ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” ประจำปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 16 สิงหาคม 2023 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2566
ยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2566

 • คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
  1. 1. เป็นนักศึกษาชาย ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-5
  2. 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.40
  3. 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา
  4. 4. มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม
  5. 5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2566
ยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2566

 1. ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
  1. 1.บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (New ACIS) ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”
  2. 2.กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้อาจารย์สัมภาษณ์เบื้องต้นและลงนามรับรองในเอกสารทั้งหมด การลงนามเอกสารสามารถใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
  3. 3.ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ kmutt.me/FormScholarship ผู้สมัครจะต้องล็อกอินด้วยอีเมล์ของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าใช้งาน
  4. 4.มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศกำหนดจากเอกสารการสมัคร จำนวน 4 ราย เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ให้ทราบในภายหลัง
  5. 5.มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1 ราย ส่งให้ผู้ให้ทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาในลำดับต่อไป
 • เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
  1. 1.แบบคำขอทุนการศึกษา ที่บันทึกและพิมพ์จากระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS)หากข้อมูลในแบบคำขอรับทุนการศึกษา ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขข้อมูลในแบบคำขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วนด้วย
  2. 2.รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ติดแบบคำขอรับทุนการศึกษา
  3. 3.หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา
  4. 4.เอกสารแสดงรายได้ผู้ปกครอง (ใช้สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสารที่สามารถแสดงให้เห็นถึงรายได้ของผู้ปกครอง)
  5. 5.สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  6. 6.รูปถ่ายที่อยู่อาศัยปัจจุบันของครอบครัวและของนักศึกษา
  7. 7.เรียงความ บรรยายครอบครัวของนักศึกษา
  8. 8.เอกสารอื่น ที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา (กรณีนักศึกษาแจ้งหนี้สินต้องมีหลักฐานแสดง)
 • เงื่อนไขของผู้ได้รับทุน
  • 1.ต้องเข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2566 โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลัง
  • 2.สามารถเข้าร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ตามที่กำหนด