ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 12 กรกฎาคม 2023 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

ผู้รับทุนการศึกษาจะสามารถรับทุนการศึกษาได้เมื่อมีผลการเรียนตามเกณฑ์ในคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2566 และต้องดำเนินการดังนี้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2566

  1. ลงนามรับทราบเงื่อนไขข้อปฏิบัติของผู้ได้รับทุนการศึกษา พร้อมแนบหลักฐานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2565 และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารใดก็ได้ ประเภทออมทรัพย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะจัดส่งเงื่อนไขดังกล่าวทางอีเมลของผู้ได้รับทุนในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
  2. กรณียื่นขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) การดำเนินการขอยกเลิกการขอกู้ยืมขอให้ดำเนินการด้วยตนเอง หลังจากได้รับอนุมัติการยกเลิกการขอกู้ยืมแล้วขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทางอีเมล surisa.san@mail.kmutt.ac.th ก่อนดำเนินการลงทะเบียนเรียน เพื่อดำเนินการบันทึกการได้รับทุนให้ต่อไป