รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้ารับการคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 1 กุมภาพันธ์ 2024 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

ด้วยในปีการศึกษา 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้กำหนดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. นักศึกษามี 26 รางวัล ให้แก่นักศึกษาใน 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 5 รางวัล และกรุงเทพมหานคร 6 รางวัล ตามขนาดสถานศึกษาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ โดยแบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก 1 รางวัล ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 2 รางวัล ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สถานศึกษาขนาดเล็ก 1 รางวัล สถานศึกษาขนาดกลาง 2 รางวัล และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 3 รางวัล
 2. นักศึกษาพิการ มี 5 รางวัล ให้แก่นักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษาในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาแจ้งกำหนดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 • ประเภทนักศึกษาทั่วไป
  • กำลังศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  • มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ประเภทนักศึกษาพิการ
  • กำลังศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  • มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

นักศึกษาต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน 5 ด้าน ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียน การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน สุขภาพอนามัย ความประพฤติคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีกิจกรรมและผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์

กำหนดการคัดเลือกนักศึกษา

1-9 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาจัดทำและส่งแบบเสนอชื่อ ส่งคณะเพื่อพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566
12-15 กุมภาพันธ์ 2567คณะดำเนินการพิจารณาและเสนอชื่อพร้อมเอกสารกลับมาที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567คณะกรรมการพิจารณาผลงานผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานโดยใช้ Power Point ความยาวไม่เกิน 5 นาที วันเวลาและสถานที่จะแจ้งแก่นักศึกษาในภายหลัง
27 กุมภาพันธ์ 2567มหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://kmutt.me/StudentRoyalAward สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โทรศัพท์ 024708185