ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 1 พฤษภาคม 2024 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

ทุนการศึกษา Applied Learning (2) – AL(2) เป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ (Research Experience and Applied Learning Scholarship : REAL) โดยเป็น ทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ทำงานโดยใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ แต่เป็นงานที่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทนการทำงาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน และไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์ ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เบิกจ่ายเป็นรายชั่วโมงตามที่ทำงานจริง ทั้งนี้ งานที่มอบหมายให้นักศึกษาจะต้องไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับ งานการค้า งานทดสอบ งานบริการอุตสาหกรรม งานที่ปรึกษา ของอาจารย์ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย และอื่นๆ รวมถึงขอบเขตของงานไม่ซ้ำซ้อนกับทุนอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สำหรับนักศึกษาที่มีสถานภาพ สำเร็จการศึกษา ลาพักการศึกษา ลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา จะไม่สามารถขอรับทุนการศึกษาได้)
2.มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
3.มีความรับผิดชอบ และมีคุณสมบัติตรงตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกำหนด
4.ผู้สมัครจะต้องยินยอมอนุญาตให้เก็บ รวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่มหาวิทยาลัยอาทิ ประวัติส่วนบุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ และข้อมูล/เอกสาร เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ตั้งแต่การกรอกข้อมูลและบันทึกในระบบการรับสมัครทุนแบบออนไลน์ การเข้ารับการสัมภาษณ์ ตลอดจนถึงการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ระยะเวลาการจ้างงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2567

ลักษณะการจ้างงาน
สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายอาจจะเป็นงานที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ที่มหาวิทยาลัยและที่บ้าน ทั้งนี้ผู้ดูแลนักศึกษาจะต้องมอบหมายงานที่มีคุณค่า สามารถวัดผลการทำงานเป็นรายชั่วโมงการปฏิบัติงานได้ และจะต้องมีการรายงานที่สามารถตรวจสอบการทำงานของนักศึกษาได้

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา
1.สำหรับหน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาทำงาน
1.1หน่วยงานดำเนินการกรอกข้อมูลงานที่ต้องการรับนักศึกษา ที่ “แบบสำรวจความต้องการนักศึกษาทุน Applied Learning (2)” ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2567
1.2หน่วยงานแจ้งข้อมูลนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละหน่วยงาน จำนวนไม่เกิน 2 คน (หากเป็นหน่วยงานระดับภาควิชาได้ไม่เกิน 5-8 คน ตามความจำเป็นและภาระงานที่เหมาะสม) ที่ “แบบแจ้งข้อมูลนักศึกษาทุน Applied Learning (2) ที่ผ่านพิจารณาจากหน่วยงาน” รวมทั้งแจ้งให้นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณา บันทึกข้อมูลการสมัครทุนในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS) ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
1.3ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาทุน AL(2) พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินเป็นอันดับแรก

https://bit.ly/AL2-Survey
“แบบสำรวจความต้องการนักศึกษาทุน Applied Learning (2)”
https://bit.ly/AL2-Form
“แบบแจ้งข้อมูลนักศึกษาทุน Applied Learning (2) ที่ผ่านพิจารณาจากหน่วยงาน”

2.สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุน AL(2)
2.1ตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานที่เปิดรับนักศึกษาและดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานด้วยตนเอง ทางหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ระบุในแบบฟอร์มข้อมูลหน่วยงานที่เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน Applied Learning (2) ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 พฤษภาคม 2567

This image has an empty alt attribute; its file name is image-5.png
ข้อมูลหน่วยงานที่เปิดรับสมัครนักศึกษา
https://kmutt.me/jobdd

2.2 เฉพาะนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน AL(2) ดำเนินการบันทึกข้อมูลการสมัครขอรับทุนในระบบ New ACIS ที่เมนู “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” หัวข้อย่อย “ทุนการศึกษา Applied Learning (2) (ทุนจ้างงาน)” ดำเนินการตามขั้นตอนและกรอกข้อมูลจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการสมัคร โดยไม่ต้องพิมพ์และนำส่งเอกสารการสมัครเป็นกระดาษ ทั้งนี้การกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร ขอให้นักศึกษาใช้บัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่มีชื่อนักศึกษาเท่านั้น
2.3 นักศึกษาที่ได้รับทุน AL(2) เข้าปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่ระบุในประกาศรายชื่อฯได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างเคร่งครัด

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน AL(2) ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS) และ ผ่านช่องทาง sfa.kmutt.ac.th , Facebook : งานทุนการศึกษา มจธ.