คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณชั้น 2 หน้าห้องสำนักงานคณบดี อาคาร S13 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานสรงน้ำพระพุทธรูป โดยคณะฯ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน สืบไป