ขอแสดงยินดีกับบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ ที่ได้รับรางวัล SEMI-CUSTOMIZING THE UPSKILL PROGRAM AWARDS จากงานเปิดตัว KMUTTWOKS การจัดอบรมพัฒนาบุคลากร โปรแกรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Becomeing Tranfomationnal Leader)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ที่ได้รับรางวัล SEMI-CUSTOMIZING THE UPSKILL PROGRAM AWARDS เป็นการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใน โปรแกรม “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (Becomeing Tranfomationnal Leader) จากการเข้าร่วมงานเปิดตัว KMUTTWORKS พลังแห่ง Connection ที่ผ่านมา ในรูปแบบ Hybrid โดยได้จัด Workshop เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจากคุณพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด เป็นประธานและให้การต้อนรับ KMUTTWORKS โดยมี ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้แทนในการมอบรางวัลและเปิดการอบรม สำหรับโปรแกรม “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (Becomeing Tranfomationnal Leader) มี ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าอบรบ รวมทั้งสิ้น 17 คน