คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะฯ ระเบียบ เกณฑ์ ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และนโยบายจริยธรรมการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปปฏิบัติในการศึกษาได้อย่างถูกต้อง โดยมี ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รศ. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ในการนี้ คุณณมล วรปรีดา จากสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “ขั้นตอนการขอ IRB และความสำคัญของ IRB มีผลต่อการทำวิทยานิพนธ์อย่างไร” คุณศิริรัตน์ ฉันทลักษณ์ และ คุณสุจิตรา สร้อยแสงจันทร์ จากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ New Acis รวมทั้งคำแนะนำในการลงทะเบียน และข้อปฏิบัติสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง