คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา รศ.กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ภาควิชาฟิสิกส์ และภาควิชาเคมี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2566 ณ อาคารมหามกุฎ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทยทั่วประเทศกว่า 21 หน่วยงาน เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภายในประเทศ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มพูนความรู้แก่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรด้านการวิเคราะห์ทดสอบและการบำรุงรักษาเครื่องมือ อันจะมีประโยชน์ต่อการผลิตงานทางด้านวิเคราะห์ทดสอบที่น่าเชื่อถือ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือวิจัยฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การประชุมของสมาชิกเครือข่าย การจัดนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากตัวแทนบริษัทภายในประเทศไทย และการประชุมกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม เพื่อกำหนดขอบเขตความร่วมมือของสมาชิกเครือข่ายแต่ละฝ่าย และเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประกอบด้วย 1.กลุ่มวิจัยและบริการเชิงพาณิชย์ 2.กลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและวิธีวิเคราะห์ทดสอบ 3.กลุ่มบริการจัดการความรู้การจัดหาครุภัณฑ์ 4.กลุ่มฐานข้อมูลความสามารถของห้องปฏิบัติการ 5.กลุ่มซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายและการพัฒนาบุคลากร และ 6.กลุ่มด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ