สรบ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อการพัฒนาและผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ”

ด้วยกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีเซลล์สัตว์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับทุนอุดหนุนภายใต้แพลตฟอร์มยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular-Green Economy : BEC) ด้านการแพทย์และสุขภาพให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อการพัฒนาและผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ” ให้แก่บุคลากรด้านวัคซีน และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีบุคลากรที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญในการวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนและยาวชีววัตถุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างยั่งยืน

โครงการอบรมภาคบรรยายและปฏิบัติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน ภายในงานได้รับความสนใจจากบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เล็งเห็นความสำคัญสมัครและเข้าร่วมโครงการจำนวน 37 ท่าน จาก 14 หน่วยงาน โดยพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภก.วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้จัดการสำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ และดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและกล่าวเปิดโครงการ