ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-11.30 น.


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์
คณะวิทยาศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564


ปฐมนิเทศรวมทั้งคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-11.30 น.

9.00-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-10.30 น.
.
10.30-10.35 น.
.
.
10.35-11.10 น.
.
.
11.10-11.30 น.
.
11.30-13.00 น.
นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน  ผ่านระบบ  App zip event  KMUTT
วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์  และแนะนำผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา
กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คลิปแนะนำการใช้ชีวิตในคณะวิทยาศาสตร์
โดย ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การพัฒนานักศึกษาในด้านความเป็นสากลของคณะวิทยาศาสตร์ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นสากล
แนะนำสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์   
โดย นายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการ
ทำแบบสอบถาม  และพักเบรค นักศึกษาออกจากระบบออนไลน์รวม

ปฐมนิเทศระดับภาควิชา วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.

นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเข้าระบบออนไลน์ของแต่ละสาขาวิชา และปฐมนิเทศระดับภาควิชา

  • คณิตศาสตร์  (สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์  สาขาสถิติ)
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา (สาขาจุลชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ติดต่ออีเว้นท์นี้

 0-2478812
 warunee.kit@mail.kmutt.ac.th
 http://science.kmutt.ac.th/
 https://www.facebook.com/fsci.kmutt/