คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้

คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564


  • ภาควิชาคณิศาสตร์ ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ จํานวน 15 ทุน
  • ภาควิชาเคมี ทุนผู้ช่วยสอน จํานวน 10 ทุน
  • ภาควิชาฟิสิกส์ ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ จํานวน 26 ทุน
    • รายวิชา PHY 191 จํานวน 20 ทุน
    • และรายวิชา PHY 103 (inter) จํานวน 6 ทุน
  • ภาควิชาจุลชีวิทยา ทุนผู้ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ จํานวน 10 ทุน

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิ.ย. 64

สมัครได้ที่ https://bit.ly/309Rvco 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-4708811