กรุณาเลือกภาษา     Thai Language/ภาษาไทย  English Language/ภาษาอังกฤษ     โปรดอ่าน
:  หากท่านโทรจากภายนอกมหาวิทยาลัยให้กด 0-2xxx-xxxx แต่ถ้าโทรภายในมหาวิทยาลัยให้กด
                       หมายเลข 4 ตัวท้ายได้เลย เช่น 0-2470-8244 ก็กดแค่ 8244หมายเลขโทรศัพท์ส่วนกลาง
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
หมายเลขกลาง (บางมด) 0-2470-8000 หรือโทรภายใน 09 -
หมายเลขกลาง (บางขุนเทียน) 0-2470-7000 -
หมายเลขกลางรับแจ้งปัญหาสำนักคอมพิวเตอร์ 0-2470-9444 หรือโทรภายใน 111 -
หมายเลขกลางรับแจ้งปัญหาสำนักบริหารอาคารและสถานที่ี่ 0-2470-8200 หรือโทรภายใน 333 -
     
     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 0-2470-8136 -
สภาคณาจารย์และพนักงาน 0-2470-8065-6 0-2872-9086
สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
สำนักงานกิจการต่างประเทศ 0-2470-8342, 0-2470-8344 0-2470-8343
สำนักงานกิจการนักศึกษา 0-2470-8110 0-2427-0151
   กลุ่มงานกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษา
   กิจกรรมนักศึกษา 0-2470-8101, 0-2470-8095 -
   ฝึกงานอุตสาหกรรม/จัดหางาน 0-2470-8099 -
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วม
   วิจัยและส่งเสริมวินัย 0-2470-8111 -
   จิตวิทยาและให้คำปรึกษา 0-2470-8093 -
   กีฬาและคุณภาพชีวิต 0-2470-8092 -
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 0-2470-8333 0-2470-8367
   กลุ่มงานคัดเลือกนักศึกษา 0-2470-8366 0-2470-8367
   กลุ่มงานสรรหานักศึกษา 0-2470-8368 0-2470-8367
สำนักงานคลัง 0-2470-8401 0-2470-8118
   กลุ่มงานบริหารการเงินกิจการทั่วไป 0-2470-8130 0-2470-8118
   กลุ่มงานบริหารการเงินการศึกษา 0-2470-8123 0-2470-8118
   กลุ่มงานบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการ 0-2470-8120 0-2470-8118
   กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินและการรายงาน 0-2470-8126 0-2470-8118
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ 0-2470-8404-6, 0-2470-8408,
0-2470-8409, 0-2470-8131-2,
0-2470-8134
0-2470-8133
   กลุ่มงานจัดการทรัพย์สิน 0-2470-8405 0-2470-8133
   กลุ่มงานจัดหาและบริหารสัญญา 0-2470-8404-6, 0-2470-8408,
0-2470-8409
0-2470-8133
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 0-2470-8354, 0-2470-8421 0-2470-8353, 0-2470-8343
   กลุ่มงานทะเบียน
   งานทะเบียนนักศึกษา 0-2470-8154, 0-2470-8151 0-2470-8353, 0-2470-8343
   งานบริหารตารางสอน-ตารางสอบ 0-2470-8148, 0-2470-8350 0-2470-8353, 0-2470-8343
   งานทะเบียนการศึกษา 0-2470-8150, 0-2470-8341 0-2470-8353, 0-2470-8343
   กลุ่มงานบริหารและการบริการ 0-2470-8420, 0-2470-8356 0-2470-8353, 0-2470-8343
สำนักงานนิติการ 0-2470-8058-9, 0-2470-8061,
0-2470-8067, 0-2470-8069
0-2470-8069
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน 0-2470-7387 0-2470-7393
   กลุ่มงานบริการอาคารและสถานที่ 0-2470-7378 0-2470-7393
   กลุ่มงานระบบและซ่อมบำรุง 0-2470-7379 0-2470-7393
   กลุ่มงานบริหารและบริการ 0-2470-7333 0-2470-7393
สำนักงานประกันคุณภาพ
   กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ 0-2470-8156, 0-2470-8164-5,
0-2470-8168-9
0-2470-8170
สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ 0-2470-8143-4 0-2470-8158
   กลุ่มงานนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา 0-2470-8153 0-2470-8158
   กลุ่มงานบริการด้านการศึกษา 0-2470-8152, 0-2470-8334 0-2470-8158
   กลุ่มงานบริการด้านการศึกษา (เอกสาร) 0-2470-8163 0-2470-8158
   กลุ่มงานบริการด้านการศึกษา (ตำรา) 0-2470-8159 0-2470-8158
   กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 0-2470-8474 0-2470-8158
สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ 0-2470-8365 0-2470-8365
   กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ 0-2470-8365 0-2470-8365
   กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด 0-2470-8410, 0-2470-8413 0-2427-8595
   กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 0-2470-8094, 0-2470-8112 0-2470-8112
   กลุ่มงานการระดมทุน 0-2470-8094, 0-2470-8112 0-2470-8112
สำนักงานยุทธศาสตร์ 0-2470-8172, 0-2470-8175 0-2872-9109
   กลุ่มงานแผนและจัดการยุทธศาสตร์ 0-2470-8179, 0-2470-8177 0-2872-9109
   กลุ่มงานงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร 0-2470-8180-2 0-2872-9109
   กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 0-2470-8184, 0-2470-8173 0-2872-9109
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   หน่วยเลขานุการและธุรการ 0-2470-8072, 0-2470-8082 0-2470-8073, 0-2470-8085
   กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 0-2470-8074-6, 0-2470-8085 0-2470-8073, 0-2470-8085
   กลุ่มงานกลยุทธ์และสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 0-2470-8079, 0-2470-8083-4 0-2470-8073, 0-2470-8085
   กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 0-2470-8079, 0-2470-8081,
0-2470-8083, 0-2470-8096
0-2470-8073, 0-2470-8085
สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0-2470-8480-1 0-2470-8073
   กลุ่มงานสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร 0-2470-8077-8, 0-2470-8087-8 0-2470-8073
   กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 0-2470-8077-8, 0-2470-8087-8 0-2470-8073
สำนักงานอำนวยการ 0-2470-8051 0-2427-9860
   กลุ่มงานสารบรรณ 0-2470-8053 0-2427-9860
   กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร 0-2470-8020 0-2872-9087
   กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ 0-2470-8063 0-2470-8046
สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร 0-2470-9685-9 0-2872-9083
   กลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิจัย 0-2470-9657 0-2872-9083
   กลุ่มงานยุทธศาสตร์วิจัยและการสื่อสาร 0-2470-9689 0-2872-9083
   กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร 0-2470-9689 0-2872-9083
ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย (EESH)
0-2470-8293-4 0-2470-8360
   กลุ่มงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 0-2470-8293-4 0-2470-8360
   กลุ่มงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม 0-2470-8293-4 0-2470-8360
   กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน 0-2470-8293-4 0-2470-8360
ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง 0-2470-9920 0-2470-9931
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี 0-2470-9963-5, 0-2470-9981,
0-2470-9985
0-2470-9986
ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย 0-2470-8361 0-2470-8363
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน 0-2470-8320-3 0-2470-8320
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา 0-2470-8107, 0-2470-8097-8 0-2470-8100, 0-2470-8185
กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย 0-2470-8441-3, 0-2470-8445-6 0-2470-8444
 
คณะ
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
   สำนักงานคณบดี 0-2470-9012-25 0-2427-8787
   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0-2470-9122-4 0-2470-9111
   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0-2470-9175 0-2872-9081
   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0-2470-9134 0-2427-9063
      -  โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง 0-2470-8313 0-2427-9063
   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0-2470-9043 0-2470-9033
   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 0-2470-9222 0-2428-3534
   ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 0-2470-9245 0-2470-9240
   ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 0-2470-9096 0-2470-9096
   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ 0-2470-9213 0-2872-9080
   ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 0-2470-9163 0-2470-9165
   ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 0-2470-9070, 0-2470-9071 0-2470-9070
   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0-2470-9083 0-2872-5050
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
   สำนักงานคณบดี 0-2470-8508-14 0-2427-8886
   ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาและบริการวิชาการ 0-2470-8509 0-2427-8886
   ศูนย์ประสานงานและบริการอุตสาหกรรม 0-2470-8509 0-2427-8886
   ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0-2470-8565 0-2470-8566
   ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 0-2470-8526-7 0-2470-8527
   ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 0-2470-8540-8 0-2470-8541
   ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 0-2470-8532 0-2470-8532
   ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ 0-2470-8554 0-2470-8557
   ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 0-2470-8574 0-2470-8574
   ภาควิชาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 0-2470-8500 0-2470-8500
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
   สำนักงานคณบดี 0-2427-0162 0-2427-9062
   สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 0-2428-4217 0-2470-8623
   สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 0-2470-8633 0-2428-4169
   สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 0-2428-4143 0-2470-8643
   สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 0-2470-8653 0-2470-8660
   สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ 0-2470-8663 0-2427-9062
   กลุ่มวิจัย En Con Lab 0-2470-8056-7, 0-2872-5491-4 0-2872-5495
   งานคลังและพัสดุ 0-2470-8613 0-2427-9062
   งานนโยบายและแผน 0-2470-8612 0-2427-9062
   งานบริการการศึกษา 0-2470-8612 0-2427-9062
   งานบริการวิจัยและพัฒนา 0-2470-8614 0-2427-9062
   งานบริหารและธุรการ 0-2470-8610 0-2427-9062
   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 0-2470-8611, 0-2470-8609 0-2427-9062
คณะวิทยาศาสตร์
   สำนักงานคณบดี 0-2470-8978, 0-2470-9569 0-2427-8050
   ภาควิชาฟิสิกส์ 0-2470-8876 0-2427-8785
   ภาควิชาคณิตศาสตร์ 0-2470-8822 0-2428-4025
   ภาควิชาเคมี 0-2470-8843 0-2427-8050
   ภาควิชาจุลชีววิทยา 0-2470-8887 0-2470-8891
   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม 0-2470-8907 0-2427-8050
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สำนักงานคณบดี 0-2470-9849-50 0-2872-7145
คณะศิลปศาสตร์
   สำนักงานคณบดี 0-2470-8711 0-2428-3375
   สายวิชาภาษา 0-2470-8741 0-2428-3375
   สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 0-2470-8731 0-2428-3375
   ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ 0-2470-8786 0-2428-3375
   ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 0-2470-8793 0-2428-3375
   สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป 0-2470-8782 0-2470-8782
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 0-2470-9339 0-2470-9691
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 0-2470-9799, 081-4441109 0-2470-9798
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
   สำนักงานคณบดี 0-2470-7702 0-2452-3479
   สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 0-2470-7728 -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
   สำนักงานคณบดี 0-2470-7888 0-2452-3792
 
วิทยาลัยสมทบ / โรงเรียนสาธิต / โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
   สำนักงานผู้อำนวยการ 0-2470-8309-10 กด 4129,
0-2872-9014-5
0-2872-9623
   สายวิชาสิ่งแวดล้อม 0-2470-8309-10 กด 4132 0-2872-9805
   สายวิชาพลังงาน 0-2470-8309-10 กด 4142 0-2872-6978
   ฝ่ายการศึกษา 0-2470-8309-10 กด 4149 0-2872-6736
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 0-2470-8315-18 0-2470-8319
 
สำนัก / สถาบัน
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
   สำนักงานผู้อำนวยการ 0-2452-3456 0-2452-3455
   งานบริการข้อมูลเทคนิค TIS 0-2470-7432-4 0-2452-3320
สถาบันการเรียนรู้ 0-2470-8384 0-2872-9082
สำนักหอสมุด
   สำนักงานผู้อำนวยการ 0-2470-8223, 0-2470-8212 0-2470-8212
   ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรและระบบสารสนเทศ 0-2470-8215 0-2470-8212
   ฝ่ายบริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศ 0-2470-8222, 0-2470-8236 0-2470-8212
   ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2470-8216 0-2470-8212
สำนักคอมพิวเตอร์
   สำนักงานผู้อำนวยการ 0-2470-9400 0-2427-9061
   ศูนย์บริการรับแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ 0-2470-9444 หรือโทรภายใน 111 -
สำนักบริหารอาคารและสถานที่ี่
   ศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ 0-2470-8200 หรือโทรภายใน 333 0-2470-8190
   งานรักษาความปลอดภัย 0-2470-8207 0-2470-8190
   สำนักงานผู้อำนวยการ 0-2470-8191-9 0-2470-8190
   กลุ่มงานบริการ 0-2470-8201-6 0-2470-8190
   ฝ่ายกายภาพ 0-2470-8270-8 0-2470-8190
   ฝ่ายแผนแม่บท 0-2470-8279-84 0-2470-8190
สำนักสวนอุตสาหกรรม 0-2470-7400-1 0-2452-3455
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สำนักงานผู้อำนวยการ 0-2470-9672-3, 0-2470-9664-5 0-2428-3374
   ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 0-2470-9630-5 0-2470-9636
   ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา 0-2470-9685-6, 0-2470-9705 0-2872-9083
   ศูนย์วิจัยและบริการอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมชีวเคมี 0-2470-9682 0-2470-9680
   ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา 0-2470-9678 , 0-2872-9483 0-2470-9681,0-2872-9472
   ศูนย์พัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม 0-2470-9670 0-2470-9676
   ศูนย์นวัตกรรมระบบ 0-2470-8455-8 0-2470-8038
   ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ 0-2470-9672 0-2470-9674
   สำนักงานเทคโนโลยี SMEs 0-2470-8326 0-2872-8711
   ศูนย์วิจัยการจราจรและการขนส่ง 0-2470-9683 0-2470-9684
   ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางด้านอาคาร 0-2470-8695 ต่อ 125 0-2428-4217
   ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม 0-2470-9710 -
 
หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี 0-2470-8166 0-2872-9088-9
หอพักนักศึกษา 0-2470-8461 0-2470-8460
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0-2470-8296-8 0-2470-8298
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0-2470-8301 0-2872-7841
 


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
โทรศัพท์มีปัญหาแจ้งได้ที่ :  0-2470-9444 หรือโทรภายใน 111
ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์บนเว็บไซต์ผิดพลาดแจ้งได้ที่ : 0-2470-9463 หรือ Email มาที่ kanika.wat@kmutt.ac.th


จัดทำโดย
 
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 4 กันยายน 2562
Copyright © 2006 Computer Center. All rights reserved.