(30 มกราคม 2562) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)    จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปั้นนักคิดนโยบายรุ่นใหม่ จัด “หลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1” ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เชื่อมั่นสามารถสร้างบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญในการกำหนดนโนบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

ดร.กิติพงค์  พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน.เปิดเผยว่า สวทน. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดทำและขับเคลื่อนข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการจะดำเนินการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงได้นั้น จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการทำหน้าที่ออกแบบและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบาย โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรอบด้านทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อรัฐบาล  แม้ว่าที่ผ่านมาบุคลากรของ สวทน. จะสามารถออกแบบ ให้ข้อเสนอแนะและขับเคลื่อนนโยบายด้าน วทน. ของภาครัฐได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย แต่ด้วยสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตดังกล่าว สวทน. จึงริเริ่มให้มีการจัดหลักสูตรการออกแบบนโยบายด้าน วทน. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อให้บุคลากร สวทน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ผ่านระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านนโยบายของภาครัฐภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และทักษะในด้านการวิเคราะห์และออกแบบนโยบาย ทั้งในเชิงหลักการและในทางปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร สวทน.และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“ในส่วนของการอบรม จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 5 เดือน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎี และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยดำรงตำแหน่ง หรือกำลังดำรงตำแหน่งสำคัญในภาครัฐและภาคเอกชน มาเล่าประสบการณ์ในการผลักดันนโยบาย ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทย ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดร่วมกัน โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์สูง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบ และยกร่างข้อเสนอนโยบาย วทน. ตามกระบวนการพัฒนานโยบายที่ถูกต้อง และเลือกใช้กลไก เครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะนำไปสู่การออกแบบนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป” ดร.กิติพงค์  กล่าว

ด้าน รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกล่าวถึง โครงการนี้ว่า “เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สวทน. และ มจธ. โดยสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) ภายใต้แนวคิดการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อทำหน้าที่ออกแบบและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนโยบายร่วมกัน เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศในปัจจุบัน โดยทั้งสองหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรการออกแบบนโยบาย วทน. ครั้งนี้ขึ้น โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบนโยบายในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น3 ส่วนได้แก่ 1) ส่วนทฤษฎี  2) ส่วนประสบการณ์ และ 3)ส่วนปฏิบัติ รวมประมาณ 20 สัปดาห์ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในด้านการออกแบบนโยบาย วทน. และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และสร้างเครือข่ายนักพัฒนานโยบาย วทน. ของประเทศ ในอนาคตเพราะโครงการนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาวซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีเพื่อให้หลักสูตรนี้เป็นกลไกในการสร้างนักออกแบบนโยบายด้าน วทน. ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  

     โทรศัพท์ 02160 5432ต่อ 730 (วรรณพร) 

     Email: pr@sti.or.th / Website: www.sti.or.th / Facebook: https://www.facebook.com/STI สวทน.

  • สถาบันนโบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(STIPI)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

    โทรศัพท์ 02470 7957 (เต็มเดือน)

    Email: stipi.admin@mail.kmutt.ac.th/ Website: http://www.kmutt.ac.th/stipi/main/ Facebook:   https://www.facebook.com/STIPI.KMUTT/