วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดเวทีนำเสนอข้อเสนอนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้กับ “นักคิดนโยบายรุ่นใหม่” ที่เข้ารับการอบรม“หลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1” 

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้แสดงศักยภาพหลังได้รับการบ่มเพาะทั้งความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการทำนโยบาย ได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ตลอดจนกระบวนการออกแบบนโยบายตลอดระยะเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีรูปแบบการฝึกอบรมแบบลงมือคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์การออกแบบนโยบายผ่านการปฏิบัติจริงได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญประจำกลุ่มทำให้มีหลายผลงานข้อเสนอนโยบายที่น่าสนใจ อาทิ ทิศทางการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ การวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ การเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิตนมฟังก์ชั่น (Functional Milk) ในประเทศไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การศึกษาการพัฒนากำลังคนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การประเมินผลกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร และการส่งเสริมนวัตกรรมในบริษัทขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) โดยผลงานเหล่านี้สามารถต่อยอดไปเป็นข้อเสนอนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันสำหรับการอบรมรุ่นที่ 2 คาดว่าจะเกิดขึ้นราวต้นปีหน้า

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง