สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)    ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการการออกแบบแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชีวเภสัชภัณฑ์ของประเทศไทย (Bio Pharmaceutical Industry and Technology Platform)

โดยสถาบันฯ ได้เรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้แทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “แนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ของไทยและโอกาสในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Future of Thailand’s Biopharmaceutical Development and Opportunity in Eastern Economic Corridor of Innovation)”  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดยมี ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มจธ. และ ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กล่าวเปิด มีการนำเสนอบทเรียนและประสบการณ์ด้านนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ของประเทศเกาหลีใต้ โดย Dr. Jeong Hyop Lee ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) และประสบการณ์ของประเทศคิวบา โดย ดร.พนิต กิจสุบรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ สำนักสวนอุตสาหกรรม มจธ. มีการอภิปรายและร่วมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ของไทยและโอกาสในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  โดย ดร.ศิริศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เพื่อประมวลข้อมูลนำมาปรับปรุงและจัดทำข้อเสนอต่าง ๆ ในการวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ณ อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ