มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ Imperial College Business School (ICBS), Imperial College London ดำเนินงานวิจัยโครงการยกระดับระบบนิเวศผู้ประกอบการในประเทศไทย (Enhancing Thailand’s Ecosystem for Entrepreneurship) ซึ่งระบบนิเวศที่จะเอื้อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ หรือ startups อาทิ พื้นที่ co-working space ระบบพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาการทำธุรกิจ ระบบการเงินและงบประมาณสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน เป็นต้น การวิจัยนี้เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือ Newton Fund Institutional Links โดย British Council และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับระบบนิเวศผู้ประกอบการในประเทศไทย จัดเมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 โดยมี ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มจธ. กล่าวเปิด มีการนำเสนอผลการศึกษาโครงการยกระดับระบบนิเวศผู้ประกอบการในประเทศไทย โดย Prof Erkko Autio, จาก ICBS และร่วมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีบทบาทและลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศผู้ประกอบการในประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (DEPA) ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ก่อตั้งบริษัท UCOZ- unicorn on zen และ Prof Autio ร่วมอภิปราย ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เพื่อประมวลข้อมูลนำมาปรับปรุงและจัดทำข้อเสนอต่าง ๆ ในการวิจัยนี้ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้น ณ อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบ

  • Advancing Entrepreneurial Ecosystems in Thailand By Prof. Erkko Autio (Download PDF)
  • Summary Report: Advancing Entrepreneurial Ecosystems in Thailand (Download PDF)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง