การศึกษาและการเรียนรู้

SDG หลายหัวข้อจะพิจารณาถึงความรู้ ทักษะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน มิใช่แต่เพียงนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยตรวจสอบความต้องการในเรื่องนี้ จึงได้มีการนำเอาแบบสำรวจสมรรถนะของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทรงคุณค่ามาใช้ สำหรับการสำรวจข้อมูลข้ามประเทศ ได้มีการเปิดเผยผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจดังกล่าวนั้นในปี 2556 ซึ่งเป็นผลการสำรวจที่ได้จาก 33 ประเทศโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสำหรับการประเมินระหว่างประเทศของสมรรถนะผู้ใหญ่ (PIAAC) และได้มีการวัดทักษะในเรื่องของกระบวนการคิดและการใช้ชีวิตในสถานที่ทำงานกลายเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับบุคคลที่ต้องการงานที่มีคุณค่า เข้าสู่สังคม และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจ  

“สำหรับนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษารุ่นใหม่ ความยั่งยืนถือเป็นประเด็นหลักที่เรามุ่งเน้นบ่มเพาะนักศึกษาที่มีหัวใจสีเขียว มจธ. มีเป้าประสงค์หลักที่จะให้ความรู้แก่นักศึกษาของเรา และส่งเสริมให้พวกเขาได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีสภาวะแวดล้อมสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้คิด สร้างสรรค์ พัฒนาปรับปรุงโลกให้กับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นใหม่ในอนาคต  

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น เราจะมิได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพียงเท่านั้นหากแต่ต้องให้ความรู้แก่นักศึกษาและทำงานร่วมกับบุคลากรของเรา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อม” 

ในขณะนี้ โลกของเรากำลังประสบกับความท้าทายในการที่จะกำหนดตัวชี้วัดด้านการศึกษาซึ่งจะครอบคลุมถึงการเข้าถึง ความเท่าเทียม และคุณภาพสำหรับการศึกษาในทุกระดับที่สามารถวัดค่าและตรวจติดตามได้ตลอดเวลาและอยู่ในระดับโลก สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และหน่วยงานและระหว่างประเทศมากมาย อาทิ UNESCO รวมทั้งสถาบันสถิติของ UNESCO (UIS) UNICEF ธนาคารโลก และ OECD ก็ได้ให้ความช่วยเหลือแก่สภาการศึกษาโลกและคณะกรรมการสถิติของสหประชาชาติเพื่อพัฒนาในส่วนนี้