เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีนโยบายอย่างชัดเจนในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน (Sustainable University) มุ่งในสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืน คือ สังคมธรรมาธิปไตยที่ทันสมัยและเอาใจใส่ ดูแลและพัฒนาระบบนิเวศของโลก แนวทางการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนนี้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การสร้างบัณฑิตและบุคลากรที่ช่วยกันเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้สังคมที่พึงประสงค์ (Social Change Agent) มจธ. จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริม และกำหนดนโยบายเพื่อการดำเนินงานไปสู่วัตถุประสงค์ ดังกล่าว ใน 5 เป้าหมายยุทธศาสตร์ คือ  

1. การสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา (Increasing the Student Engagement) 

2. การสร้างผลกระทบจากผลงานวิจัย และนวัตกรรม (Demonstrating the Impact of Research and Innovation) 

3. การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน (Encouraging the Community Engagement) 

4. การสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Building Green Infrastructures & Environment) 

5. การสร้างสรรค์ระบบการบริหารที่ยั่งยืน (Creating a Sustainable Management System) 

และในปี พ.ศ. 2564 มจธ. มีการวางแผนเตรียมการเพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตอบโจทย์นโยบายการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกันโดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เนื่องจากทั่วโลก ณ ขณะนี้กำลังตื่นตัวและมีความกังวลต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรุนแรง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศ มจธ. จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ มจธ. ภายในปี พ.ศ. 2583 (KMUTT Carbon Neutrality 2040) ขึ้น และได้กำหนดให้การลดการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของ มจธ. ภายในปี ค.ศ. 2040 เป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใหม่ที่จะดำเนินการควบคู่กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา มจธ. ที่ยั่งยืน ใน 5 ด้านข้างต้นต่อไป