สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1
ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 2 – 6 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม X04 ชั้น 10 อาคาร KX
(KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center)


อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่าน


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

+++++ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 จำนวน 70 ท่าน +++++

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณคุณมลฤดี สุคนธทรัพย์
E-mail: research@kmutt.ac.th
โทรศัพท์: 0-2470-9627


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
อายุ ไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร

สัญชาติ ไทย
ประสบการณ์การทำงาน ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
ประสบการณ์ด้านการวิจัย มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

คุณสมบัติเฉพาะด้าน
1) กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือสูงกว่า
2) กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า
3) กรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีกำหนดให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะทำงานฯ ของ วช. พิจารณาเป็นรายกรณี
ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ
ส่งไฟล์ใบสมัครทางอีเมลล์ที่ research@kmutt.ac.th หรือ
ส่งเอกสารใบสมัครตัวจริงมาทางไปรษณีย์
ส่งมาที่
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ( โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “ลูกไก่”)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140
การอบรมไม่มีค่าลงทะเบียน ส่วนงบประมาณในการเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรม เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง
** สำหรับข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

ดาวโหลด โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1
กำหนดการโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
แผนที่ KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center


Revised: 20 August 2019/16:18::28
Copyright @2005-2010 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center