ทุนจ้างอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ
(Visiting Professor)

แหล่งทุน
ทุนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนงานวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน การเรียนการสอนและงานวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง การมีอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถ จากนานาประเทศจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้การเรียนการสอนและงานวิจัยใน มจธ. มีความหลากหลาย และเป็นสากลมากยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการกับอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้กับ มจธ. และนำไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาด้านการวิจัย ด้านวิชาการ รวมทั้งด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการกับอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ
ระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือน
คุณสมบัติ
  • เป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ มีวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการของตนเป็นอย่างดี
  • สามารถสอนและ/หรือทำงานวิจัยขั้นสูงในมหาวิทยาลัยได้ตลอดระยะเวลาการรับทุน ในกรณีที่ทำงานแล้ว จะต้องแนบหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตให้ลาตลอดช่วงระยะเวลาการรับทุนจากหน่วยงาน
งบประมาณ
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทุนหน่วยงาน (คณะ/สำนัก/สถาบัน) ไม่เกินหน่วยงานละ 500,000 บาท
หมายเหตุ
1.ทุนจ้างอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ปีละ 1 ครั้ง ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และคณะอนุกรรมการวิชาการจะมีมติอนุมัติทุนเพื่อใช้ในปีงบประมาณใหม่
2. กรณีที่อาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ ไม่สามารถขออนุมัติเลื่อนระยะเวลาข้ามปีงบประมาณ ให้หน่วยงานจัดทำคำขอเพื่อขอรับการสนับสนุนใหม่ ในปีงบประมาณถัดไป
หน่วยงานที่ติดต่อ
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 0-2470-9687-8
1. แบบสมัครขอรับทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) (สำหรับหน่วยงาน มจธ.)
2. Visiting Professor Application Form (For Foreign Professor)
3. แบบฟอร์มการส่งรายงานผลการดำเนินงานทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ
Revised: 25 May 2016/13:48:28
Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center