บทความปริทัศน์

. จากการพิมพ์ 3 มิติ สู่การพิมพ์ 4 มิติ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัล: วรรณกรรมปริทัศน์ฉบับย่อ
จุฬพงษ์ พานิชเกรียงไกร  ปิยะรัตน์ ศิลปศุภกรวงศ์  และ  สุดา เกียรติกำจรวงศ์


   
บทความวิจัย

. การประยุกต์ใช้เทคนิค FTIR microspectroscopy
ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของเซลล์มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว (Jurkat) ที่ถูกเหนี่ยวนำการตายแบบอะพอพโตซิส
ด้วยสารสกัดใบฮว่านง็อก (Pseuderanthemum palatiferum)

เบญจวรรณ ดุนขุนทด    เบ็ญจมาศ จิตรสมบูรณ์    กาญจนา ธรรมนู
และ  พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์


. สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเมล็ดองุ่นเหลือทิ้งจากการผลิตไวน์
ด้วยการออกแบบการทดลองแบบออทอกอนอลอะเรย์

ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา   และ  คำรบ สมะวรรธนะ
. องค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของ
น้ำมันหอมระเหยและสารสกัดหยาบผักเบี้ยทะเล

ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง  อรทัย โกกิลกนิษฐ  อรพรรณ เสลามาศกุล
ณัติฐพล ไข่แสงศรี  อรพิน เกิดชูชื่น  และ  ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์


. การปรับปรุงแบบจำลองยีออยด์ท้องถิ่นในประเทศไทยโดยการใช้
แบบจำลองภูมิประเทศเศษเหลือและความโน้มถ่วงพิภพภาคพื้นดิน

ศตวรรษ มุกดาหาร  และ  พุทธิพล ดำรงชัย
. ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน ธาตุอาหารและน้ำในป่าปลูกไม้สัก
อายุ 29 ปี เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำบริเวณดอยตุง จังหวัดเชียงราย

จตุรงค์ วุฒิ  นิวัติ อนงค์รักษ์  สุนทร คำยอง  และ  ปณิดา กาจีนะ
. ผลของปริมาณซอร์บิทอลต่อสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของฟิล์มเคลือบผิวจากแป้งมันสาคูเม็ดและเจลาตินเพื่อยืดอายุ
การเก็บรักษาของกล้วยน้ำว้า

ภาวิณี เทียมดี  และ  กนกวรรณ พุ่มนารินทร์

. การเตรียมกาวยางธรรมชาติสำหรับเสื่อ
สุวิมล เทียกทุม  สมใจ คำมุงคุณ  และ  ชัยวุฒิ วัดจัง
. ผลการกำจัดลิกนินและสัณฐานวิทยาของหญ้าเนเปียร์หลังการปรับสภาพ
ด้วยวิธีการอบไอน้ำและวิธีไมโครเวฟร่วมกับสารประกอบเกลือเฟอร์ริกคลอไรด์

ปิติพร มโนคุ้น  และ  ฐนียา รังษีสุริยะชัย


   
บทความพิเศษ

. แพลตฟอร์มในการส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระบบอุดมศึกษา : ภาพรวมของประเทศและมหาวิทยาลัย
กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สมชาติ โสภณรณฤทธิ์