บทความวิจัย

. การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์อัตราเร็วลม
ที่ระดับความสูง 120 เมตรในจังหวัดระนอง

วรางคณา เรียนสุทธิ์  และ  จอมภพ แววศักดิ์
. การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับราคาถูกในการทำแผนที่
ความละเอียดสูง: กรณีศึกษาการทำแผนที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษาราชบุรี

ธีระ ลาภิศชยางกูล   อภิสิทธิ์ ภาสดา   และ   คมศิลป์ วังยาว
. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพ
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การควบคุมดูแล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฤษณพงค ฟองสินธุ์  และ  ภัทร์อร ฟองสินธุ์
. การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำส้มจี๊ดผสมสารสกัดจาก
เปลือกส้มจี๊ดพร้อมดื่ม

ช่อลัดดา เที่ยงพุก  จันทร์เพ็ญ แสงประกาย  อภิญญา จุฑางกูร
ศรินญา สังขสัญญา  ภาวิณี นวมวิจิตร  สุดารัตน์ เผ่าไทย
และ  กาญจนัสส์ วรรณปักษ์


. การประเมินศักยภาพในการเกิดไตรฮาโลมีเทนในระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา โดยใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์
เอ็กซ์ไซเทชัน-อีมิสชัน เมทริกซ์

วัจนีย์ เหล่าเลิศวรกุล  ปณิธาน จูฑาพร  กิติยศ ตั้งสัจจวงศ์
สุชาติ เหลืองประเสริฐ  และ  วัสสา คงนคร


. อุปกรณ์วัดแรงดันดินด้านข้างสำหรับการทดสอบหากำลังเฉือน
ของดินเหนียวอ่อนภายใต้สภาวะความเครียดในระนาบ

ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ  และ  ชนม์พิสิทธิ์ ยาท้วม
. การประยุกต์ซิกซ์ซิกม่าเพื่อลดของเสียในกระบวนการ
ผลิตซี่ลวด : กรณึศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์

กิตติชัย อธิกุลรัตน์  และ  ศรัญญา ยินดีเหมาะ
. การวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินงานขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
ทางระบบราง : กรณีศึกษาการขนส่งระหว่างสถานีบรรจุ
และแยกสินค้ากล่องกับท่าเรือแหลมฉบัง

มณฑิรา ภมรมงคลชัย  รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์  และ  เยาวลักษณ์ สุนทรนนท์

. การเตรียมแผ่นไฮโดรเจลสังเคราะห์พอลิ
(โซเดียม 2-อะคริลามิโด-2-เมทธิลโพรเพนซัลโฟเนต)
บรรจุสารสกัดจากใบเครือหมาน้อย

รัตน์ฐาภัทร บุญเกิด  ศศิธร อินทร์นอก  รุ้งลาวัลย์ สมสุนันท์
และ  โรเบิร์ต มอลลอย
. ผลของการปอกเปลือกและเวลาในการนึ่งต่อสมบัติด้าน
ความหนืดของแป้งกล้วยดิบและด้านเนื้อสัมผัสของเจลแป้ง

สุภามาศ หาญเพิ่มชัย  ปิติพร ฤทธิเรืองเดช   มินตรา นักธรรม
และ  นันทวัน เทอดไทย