บทความวิจัย

. การประเมิน DEG7-9 ฮิวริสติกเพื่อการออกแบบ
โดยใช้แบบสอบถามประสบการณ์การเล่นเกม

กรชุลี สังข์แก้ว
. วัสดุควบคุมกำลังต่ำจากกากของเหลืออุตสาหกรรม
แต่งแร่ดินขาว

อรุณเดช บุญสูง
. การประเมินความถูกต้องจากการรังวัดด้วยอากาศยาน
ไร้คนขับสำหรับทำแผนที่บ่อขยะแบบเทกองด้วยการ
กำหนดค่ารูปแบบการบินถ่ายภาพ

อภิสิทธิ์ ภาสดา   สิรินทรเทพ เต้าประยูร   สาวิตรี การีเวทย์
คมศิลป์ วังยาว   ธีระ ลาภิศชยางกูล  Tomonori Ishigaki
และ  ชาติ เจียมไชยศรี
. แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มผสมสำหรับ
การวางแผนการเก็บเกี่ยวผักเพื่อการบริโภค กรณีศึกษา
เกษตรกรรายย่อย

ภาณุชิต สายเสมา  และ  อภิชัย ฤตวิรุฬห์. การสังเคราะห์ซีเรียมออกไซด์ด้วยวิธีคอลลอยดอลแอฟรอน
เพื่อผลิตไบโอดีเซล

วาศิณี เอี่ยมสุวรรณ  และ  สมนึก จารุดิลกกุล
. พฤติกรรมหลังการโก่งเดาะของ Elastica ที่มีความยาว
ส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้โดยมีสปริงต้านทานการหมุนแบบ
อิลาสติก-พลาสติกภายในช่วงความยาวของ Elastica

ณัฐพัชร์ จันทรกุลมณี   บุญชัย ผึ้งไผ่งาม
และ  กำธรเกียรติ มุสิเกต

. สมบัติต้านรังสียูวีและยับยั้งแบคทีเรียของผ้าฝ้ายย้อมราข้าวแดง
มาหามะสูไฮมี มะแซ  ประมวล ทรายทอง   พีรวัส คงสง  และ  สายใจ วัฒนเสน
.


บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ITIChE 2018
และการประชุมระดับประเทศ TIChE 2018

. เชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ดจากผลพลอยได้โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลโดยไม่ใช้ตัวประสาน
นราธร มหรรทัศนพงศ์   และ   ยุวรัตน์ เงินเย็น
.