บทความวิจัย

. ผลกระทบของค่าผ่านทางต่อการจราจรในบริเวณ
เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร

เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์  และ  เกริกเกียรติ อังคณาวิศัลย์
. การศึกษาปฏิกิริยาปอซโซลานของเถ้าก้นเตาที่ได้จากการ
เผาถ่านหินลิกไนต์และถ่านหินบิทูมินัส

อรรคเดช อับดุลมาติน  ปกป้อง รัตนชู
เพ็ญพิชชา คงเพิ่มโกศล  วีรชาติ ตั้งจิรภัทร  และ  ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
. การประเมินประสิทธิผลของเครื่องหมายบนผิวจราจร
แบบ Transverse Bar ที่มีต่อการลดความเสี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุชนท้าย

อำพล การุณสุนทวงษ์  สรวัชร์ จันทร์ทับ  พรรณทิพา พันธ์ยิ้ม
วันจักร ฉายากุล  และ  ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล
. การออกแบบสร้างและทดสอบหม้อไอน้ำเทอร์โมไซฟอน
แนวนอน

ธนาพล สุขชนะ



. การประยุกต์ใช้การบำรุงรักษาเชิงรุกสำหรับโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

มธุรส มิ่งมงคล  และ  จิตรา รู้กิจการพานิช
. สมบัติเชิงเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของเค้กที่เติม
พิวเร่มะม่วง

ปรัสรา กนกบดีวณิช  ปิติพร ฤทธิเรืองเดช  ปารมี พูลสวัสดิ์
และ  สุพิชชา ไหมสมบุญ

. สมบัติทางกล การนำความร้อน และโครงสร้างจุลภาคของคอนกรีตผสมแกนกัญชง
วันโชค เครือหงษ์ และ ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์
.


บทความพิเศษ

. แนวทางการประเมินหน่วยงานและบุคลากรวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์  และ  สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
.