ผศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
Pravate Tuitemwong (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ / รักษาการหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
หน่วยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-8887 โทรสาร 0-2427-8050, 0-2470-8885
E-mail Address : pravate.tui@kmutt.ac.th, radalkmutt@yahoo.com
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2535 ปริญญาเอก Ph.D. Food Science - Kansas State
University
อเมริกา
2528 ปริญญาโท วท.ม. จุลชีววิทยา - มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
2524 ปริญญาตรี วท.บ. จุลชีววิทยา - มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Food Safety and Microbiology
   - Rapid Methods in Food Microbiology
   - Food Sanitation/GMP/HACCP
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การใช้ระบบ HACCP ในการควบคุมความปลอดภัยของอาหารบาทวิถี (ส้มตำ) [กรมอนามัย41] - หัวหน้าโครงการ
Development of a Thai rapid, sensitive and economical test for detection of Listeria in food [BIOTEC43] - หัวหน้าโครงการ
โรงงานต้นแบบการผลิตไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ผักกาดดองเค็ม ผักดองอย่างรวดเร็วและถูกสุขลักษณะโดยวิธีความดันน้ำ [ทบวง45] - หัวหน้าโครงการ
การใช้ Bifidobacteria ปรับปรุงคุณภาพและลดปริมาณ flatulent factor ในการผลิตโยเกริร์ตและโฟรเซ่นโยเกริต์ถั่วเหลือง [วช.38-40] - หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาชุดทดสอบความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสอาหารที่รวดเร็ว [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากรรมวิธีใหม่ในการผลิตไข่เยี่ยวม้าสูตรปลอดภัยโดยอาศัยความดัน [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาชุดทดสอบที่ใช้เทคนิค Immuno-magnetic Separation เพื่อตรวจหา Total Salmonella ที่พบมากในประเทศไทยในตัวอย่างกุ้ง [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การประเมินความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในกระบวนการผลิตอาหารไก่ในโรงงานอุตสาหกรรม [หมวดเงินอุดหนุน48] 2550 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาชุดทดสอบรวดเร็วเพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันการล้างทำความสะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ/สารเคมีในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล [หมวดเงินอุดหนุน49] 2550 หัวหน้าโครงการ
ประสิทธิภาพของน้ำโอโซน ความร้อน และสารเคมีในการลดเชื้อปนเปื้อนของพริกขี้หนูสด [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาชุดทดสอบกระดาษอย่างรวดเร็วสำหรับวิเคราะห์ปริมาณ Staphylococcus aureus ในอาหาร [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาความไวของกระบวนการผลิตไก่ต้มสุกต่อการปนเปื้อนเชื้อ Campylobacter jejuni [หมวดเงินอุดหนุน50] หัวหน้าโครงการ
การยืดอายุการเก็บและพัฒนาคุณภาพของทุเรียนกวนในสินค้า OTOP จังหวัดจันทบุรี [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาหารเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม [ม.กับชุมชน47] หัวหน้าโครงการ
พัฒนาระบบ GMP ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออกอาหารใน 5 จังหวัดภาคตะวันออก [กรมวิทยาศาสตร์บริการ] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาอาหารตรวจสอบเชื้อ Listeria monocytogenes อย่างรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโยเกิร์ตและโฟรเซ่นโยเกิร์ตถั่วเหลืองปราศจากน้ำตาล flaltulent ด้วยเชื้อแบคทีเรียแลคติคและบิฟิดัส หัวหน้าโครงการ
โรงงานผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นขนาดเล็ก (โดยวิธี Freeze concentration) ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Shinagawa, E., Toyama, H., Matsushita, K., Tuitemwong, P., Theeragool, G., and Adachi, O., 2006, "A Novel Type of Formaldehyde-oxidizing Enzyme from the Membrane of Acetobacter sp SKU 14", Bioscience Biotechnology and Biochemistry, Vol. 70, No. 4, April, pp. 850-857.
Tuitemwong, K., Maneerat, S., and Tuitemwong, P., 2003, "Applicability of Rapid Paper Kits for Total and Coliforms/ E. coli Counts of Raw Milk", Journal of Rapid Methods & Automation in Microbiology, Vol. 11, pp. 285-296.
Tuitemwong, K., Fung, D.Y.C., Tuitemwong, P., and Hoffmans, C.M., 2001, "Acceleration of Buttermilk Fermentation by Bacterial Membrane Fraction Biocatalysts", Journal of Rapid Methods and Automation in Microbiology, Vol. 9, pp. 189-201.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Srisudjai, C., Tuitemwong, P., Tuitemwong, K., and Suntornsuk, W., 2006, "Performance Comparison of Detection Methods for Prevalence and Distribution of Campylobacter in Chicken Feeds", The 4th KU-NPUST Bilateral Conference, November 7-11, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
Suntornsuk, W., Promsiri, R., and Tuitemwong, P., 2005, "Feather Degradation by Bacillus Licheniformis FK50 under Solid State Cultivation", The 2005 Institute of Food Technologists Annual Meeting, July 16-20, Neworleans, USA.
Tuitemwong, P., Osiriphun, S., Pongpullponsak, A., and Tuitemwong, K., 2003, "Quantitative Risk Assessment of Salmonella spp. in Fermented Pork Sausage (Nham)", The 1st International Symposium and Workshop on Insight into the World of Indigenous Fermented Foods for Technology Development and Food Safety, August 13-15, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
Tuitemwong, P. and Tuitemwong, K., 2003, "Development of Flatulent-free and High Quality Soy Yogurt and Frozen Soy Yogurt with Bifidobacteria", The 1st International Symposium and Workshop on Insight into the World of Indigenous Fermented Foods for Technology Development and Food Safety, August 13-15, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
Shinagawa, E., Tuitemwong, P., Chunhachart, O., Theeragool, G., Toyama, H., Matsushita, K., and Adachi, O., 2002, "Membrane-bound Formaldehyde Dehydrogenase and Formate Dehydrogenase from Thermotolerant Acetobacter sp. SKU 14", The 3rd JSPS-NRCT Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Application, November 17-20, Chiang Mai, Thailand, p. 29.
Chunhachart O., Tuitemwong, P., Tuitemwong, K., Theeragool, G., and Shinagawa, E., 2002, "Thermotolerant Membrane Bound Enzymes System from Acetic Acid Bacteria : Its Application as Growth Stimulatory Agent for Injured Listeria monocytogenes", The 3rd JSPS-NRCT Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Application, November 17-20, Chiang Mai, Thailand, p. 157.
Maneerat, S., Tuitemwong, K., Mahakarnchanakol, W., and Tuitemwong, P., 2000, "Paper Kits for the Rapid Enumeration of Total and Coliform/E. coli",The 87th International Food Protection Association, August 6-9, Atlanta, GA., USA.
Chunhachart, O., Tuitemwong, K., Tuitemwong, P., Threeragool, G., Matsushita, K., Toyama, H., and Adachi, O., 2000, "Characterization of Food-grade Membrane Fractions from Acetic Acid Bacteria to Use as Growth Stimulating Agent", The 2nd JSPS - NRCT Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and their Applications in Thailand and Japan, November 21-25, Yamaguchi, Japan.
Hongdusit, T., Tuitemwong, K., Tuitemwong, P., and Vibulsrest, P., 2000, "Rapid Screening of Salmonella in Seafood Products using Spliting Impedance Method", IFT Annual Meeting, June 5-9, Dallas, TX., USA.
Tuitemwong, P., Wongchavalit, J., Tuitemwong, K., and Fung, D.Y.C., 1999, "Membrane Bio-catalysts as Growth Stimulator of Listeria monocytogenes in Enrichment Media", International Association of Milk Food and Environmental Sanitarians (IAMFES) 86th Annual Meeting, Dearborn, MI., USA.
Wongchavalit, J., Tuitemwong, P., Tuitemwong, K., and Fung, D.Y.C., 1999, "Use of Membrane Fraction and Selective Motility for the Rapid Screening of Listeria monocytogenes", International Association of Milk Food and Environmental Sanitarians (IAMFES) 86th Annual Meeting, Dearborn, MI., USA.
Hongdusit, T., Tuitemwong, K., and Tuitemwong, P., 1999, "Modification of some Selective Media for the Rapid Detection of Salmonella using Inpedance-splitting Method", International Association of Milk Food and Environmental Sanitarians (IAMFES) 86th Annual Meeting, Dearborn, MI., USA.
Tuitemwong, P., Tuitemwong, K., Kunkriangvong, J., and Tanasupawat, S., 1999, "Degradation of Flatulent Sugars in Soy Yogurt by Bifidobacteria and Lactic Acid Bacteria Isolated from Local Fermented Foods", World Soybean Research Conference, Urbana, Illinois, USA.
Saidarasamut, T., Sagowndeekul, R., Tuitemwong, P., and Tuitemwong, K., 1999, "Feasibility Study on using Catalase Activity (Katalase Tester) for the Estimation of Bacterial Counts in Chicken Meat", World Congress of Food Science and Technology, Sydney, AU., October 9-12.
Tuitemwong, P., Tuitemwong, K., Kunkriangvong, J., and Tanasupawat, S., 1999, "Degradation of Flatulent Sugars in Soy Yogurt by Bifidobacteria and Lactic Acid Bacteria Isolated from Local Fermented Foods", World Congress of Food Science and Technology, Sydney, AU., October 9-12.
Tuitemwong, P., Tuitemwong, K., and Kunkriangvong, J., 1998, "ATP Monitoring for the Rapid Microbial Counts of Poultry Processing Equipment", American Society for Microbiology 98th Annual Meeting, Atlanta, GA, USA., May 17-21.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
นภา จิระกิตติเจริญ, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, 2549, "การประยุกต์ใช้ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างยืนยันความสะอาดและการล้างพื้นผิวสัมผัสอาหาร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า649-656.
วรรณาทิพย์ เติมมหาวงษ์, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และอรุณ บ่างตระกูลนนท์, 2549, "การตรวจนับจำนวนเชื้อซัลโมเนลล่าในเนื้อสัตว์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ชัชวาล กิตติเชษฐ์, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ และประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, 2549, "การพัฒนาชุดทดสอบกระดาษสำหรับตรวจนับเชื้อยีสต์และราในผลิตภัณฑ์อาหาร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 124-131.
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, วิชัย พาชู, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, วรพจน์ สุนทรสุข และฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, 2549, “การประเมินจำนวนแบคทีเรียอย่างรวดเร็วโดยใช้เครื่อง Vacuum Catalasemeter”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
พัชราวัลย์ ตรังตรีชาติ, จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2549, “การศึกษาลักษณะทางจุลชีววิทยาของน้ำพริกหนุ่ม (บาทวิถี)”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สุธาทิพย์ ภัทรกุลวณิชย์, จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2549, “การยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียนกวนด้วยสารฮิวเมกแตนท์”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, วรพจน์ สุนทรสุข และประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, 2548, "การผลิตพริกแห้งแบบใหม่โดยเครื่องไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว / หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 10-12 ตุลาคม, โรงแรมทิพย์วิมานรีสอร์ต แอนด์ สปา, จ.เพชรบุรี, หน้า 152.
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, วรพจน์ สุนทรสุข และประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, 2548, "การพัฒนากระบวนการขยายอายุการเก็บรักษาน้ำพริกหนุ่ม", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว / หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 10-12 ตุลาคม, โรงแรมทิพย์วิมานรีสอร์ต แอนด์ สปา, จ.เพชรบุรี, หน้า 155.
ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, พรวิภา เวฬุกาญจนา, วินัย สมบูรณ์, วรนุช เกิดสินธ์ชัย และฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, 2548, "การประเมินระดับการปนเปื้อนของแคดเมียมในข้าว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ปาริฉัตร สวงโท, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ และประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, 2548, "การพัฒนาชุดทดสอบกระดาษอย่างรวดเร็วสำหรับวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในผลิตภัณฑ์อาหารทะเล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2548, "การประยุกต์ใช้โอโซนในการลดจุลินทรีย์ปนเปื้อนในสาหร่ายเกลียวทองผง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, สุคันธา โอศิริพันธุ์, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, 2547, "การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อเชื้อ Salmonella spp. ในแหนมหมู", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3-6 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
คัทยวรรณ สัมพันธ์ยุทธ์, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, ขวัญทวี พ่อค้าทอง และประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, 2547, "การพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อโดยใช้สารแอลจิเนทเป็นสารให้ความแข็งตัว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3-6 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ปิยะฉัตร ใจเอื้อ, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร, 2547, "ผลการปรับสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของหมูยอ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3-6 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
นภา จิระกิตติเจริญ, พิพัฒน์ ไทรทอง, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, วรพจน์ สุนทรสุข และจิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, 2547, "การผลิตไข่เค็มฟ้าทะลายโจรโดยใช้ความดันไฮโดรสแตติก", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 6, 28-29 พฤษภาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า P4-05.
นภา จิระกิตติเจริญ, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และพิพัฒน์ ไทรทอง, 2547, "การเปลี่ยนแปลงของปริมาณแบคทีเรียในน้ำอนุบาลลูกกุ้งเตรียมโดยระบบโอโซนและระบบคลอรีน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3-6 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
กฤษณ์ สงวนพวก, จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2547, "การศึกษาอายุการเก็บรักษาขิงดองอัดความดัน", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 6, 28-29 พฤษภาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า O2-09.
กฤษณ์ สงวนพวก, จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2547, "การผลิตขิงดองอย่างรวดเร็วด้วยวิธีความดันไฮโดรสแตติก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3-6 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 457.
ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, สุคันธา โอศิริพันธุ์, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, 2546, "การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อเชื้อ Salmonella spp. ในแหนม", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5, 30-31 พฤษภาคม, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 78-88.
ชุติมา วิไลพันธ์, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, ชัยวัฒน์ กิตติกูล, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, 2546, "การพัฒนาน้ำยาฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนบนมือแบบสำเร็จรูปสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 195-202.
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, วรพจน์ สุนทรสุข, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และวีระชัย แก่นทรัพย์, 2546, "Production of Alkalized Egg Using Hydrostatic Pressure", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5, 30-31 พฤษภาคม, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 446-479.
กฤติยา เลี่ยวชวลิต, เสริมสิริ วิจัยวรกิจ, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, 2546, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการล้างผักด้วยสารไตรโซเดียมฟอสเฟตคลอรีนและการใช้โอโซน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 230-235.
ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ และ สุธี ฉิมพลี, 2546, "การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อเชื้อ Salmonella. ในเนื้อไก่ของไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-7 กุมภาพันธ์, ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 28-35.
พรวิภา เวฬุกาญจนา, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, วรนุช เกิดสินธ์ชัย และฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, 2546, "การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งแช่แข็งไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 177-184.
อรวรรณ ชุณหชาติ, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และกัญจนา ธีรกุล, 2546, "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ Membrane fractions จาก Acetic acid bacteria", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 25-28.
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, รุ่งโรจน์ แสงดารารัตน์, วิไล ภัทรปัญญากุล, วีระชัย แก่นทรัพย์ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2545, "การผลิตไข่เค็มโดยใช้ความดันไฮโดรสแตติก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 228-235.
พิชญา โล้วิชากรติกุล, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, 2545, "การพัฒนาชุดทดสอบความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสอาหาร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 61-68.
ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์ และฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, 2545, "การตรวจหาปริมาณโซมาติกเซลล์และจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบ ด้วยกิจกรรมคะตะเลส", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 263-271.
อรวรรณ ชุณหชาติ, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, กัญจนา ธีระกุล, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และวรภา มหากาญจนกุล, 2544, "การศึกษาคุณสมบัติเร่งการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดเมมเบรนจาก Acetobacter และ Gluconobacter", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5-7 กุมภาพันธ์, กรุงเทพฯ, หน้า 233.
พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, และประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, 2544, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของ Salmonella enteritidis โดยวิธี Small Tube Motillity", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5-7 กุมภาพันธ์, กรุงเทพฯ, หน้า 254.
วันวิสาข์ ริมประนาม, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2543, "การสำรวจความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาของผักแปรรูปพร้อมบริโภคตามห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สุจิรา มณีรัตน์, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และวราภา มหากาญจนกุล, 2543, "ประสิทธิภาพของการตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดและจำนวนโคลิฟอร์ม/อีโคไลอย่างรวดเร็วด้วยชุดทดสอบกระดาษ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์ และสมบูรณ์ ธณาศุภวัฒน์, 2543, "โยเกิร์ตถั่วเหลืองปราศจากน้ำตาลที่ทำให้ท้องเฟ้อหมักด้วยแบคทีเรียแลคติกจากอาหารหมักพื้นบ้านและเชื้อบิฟิดัส", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และสุรางคพร กล้ารบ, 2543, "การศึกษาการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียในกลุ่ม Enterobacteriaceae ด้วยวิธี Small Tube Motility", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ธนิต หงษ์ดุสิต, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ และกนกพรรณ ศรีมโนภาษ, 2543, "การตรวจวิเคราะห์ Salmonella ในผลิตภัณฑ์ประมงด้วยวิธี Impedance Splitting โดยใช้อาหาร KMSC และ KMRV", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
นาฏลดา อ่อนวิมล, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, สุรางค์ สุธิราวุฒ และปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, 2542, "การควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอากาศของโรงงานแปรรูปน้ำนม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37, 3-5 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม และทบวงมหาวิทยาลัย.
ธนิต หงษ์ดุสิต, ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ และกนกพรรณ ศรีมโนภาษณ์, 2542, "การพัฒนาอาหารสำหรับวิเคราะห์เชื้อ Salmonella ด้วยวิธี Splitting Impedance", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37, 3-5 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม และทบวงมหาวิทยาลัย.
สุธีรา มณีรัตน์ ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, วราภา มหากาญจนกุลและทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ, 2542, "การพัฒนาชุดทดสอบกระดาษสำหรับการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ทั้งหมดและโคลิฟอร์ม/อีโคไลอย่างรวดเร็ว", การประชุมวิชาการประจำปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 10 เทคโนโลยีและคุณภาพ จากสากลสู่ชุมชน, กระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพฯ.
ธนิต หงษ์ดุสิต ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ และกนกพรรณ ศรีมโนภาษ, 2542, "การวิเคราะห์เชื้อ Salmonella โดยวัดการเปลี่ยนแปลงอิมพีแดนซ์ของอิเลคโตรด (%E) และของตัวกลาง (%M)", การประชุมวิชาการประจำปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 10 เทคโนโลยีและคุณภาพ จากสากลสู่ชุมชน, กระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพ.

return topic