ดร.ทวีภัทร์ บูรณธิติ
รศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม
Purit Thanakijkasem (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8695-99 ต่อ 300 โทรสาร 0-2427-9062
E-mail Address : thaweepat.bur(at)kmutt.ac.th, thaweepat(at)gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2548 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering - Northwestern University สหรัฐอเมริกา
2543 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
2541 ปริญญาตรี วศ.บ.
เกียรตินิยม
วิศวกรรมการบินและอวกาศ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    - Computational mechanics (e.g., Finite Element Methods)
    - Virtual manufacturing processes and systems (CAD/CAM/CAE)
    - Uncertainty analysis and statistical techniques
    - Integrated design under uncertainty and decision making
    - Computational methods in metals forming processes
    - Mechanics of materials
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
Development and Standard Testing Method of A Double Glazing Window for Energy Conservation in Buildings [EPPO 50-51] 2551 หัวหน้าโครงการ
Development of Double-Layered Blade Window for Energy Conservation [EPPO 50-51] 2551 หัวหน้าโครงการ
Finite Element Simulation on Ballistic Impact of Small Arm Bullet [TRF-MRG 50-51] 2551 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
Design of a side-door impact beam of a passenger car for stamping processes [TRF-OSMEP-MRG 50-51] หัวหน้าโครงการ
Feasibility Study in Manufacturing of Tubelike Automotive Parts via Hydroforming processes [TRF-OSMEP-MRG 50-51] หัวหน้าโครงการ
Computational Technology for Designing Sheet Metal Restraint in Automobile Part Forming [MTEC-Auto Cluster 50-51] หัวหน้าโครงการ
Finite Element Simulation of Low and High Velocity Impacts [TRF-OCHE 51-52] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการทดสอบการยิงทางกายภาพและทางสมือนสำหรับเสื้อเกราะต้านกระสุนปืนพก (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน50-51] หัวหน้าโครงการ
การสร้างแบบจำลองดรอบีดและการนำไปประยุกต์ใช้ในงานขึ้นรูปผนังโลหะแผ่นโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ : กรณีศึกษาในชิ้นส่วนยานยนต์ (ระยะที่ 1) [มจธ.48 รอบ 1 - 49 รอบที่ 1] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
หนังสือการประชุม
ทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2550, "วิทยาศาสตร์วิศวกรรมที่มีพื้นฐานจากการจำลองสถานการณ์ที่สอดคล้องกับหลักการความพอเพียง", หนังสือที่ระลึกสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย, การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550, 9 กันยายน 2550, กรุงเทพฯ, หน้า 248-252.
ทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2549, "การผลิตเสมือนในอุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะแผ่นสำหรับศตวรรษที่ 21", หนังสือที่ระลึกสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย, การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549, 17 กันยายน 2549, กรุงเทพฯ, หน้า 172-176.
บทความทางวิชาการ
ทวีภัทร์ บูรณธิติ และ Nate J. VanWey, 2550, "การออกแบบแผนอพยพอัคคีภัยโดยแบบจำลองหาความเหมาะสม: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมปลายเพอร์รี่", วารสาร มฉก. วิชาการ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 21, กรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า 53-63.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Buranathiti, T., Premkamolnetr, N., Markpin, T., Ratchatahirun, P., Yochai, W., and Sombatsompop, N., “Redistributed Random Sampling Method for Categorizing Materials Research Publication from SCI Database: Metallurgy and Polymer Subfields”, Scientometrics, (accepted)
Buranathiti, T. and Kositpipat, A., 2008, "Analysis and Design of Body Jack Case Stamping for Fewer Production Steps", Journal of Materials Processing Technology, Vol. 205, No. 1-3, pp. 451-458. (26 August)
Buranathiti, T., and Cao, J., 2007, "Inverse Analysis to Formability Design in A Deep Drawing Process", Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering, Vol. 1, No. 6, pp. 796-805.
Sombatsompop., N., Markpin, T., Buranathiti, T., Ratchatahirun, P., Mateenukul, T., Premkamolnetr, N., and Yochai, W., 2007, "Categorization and Trend of Materials Research Publications from Science Citation Index (SCI) Database: A Case Study of Ceramics, Metallurgy, and Polymer Subfields", Scientometrics, Vol. 71, No. 2, pp. 283-302.
Buranathiti, T., Cao, J., Chen, W., and Xia, Z.C., 2006, “A Weighted Three-Point-Based Methodology for Variance Estimation”, Engineering Optimization, Vol. 38, No. 5, July, pp. 557-576. [*Northwestern U.]
Buranathiti, T., Cao, J., Chen, W., Baghdasaryan, L., Xia, ZC., 2006, "Approaches for Model Validation: Methodology and Illustration on a Sheet Metal Flanging Process", Journal of Manufacturing Science and Engineering-Transactions of the ASME, Vol. 128, No. 2, May, pp. 588-597. [*Northwestern U.]
Buranathiti, T. and Cao, J., 2004 "An Effective Analytical Model for Springback Prediction in Straight Flanging Processes", International Journal of Materials & Product Technology, Vol. 21, No. 1/2/3, pp. 137-153. [*Northwestern U.]
Chen, W., Baghdasaryan, L, Buranathiti, T., and Cao, J., 2004, "Model Validation Via Uncertainty Propagation and Data Transformations", AIAA, Vol. 42, No. 7, July, pp. 1406-1415. [*Northwestern U.]
วารสารระดับประเทศ
ทัศน์ชัย ผ่องผาย และทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2551, "การจำลองสถานการณ์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของการกระแทกจากกระสุนปืน : กรณีศึกษากระสุน 9 มม. Parabellum กับ AISI1008, AA1100 และ AA5083", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 823-845.
ทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2551, "การทดลองเสมือนเพื่อประเมินชีพจรการชนสำหรับคุณค่าทางด้านการชนของยานยนต์โดยการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้น", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 77-83.
ทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2550, "การทดสอบทางดิจิตอลกับอิทธิพลของความดันภายในสำหรับการผลิตชิ้นส่วนลักษณะท่อโดยการขึ้นรูปด้วยของเหลว", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม- ธันวาคม, หน้า 26-33.
ทวีภัทร์ บูรณธิติ และทัศน์ชัย ผองผาย, 2550, "การออกแบบการขึ้นรูปชิ้นส่วนขวางยึดเครื่องยนต์โดยการวิเคราะห์การฉีกขาดและรอยย่น", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 52-60.
ทวีภัทร์ บูรณธิติ และอาณัติ โฆษิตพิพัฒน์, 2550, "การออกแบบการขึ้นรูปของชิ้นส่วนถังน้ำมันโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้น", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มธ.), ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, หน้า 17-26.
ทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2550, "Tolerance Design via Inverse Analysis and Cost-of-quality Minimization in a Straight Flanging Process", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 54-68.
ทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2550, "การจำลองสถานการณ์ในอุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะแผ่นสำหรับศตวรรษที่ 21", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม, หน้า 117-126.
ทวีภัทร์ บูรณธิติ และอาณัติ โฆษิตพิพัฒน์, 2549, "การศึกษาความไวของตัวแปรต่อการพยากรณ์การสปริงตัวกลับในการขึ้นรูปรางตัวยู", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 14-18.
ทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2547, "Influence from a Variational Factor in Sheet Flattening Process Using Stochastic Finite Element Methods", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, หน้า 33-60.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Buranathiti, T., 2007, "Simulation and Benchmark of an Automotive Underbody Cross Member Panel", The 2nd International Conference on Asian Simulation and Modeling 2007 (ASIMMOD2007), January 9-11, Chiang Mai, Thailand, pp. 107-113.
Buranathiti, T., and Wey, N.J.V., 2007, "Fire Drill Design by An Optimization Model: A Case Study of Perry High School", The 2nd International Conference on Asian Simulation and Modeling 2007 (ASIMMOD2007), January 9-11, Chiang Mai, Thailand, pp. 134-140.
Buranathiti, T., 2007, "A Deep Drawing Process by Inverse Finite Element Analysis", The 2nd International Conference on Asian Simulation and Modeling 2007 (ASIMMOD2007), January 9-11, Chiang Mai, Thailand, pp. 37-44.
Worapradya, K., and Buranathiti, T., 2007, "Integration of Manufacturing Execution System and Simulation", The 2nd International Conference on Asian Simulation and Modeling 2007 (ASIMMOD2007), January 9-11, Chiang Mai, Thailand, pp. 15-21.
Buranathiti, T. and Cao, J., 2006, "A Comparative Study on Inverse Analysis in a Deep Drawing Process", Asian Symposium on Materials and Processing (ASMP 2006), November 9-10, Bangkok, Thailand, p. 54.
Buranathiti, T., Cao, J., Xia, Z.C., and Chen, W., 2005, “Probabilistic Design in a Sheet Metal Stamping Process under Failure Analysis”, The 6th International Conference and Workshop on Numerical Simulation of 3D Sheet Forming Processes NUMISHEET 2005, August 15-19, Detroit, Michigan, ๊๊USA., pp. 867-872. [*Northwestern U.]
Buranathiti, T., and Cao, J., 2005, “Benchmark Simulation Results: Automotive Deck Lid Inner Panel (Benchmark 1),” The 6th International Conference and Workshop on Numerical Simulation of 3D Sheet Forming Processes NUMISHEET 2005, August 15-19, Detroit, Michigan, ๊๊USA., pp. 919-995. [*Northwestern U.]
Buranathiti, T., and Cao, J., 2005, “NUMISHEET2005 Benchmark Analysis on Forming of an Automotive Deck Lid Inner Panel: Benchmark 1”, The 6th International Conference and Workshop on Numerical Simulation of 3D Sheet Forming Processes NUMISHEET 2005, August 15-19, Detroit, Michigan, ๊๊USA., pp. 996-1003. [*Northwestern U.]
Buranathiti, T., and Cao, J., 2005, “Benchmark Simulation Results: Automotive Underbody Cross Member (Benchmark 2)”, The 6th International Conference and Workshop on Numerical Simulation of 3D Sheet Forming Processes NUMISHEET 2005, August 15-19, Detroit, Michigan, ๊๊USA., pp. 1004-1112. [*Northwestern U.]
Buranathiti, T., and Cao, J., 2005, “NUMISHEET2005 Benchmark Analysis on Forming of an Automotive Underbody Cross Member: Benchmark 2”, The 6th International Conference and Workshop on Numerical Simulation of 3D Sheet Forming Processes NUMISHEET 2005, August 15-19, Detroit, Michigan, ๊๊USA., pp. 1113-1120. [*Northwestern U.]
Buranathiti, T., and Cao, J., 2005, “Benchmark Simulation Results: Channel Draw/Cylindrical Cup 2-Stage Test (Benchmark 3)”, The 6th International Conference and Workshop on Numerical Simulation of 3D Sheet Forming Processes NUMISHEET 2005, August 15-19, Detroit, Michigan, ๊๊USA., pp. 1121-1133. [*Northwestern U.]
Buranathiti, T., Cao, J., Xia, Z.C., and Chen, W., 2004, “Finite Element Analysis and Uncertainty Analysis in Sheet Metal Forming”, The 2004 ASME International Mechanical Engineering Congress and RD&D Conference and Exposition, November. 13-19, Anaheim, California๊, ๊USA.
Buranathiti, T., Cao, J., and Chen, W., 2004, "A Weighted Three-Point-Based Methodology for Variance Estimation", ASME 2004 Design Engineering Technical Conferences, September 28-October 2, Salt Lake City, Utah, pp. 1-9. [*Northwestern U.]
Buranathiti, T., 2004,"Sequential Optimization and Reliability Assessment Method for Metal Forming Processes", The 8th International Conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes NUMIFORM, Ohio State University.
Buranathiti, T., 2002, "Model Validation via Uncertainty Propagation using Response Surface Models", 2002 ASME Design Automation Conference, The ASME Design Engineering Technical Conference, pp. 981-992.
Buranathiti, T., 2002, "An Approach for Model Validation in Simulating Sheet Metal Flanging Processes", The 5th International Conference on Frontiers of Design and Manufacturing (ICFDM'2002), pp. 75-85.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
เกียรติขจร วรปรัชญา และทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2551, "การสร้างแบบจำลองและการจัดตารางการผลิตที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการหล่อเหล็กแผ่นแบบต่อเนื่องสองสายการผลิต", การประชุมวิชาการด้านการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ประจำปี 2551, 1-2 เมษายน, อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 245-254.
อาณัติ โฆษิตพิพัฒน์ และทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2551, "การทดลองเสมือนตาม MVSS 214 สำหรับคานกันกระแทกในประตูด้านข้างของรถยนต์โดยสาร", การประชุมวิชาการด้านการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ประจำปี 2551, 1-2 เมษายน, อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 134-142.
ทัศน์ชัย ผองผาย และทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2551, "การจำลองสถานการณ์การกระแทกของกระสุนปืนโดยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการด้านการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ประจำปี 2551, 1-2 เมษายน, อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 126-133.
ทัศน์ชัย ผองผาย และทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2550, "Steel Sheet Formability Design in Automotive Engine Cross Member", การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1, 15-16 ตุลาคม, โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค, กรุงเทพฯ, หน้า 134-135.
อาณัติ โฆษิตพิพัฒน์ และทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2550, "A Design of Body Jack Case Forming to Reduce a Welding Step", การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1, 15-16 ตุลาคม, โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค, กรุงเทพฯ, หน้า 136-137.
เกียรติขจร วรปรัชญา และทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2550, "การหาความเหมาะสมการจัดตารางการผลิตสำหรับกระบวนการหล่อเหล็กแผ่นแบบต่อเนื่องสองสายการผลิต", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติประจำปี 2550, 6-7 กันยายน, หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพฯ, หน้า 356-363.
ทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2550, "การศึกษาเชิงตัวเลขของการนำจุดน่าจะเป็นที่สุดมาใช้สำหรับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติประจำปี 2550, 6-7 กันยายน, หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพฯ, หน้า 55-61.
ธีระศักดิ์ หมากผิน, ทวีภัทร์ บูรณธิติ, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, ธนิต เมธีนุกูล, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2550, "การศึกษาทิศทางงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ในฐานข้อมูล SCI", การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ.
ทวีภัทร์ บูรณธิติ และ Nate J. Van Way, 2549, "แบบจำลองหาความเหมาะสมที่สุดสำหรับแผนอพยพอัคคีภัย กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมปลายเฟอร์รี่", การประชุมวิชาการ "การบูรณาการเทคโนโลยี สังคม กับชุมชน", 22 กันยายน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 207-213.
ทัศน์ชัย ผองผาย และทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2549, "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีไฟไนเอลิเมนต์กับการวิเคราะห์ความแข็งแรงของขาเบรกรถจักรยานยนต์", The 1st Production Research and Innovation National Conference (PRI NC' 06), 25-26 พฤศจิกายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 9.
ทัศน์ชัย ผองผาย และทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2549, "การศึกษากระบวนการรีดเย็นของเหล็กกล้าไร้สนิม (AISI 304) โดยการเปรียบเทียบวิธีไฟไนเอลิเมนต์", The 1st Production Research and Innovation National Conference (PRI NC' 06), 25-26 พฤศจิกายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 8.
อาณัติ โฆษิตพิพัฒน์ และทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2549, "การวิเคราะห์ความสามารถของการขึ้นรูปโลหะของชิ้นส่วนถังน้ำมันโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", The 1st Production Research and Innovation National Conference (PRI NC' 06), 25-26 พฤศจิกายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 7.
ทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2549, "การนำการวิเคราะห์ย้อนกลับมาใช้ในอุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะแผ่น", การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 26 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, จ.สมุทรปราการ, หน้า 9.
Ketsamathi, C., และทวีภัทร์ บูรณธิติ, 2541, “Composite Material for Lightweight Wing Design”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36, 3-5 กุมภาพันธ์, กรุงเทพฯ.


return topic