ค้นหาครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ประจำปี 2558

. ชื่อเครื่องมือ สถานที่ติดตั้ง ผู้ประสานงาน
1. Atomic force microscope (AFM) กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ดร.สราวุธ ชื่นค้า
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ อะสะนิธิ
ดร.พันธุ์วงศ์ คุณธนะวัฒน์
ผศ.ดร.นคร เนียมนนท์
ผศ.ดร.สุทัศน์ รัตนพันธ์
โทร. 02-470-7431
email : afm@mail.kmutt.ac.th
2. ChemiDoc MP Imaging System with White Conversion Screen (Muiti-Chemiluminescent Get Doc) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรม และโปรตีนแบบเรืองแสง
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (สหวิทยาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ขวัญชนก พสุวัต
โทร. 02-470-9222-34 ต่อ 205
email : kwanchanok.vir@kmutt.ac.th
3. Cytell Cell Imaging System (Automated Epifluorescene Microscope) ชุดวิเคราะห์การมีชีวิตของเซลล์และนับเซลล์ด้วยระบบอัตโนมัติ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (สหวิทยาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ขวัญชนก พสุวัต
โทร. 02-470-9222-34 ต่อ 205
email : kwanchanok.vir@kmutt.ac.th
4. ระบบประมวลผลสมรรถนะสูงเพื่องานวิจัยของ มจธ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คุณราชวิชช์ สโรชวิกสิต
โทร. 02-470-9260
email : rajchawit.sar@kmutt.ac.th
5. High Speed Camera กล้องบันทึกภาพความเร็วสูง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สนติพีร์ เอมมณี
โทร. 02-470-9108
email : sontipee.aim@kmutt.ac.th
ผศ.ดร. ยศพงษ์ ลออนวล
โทร. 02-470-9273
email : yossapong.lao@kmutt.ac.th
6. 3D Laser Scanner เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
โทร. 02-470-9141
email : sutat.lee@kmutt.ac.th
ผศ.ธีระ ลาภิศชยางกูล
โทร. 02-470-9149
Email : theera.lil@kmutt.ac.th
7. Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometer
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ รศ.บุษยา บุนนาค
โทร. 02-470-7355, 02-470-9726
email : boosya.bun@kmutt.ac.th
รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
โทร. 02-470-7351, 02-470-7464, 02-470-7351
email : boosya.bun@kmutt.ac.th
ดร.อภิรดี หงส์ทอง
โทร. 02-470-7509
Email : apiradee.hon@kmutt.ac.th
ผศ.ดร.อภีรดี อุทัยรัตนกิจ
8. Nuclear Magnatic Resonance Spectroscopy 400 MHz (NMR) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คุณกิตติวัฎ ศรีกิตติวรรณา
โทร. 02-470-9535
email : kittiwat.sri@kmutt.ac.th

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ประจำปี 2557

. ชื่อเครื่องมือ สถานที่ติดตั้ง ผู้ประสานงาน
1. Rapid prototyping machine / 3D printer เครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบสามมิติ
ชุดที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชุดที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คุณกรกช รสหวาน
โทร. 090-976-2335
email : korakoch.rosewan@hotmail.com

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ประจำปี 2556

. ชื่อเครื่องมือ สถานที่ติดตั้ง ผู้ประสานงาน
1. Surface Plasmon Resonance เครื่องวิเคราะห์หาความสามารถในการเกาะเกี่ยวของโมเลกุลโดยไม่ต้องติดฉลากด้วยเทคนิคเอสพีอาร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่
โทร. 02-470-8939
email : pongsak.khu@kmutt.ac.th

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ประจำปี 2555

. ชื่อเครื่องมือ สถานที่ติดตั้ง ผู้ประสานงาน
1. ระบบการประมวลผลประสิทธิภาพสูง
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล
โทร. 02-470-9380
email : tiranee@cpe.kmutt.ac.th
2. Electrohydrodynamic-jet printer (E-Jet Printing) เครื่องพิมพ์ดีเอนเอและโปรตีนโดยเทคนิค
ห้องปฏิบัติการ Sensors Technology สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ คุณคริสเตียน กวาฆาโต
โทร. 02-470-7562
email : cristian.gua@kmutt.ac.th
3. ชุดเครื่องมือ FE-Scanning Electron Microscope (FE-SEM)
อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ คุณสมบูรณ์ ฟองชัยญา
โทร. 02-470-8695 ต่อ 329
email : somboon.fon@kmutt.ac.th
4. อุปกรณ์วัดการขจัดด้วยกล้องดิจิตอลคุณภาพสูงระบบสามมิติ (Optical 3D Deformation Analysis Measurement System)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณปภัสสร
โทร. 085-349-6751
email : vitoon.uth@kmutt.ac.th

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ประจำปี 2553

. ชื่อเครื่องมือ สถานที่ติดตั้ง ผู้ประสานงาน
1. ชุดเครื่องมือสำหรับการทดสอบวัสดุขั้นสูง ประกอบด้วย
• Dynamic Mechanical Analysis (DMA / DTA)
• Differential Scanning Calorimeter (DSC)
• Thermogravimetric Analyzer (TGA)
• Thermal Cycling Testing Machine
คลัสเตอร์วิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวภาพ (Bioscience and Bioengineering - BSBE) อาคารวิศววัฒนะ ชั้น2 ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
โทร. 02-470-9116
email : anak.kha@kmutt.ac.th

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ประจำปี 2551

. ชื่อเครื่องมือ สถานที่ติดตั้ง ผู้ประสานงาน
1. เครื่อง Dynamic Headspace Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี รศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
โทร. 02-470-7752
email : nutta.lao@kmutt.ac.th
2. เครื่อง Supercritical Fluid Extraction สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ผศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
โทร. 02-470-7752
email : nutta.lao@kmutt.ac.th
3. เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยขนาดเล็ก (Mini Spray Dryer) สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ผศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
โทร. 02-470-7752
email : nutta.lao@kmutt.ac.th
4. เครื่อง Trace Gas Chromatography สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ผศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข
โทร. 02-470-7758
email : kornkanok.ary@kmutt.ac.th
5. อุปกรณ์ตรวจวัดการดูดกลืนแสงของสารชนิดโฟโตไดโอดอาเรย์ (Photodiode-array Detector) สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ผศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข
โทร. 02-470-7758
email : kornkanok.ary@kmutt.ac.th

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ประจำปี 2550

. ชื่อเครื่องมือ สถานที่ติดตั้ง ผู้ประสานงาน
1. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสะอาดสำหรับนาโนเทคโนโลยี (ส่วนห้องปฏิบัติการสะอาด) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ คุณสิริมาลย์ งามชนะ, คุณคริสเตียน กวาฆาโต
โทร. 02-452-7561
email : sirimarn.nga@kmutt.ac.th, cristian.gua@kmutt.ac.th

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ประจำปี 2549

. ชื่อเครื่องมือ สถานที่ติดตั้ง ผู้ประสานงาน
1. เครื่อง Wavelength-Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer (XRF) อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
คุณเกศินี ศรีรักษาสินธุ์
โทร. 02-470-8648
Email : kaysinee.sri@kmutt.ac.th
2. เครื่องถอดแบบ 3 มิติ ประเภทไม่มีการสัมผัส (Non-Contact 3D Digitizer) อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
ผศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม
โทร. 8695-99 ต่อ 300
Email : thaweepat.bur@kmutt.ac.th

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ประจำปี 2548

. ชื่อเครื่องมือ สถานที่ติดตั้ง ผู้ประสานงาน
1. อุปกรณ์ชุดเหนี่ยวนำการเรืองแสงด้วยเลเซอร์ (Laser Induced Fluorescence - LIF) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ดร.อุษา มากมูล
โทร. 02-470-7429
email : usa.mak@kmutt.ac.th

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ประจำปี 2546

. ชื่อเครื่องมือ สถานที่ติดตั้ง ผู้ประสานงาน
1. เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของสารละลายชนิดประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณอ่อนสา นนท์พละ
โทร. 02-470-9222-34 ต่อ 301, 304
email : ounsa.non@kmutt.ac.th
2. เครื่องมือวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคแขวนลอยโดยใช้ Laser (Laser, Particle Size Analyzer) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณอ่อนสา นนท์พละ
โทร. 02-470-9222-34 ต่อ 301, 304
email : ounsa.non@kmutt.ac.th
3. เครื่องวัดพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุน (Surface Area and Porositymeter Analyzer) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณอ่อนสา นนท์พละ
โทร. 02-470-9222-34 ต่อ 301, 304
email : ounsa.non@kmutt.ac.th
4. เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ (X-ray Diffractometer) อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
คณะพลังงานและวัสดุ
คุณเกศินี ศรีรักษาสินธุ์
โทร. 02-470-8648
Email : kaysinee.sri@kmutt.ac.th


ข้อมูลครุภัณฑ์งานวิจัย หลายปีย้อนหลัง สามารถสืบค้นได้ในส่วนการสืบค้นด้านบน

Revised: 19 March 2019/11:21:28
Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center