ผศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
Piyabutr Wanichpongpan (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9007, 0-2470-9221-30 ต่อ 209 โทรสาร 0-2428-3534
E-mail Address : piyabutr.wan@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2548 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ (นมป.2) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ไทย
2546 ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.35) วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ไทย
2542 ปริญญาเอก วศ.ด. วิศวกรรม
น้ำและน้ำเสีย
สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเซีย
ไทย
2537 ปริญญาโท วศ.ม. เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2534 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ
   - การพัฒนา การผลิต และการประยุกต์ใช้สารไคติน/ไคโตซาน
   - การนำกลับและการใช้ประโยชน์ของเสีย
   - เทคโนโลยีแผ่นเยื่อบาง
   - เทคโนโลยีสะอาด
   - วิศวกรรมน้ำและน้ำเสีย
   - ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และงานอุตสาหกรรม
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การประยุกต์ใช้สารไคติน/ไคโตซาน จับน้ำมันปิโตรเลียมที่ใช้แล้วเพื่อการสลายตามธรรมชาติ [หมวดเงินอุดหนุน44] 2546 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
การผลิตที่สะอาดเพื่อการใช้ประโยชน์ของเสียจากเปลือกกุ้ง [มจธ.43] 2547 หัวหน้าโครงการ
การบำบัดทางชีวภาพและนำน้ำจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งกลับมาใช้ใหม่ (เฟส1)[SIDA44-46] 2548 หัวหน้าโครงการ
อิทธิพลของสารไคโตซานในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ [บ.SK44] 2548 หัวหน้าโครงการ
การผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารจากสารประกอบไคโตซาน-เจลาติน [MTEC47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การบำบัดแอมโมเนียในน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งโดยใช้สาหร่ายเซลล์เดียว [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
การเตรียมการศึกษาสมบัติพื้นฐานและความสามารถของแผ่นปิดแผลไคโตซาน [หมวดเงินอุดหนุน48] หัวหน้าโครงการ
การบำบัดทางชีวภาพและนำน้ำจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งกลับมาใช้ใหม่ (เฟส2)[SIDA47-50] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Attasat, S., Wanichpongpan P., and Ruenglertpanyakul, W., 2013, "Cultivation of Microalgae (Oscillatoria okeni and Chlorella vulgaris) Using Tilapia-Pond Effluent and A Comparison of Their Biomass Removal Efficiency", Water Science & Technology, Vol. 67, No. 2, pp. 271-277.
Attasat, S., Wanichpongpan, P., and Ruenglertpanyakul, W., 2013, "Design of Integrated Aquaculture of the Pacific White Shrimp, Tilapia and Green Seaweed", Journal of Sustainable Energy & Environment, Vol. 4, pp. 9-14.
Ruenglertpanyakul, W., Attasat, S., and Wanichpongpan, P., 2004, "Nutrient Removal from Shrimp Farm Effluent by Aquatic Plants", Water Science and Technology, Vol. 50, No. 6, pp. 321-330.
วารสารระดับประเทศ
นิมารดี บุญอาพัทธิ์เจริญ, สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์, ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, 2551, "ผลของแสงอาทิตย์ต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรจุลินทรีย์ในดินบริเวณพื้นบ่อเลี้ยงกุ้ง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 451-462.
วทัยพรรณ ปุจฉา, จีรพันธุ์ ปัญญานันท์, ทรงศักดิ์ สรรไพโรจน์, วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และชลัมพ์ โสมาภา, 2548, "การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล", วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 48- พฤษภาคม 49, หน้า 48-53.
จิรพันธ์ ธรรมประสิทธิ์ และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2548, "การประยุกต์ใช้ไมโครคอลโทรลเลอร์สำหรับเครื่องวัดความหนืด", วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มิถุนายน, หน้า 65-74.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, รัตติยา เบญจจินดา, ดวงฤดี อรุณเลิศรัศมี และปณิธาน โพธิจักร, 2548, "การพัฒนาเครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าแบบพัลส์สำหรับการกระตุ้นอิออนในน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้ง", วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มิถุนายน, หน้า 41-48.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, กฤดาการ ยมภักดี, อุษณี พึ่งประยูรพงศ์ และอิสรีย์ วิเชียรไชย, 2548, "การศึกษาเบื้องต้นของการปรับปรุงคุณภาพไวน์แดงที่ได้จากองุ่นด้วยไคโตซาน", วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม, หน้า 26-38.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และนิรันดร์ สัพพวิญญู, 2547, "การศึกษาคุณสมบัติของไคโตซานพอรัสบีด", วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม, หน้า 25-34.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, อลงกรณ์ ปรียะธรรม, ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และพินิต เชนยพาณิชย์, 2546, "Effects of Chlorine on Efficiency of Sequencing Batch Reactor (SBR) System for Treating Seafood Processing Industry Wastewater", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม, หน้า 255-265.
สมนึก พร้อมมูล, อั๊น สมสกุล, นพรัตน์ อันทอง, เอกสิทธิ กาญจนคูณมา, พิเชษ แถมยิ้ม, ธวัชชัย ธรรมประสิทธิ์ และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2546, "ผลกระทบทางเคมีที่มีผลต่อความสว่างของหลอดไฟฟ้าแรงดันต่ำ", วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน, หน้า 82-93.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2546, "การใช้ไคติน-ไคโตซานเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตในไก่เนื้อ", วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน, หน้า 48-62.
นราพร หาญวจนวงศ์, ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และพิไลวรรณ ท้อสุวรรณ, 2546, "การปรับปรุงคุณภาพน้ำหลังการบำบัดของโรงงานย้อมผ้า เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่", วารสารวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 17-32.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2545, "การใช้ไคโตซานเพื่อการเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์พืช", วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม, หน้า 70-74.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2545, "การขึ้นรูปเม็ดบีดไคโตซานและทดสอบการดูดซับสารละลายเหล็ก", วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม, หน้า 51-56.
อุทัย รักยอดยิ่ง, ปริศนา เชาว์แหลม, อำนาจ ร้อยอำแพง, ณัฐวิทย์ ยิ่งพุทธิรัตน์, วิเศษ ชาวไชยศรี, ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และวิบูลย์ ประทุมรัตน์, 2545, "เตาเผาขยะแห้งเคลื่อนที่แบบเผาไหม้สองห้องโดยใช้แก๊สหุงต้มจุดติดไฟ", วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มิถุนายน, หน้า 61-68.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, Annachhatre, A.P. และสุวลี จันทร์กระจ่าง, 2543, "Ultrafiltration of Cheese Whey using Chitosan Membrane", Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, หน้า 61-75.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chaiprasitphon, P. and Wanichpongpan P., 2015, "Ganoderma lucidum Nano-Oil Production Process Development", The 5th National and International Graduates Study Conference, July 16-17, Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, Bangkok, Thailand, pp. 3404-3417.
Tipphawan, R. and Wanichpongpan, P., 2015, "Extraction and Characterization of Melanin from Banana Peel", The 5th National and International Graduates Study Conference, July 16-17, Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, Bangkok, Thailand, pp. 3675-3686.
Chadbunnak, P., Buathong, S., and Wanichpongpan, P., 2012, "Extraction, Characterization of Bioactive Compounds in Vernonia cinerea Less", TIChE International Conference 2012, October 25-26, Nakornratchasima, Thailand, pp. 1-5.
Sappawinyoo, N., Boonyakitsombut, S., and Wanichpongpan, P., 2010, “The Effects of Nutrient Supplementation on the Performance of Thermophilic UASB Treating Palm oil mill Effluent”, GMSTEC 2010: International Conference for a Sustainable Greater Mekong Subregion, August 26-27, The Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 159-163.
Thavipoke, P., Sukkunta, S., and Wanichpongpan, P., 2006, "Properties of Chitosan-gelatin Solution Suitable for Biopolymer Films Preparation", The 7th Asia-Pacific Chitin and Chitosan Symposium, April 23-26, Bexco, Busan, Korea, pp. 470-472.
Ruenglertpanyakul, W., Sringampong, N., and Wanichpongpan, P., 2006, "Edible Film from Chitosan", The 7th Asia-Pacific Chitin and Chitosan Symposium, April 23-26, Bexco, Busan, Korea, pp. 366-368.
Wanichpongpan, P., Supanopas, P., and Ruenglertpanyakul, W., 2005, "Cleaner Production for Shrimp Shell Waste Utilization", International Conference on Environmental of Urban Infrastructures and Industry in Asia, November, 11-12, Kim Do Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Attasat, S., Ruenglertpanyakul, W., and Wanichpongpan, P., 2005, "Bioremediation and Reuse of Marine Shrimp Farm Effluent", International Conference on Environmental of Urban Infrastructures and Industry in Asia, November, 11-12, Kim Do Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Ruenglertpanyakul, W., Attasak, S., and Wanichpongpan, P., 2004, "Nutrient Removal from Shrimp Farm Effluent by Aquatic Plants", International conference on Wastewater Treatment for Nutrient Removal and Reuse 2004 (ICWNR '04), January 26-29, Asian Institute of Technology, Thailand, pp. 156-165.
Wanichpongpan, P. and Chantrapromma, K., 2002, "Application of Chitosan as Meat Duck Growth Promoter", The 5th International Conference of the European Chitin Society (EUCHIS '02), June 26-28, Throndheim, Norway.
Chandrkrachang, S., Anal, A.K., Wanichpongpan, P., Sathirakul, K., and Stevens, W.F., 2002, "Permeability of Drug and Plasma Bound Drug through Chitosan Membranes", The 5th International Conference of the European Chitin Society (EUCHIS '02), June 26-28, Trondheim, Norway.
Wanichpongpan, P. and Chantrapromma, K., 2002, "Application of Chitosan as Broiler Growth Promoter", The 5th Asia Pacific Chitin-Chitosan Symposium and Exhibition, March 13-15, Bangkok, Thailand, p. 44.
Wanichpongpan, P., Tanapongsathorn, N., and Chandrkrachang, S., 2002, "Application of Chitosan as Bioflocculation in Shrimp Pond", The 5th Asia Pacific Chitin-Chitosan Symposium and Exhibition, March 13-15, Bangkok, Thailand, p. 45.
Wanichpongpan, P., Nantapat, C., Saramas, D., and Witthayapanyanon, A., 2002, "Enhance Surface Coating on Mangosteen by using Chitosan Solution", The 5th Asia Pacific Chitin-Chitosan Symposium and Exhibition, March 13-15, Bangkok, Thailand, p. 122.
Wanichpongpan, P., Tanapongsathorn, N., and Chandrkrachang, S., 2002, "Ozonation and Chitosan Utilization in Shrimp Pond", The 5th Asia Pacific Chitin-Chitosan Symposium and Exhibition, March 13-15, Bangkok, Thailand, p. 129.
Wanichpongpan, P., Suriyachan, K., and Chandrkrachang, S., 2000, "Effects of Chitosan on the Growth of Gerbera Flower Plant (Gerbera jamesonii)", The 8th International Chitin and Chitosan Conference and the 4th Asia Pacific Chitin and Chitosan Symposium, September 21-23, Yamaguchi, Japan.
Chandrkrachang, S., Anal, A. K., and Wanichpongpan, P., 2000, "Pore Size Control in Microporous Chitosan Membranes", The 8th International Chitin and Chitosan Conference and the 4th Asia Pacific Chitin and Chitosan Symposium, September 21-23, Yamaguchi, Japan.
Wanichpongpan, P. and Chandrkrachang, S., 1999, "Bioseparation of Protein from Cheese Whey by using Chitosan Coagulation and Ultrafiltration Membranes", The 3rd International Conference of the European Chitin Society, August 31 - September 3, Potsdam, Germany.
Wanichpongpan, P. and Chandrkrachang, S., 1999, Preparation and Characterization of Controlling Pore Size Chitosan Membranes", The 3rd International Conference of the European Chitin Society, August 31-September 3, Potsdam, Germany.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ปิยวัฒน์ เรืองราย, ชีวิน อรรถสาสน์ และปิยะบุตร วานิชพงพันธุ์, 2558, “การศึกษาผลของสัดส่วนพืชที่ปลูกในระบบอควาโปนิกส์ที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบ”, การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15, 23 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, จ.นครสวรรค์, หน้า 99-110.
อนันต์ แก่นจันทร์, ชีวิน อรรถสาสน์, และปิยะบุตร วานิชพงพันธุ์, 2558, “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องให้อาหารกุ้งอัตโนมัติ”, การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15, 23 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, จ.นครสวรรค์, หน้า 185-194.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และณัฐพงษ์ เจริญชื่น, 2558, “การบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพร่วมกับเยื่อแผ่นไคโตซาน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 8-10 พฤศจิกายน, โรงแรมดุสิตธานี พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า O-26.
นิภาพร เครือสนิท, ชีวิน อรรถสาสน์ และปิยะบุตร วานิชพงพันธุ์, 2558, “การใช้แหนเป็ด (Lemnaceae minor) ในการบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลานิลในระบบน้ำหมุนเวียน”, การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15, 23 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, จ.นครสวรรค์, หน้า 63-70.
พิเชษฐ สุขุประการ, ชีวิน อรรถสาสน์ และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2557, "การอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศวัยอ่อน อายุ 1-28 วัน ที่มีความหนาแน่นสูงด้วยระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิด", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2, 10 ตุลาคม, วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, จ.ขอนแก่น, หน้า 624.
จักรพงษ์ ผดุงเวียง, ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และชีวิน อรรถสาสน์, 2557, "การศึกษาประสิทธิภาพของแคลเซียมเบนโทไนต์ในการบำบัดแอมโมเนีย-ไนโตรเจนภายในบ่อเลี้ยงปลา", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2, 10 ตุลาคม, วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, จ.ขอนแก่น, หน้า 676.
วิทยา สระทองเนียม และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2556, "การแยกซัลเฟตจากน้ำทิ้งโรงงานผลิตเยื่อกระดาษด้วยเทคนิคนาโนฟิลเตรชัน", การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5, 29 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพฯ, หน้า 1-8
Pongratpatchakul, T., and Wanichpongpan, P., 2011, Preparation, Characterization and Application of Chondroitin Sulphate, RSU Research Conference 2011, 600-601.
Attasat S., Wanichpongpan, P., and Ruenglertpanyakul, W., 2010, “Effects of Water-Recirculation on the Performance of Integrated Aquaculture in Treating of Shrimp-Pond Effluent”, The 7th National Shrimp Conference, pp. 110-117.
Achariyasucha, K., and Wanichpongpan, P., 2011, Collagen Production From Scale Giant Gouramy Fish. RSU Research Conference 2011, 598-599.
Lekngam, P., and Wanichpongpan, P., 2011, The Software Development of Commercial Shrimp Aquaculture by SDLC Models, RSU Research Conference 2011, 595-596.
Jingjit, S., Wanichpongpan, P., and Polthana, P., 2011, Cryopreservation of Polychaete (Perenesis nuntia) in Nectochaete Stage, RSU Research Conference 2011, 597.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ และวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, 2548, "การบำบัดแอมโมเนียในน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งโดยใช้สาหร่ายเซลล์เดียว", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 23-25 มีนาคม, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน, จ.เชียงใหม่.
ไพฑูล แก้วหอม, ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และรณชัย สิทธิไกรพงษ์, 2547, "การย่อยได้ของอาหารเสริมไคโตซานในไก่เนื้อ", การประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขาสัตวศาสตร์/สัตวบาล, 27-28 มกราคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 372-380.
ไพฑูล แก้วหอม, ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และรณชัย สิทธิไกรพงษ์, 2547, "การเสริมไคโตซานในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ", งานสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 9-11 พฤษภาคม, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่.
ไพฑูล แก้วหอม, ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และรณชัย สิทธิไกรพงษ์, 2547, "การเสริมไคโตซานในอาหารต่อคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ", งานสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 9-11 พฤษภาคม, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, ธีรพัชร อ่อนดี, ชูเกียรติ เลิศทรัพย์สุรีย์, รังสิยา พรประสาท และนิรันดร์ สัพพวิญญู, 2547, "การศึกษาการกำจัดโปรตีนด้วยไคโตซานพอรัสบีด", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 242-243.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, หทัยรัตน์ ธีระธวัชชัย และวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, 2547, "การศึกษาสมดุลมวลสารการเจริญเติบโตของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 242.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, รภัส เพ็ชรนิยม และนิรันดร์ สัพพวิญญู, 2547, "การกำจัดทองแดงด้วยไคโตซานพอรัสบีด", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 242.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, ศิริพงค์ คงชู และก้าน จันทร์พรหมมา, 2547, "การศึกษาการใช้ประโยชน์ไคโตซานเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตในเป็ดเนื้อ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 242.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, กฤดาการ ยมภักดี, อุษณี พึ่งประยูรพงศ์ และอิสรีย์ วิเชียรไชย, 2547, "การศึกษาเบื้องต้นของการปรับปรุงคุณภาพไวน์แดงที่ได้จากองุ่นด้วยไคโตซาน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 242.
สุพจิต สุขกันตะ, พัฒน ทวีโภค และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2547, "คุณสมบัติทางกายภาพ และทางกลของฟิล์มไคโตซานที่เตรียมจากกรดอินทรีย์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 240-241.
นิรันดร์ สัพพวิญญู, ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, 2547, "ผลของการใช้ไคโตซานต่อการลอกคราบของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius)", การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 29-30 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้า 114-123.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, หทัยรัตน์ ธีระธวัชชัย และวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, 2547, "การลดการแตกตัวของเม็ดอาหารและคุณภาพน้ำเสียโดยใช้ไคโตซาน", การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 29-30 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้า 124 - 131.
กาญจนาวดี คงขึม, ชีวิน อรรถสาสน์, วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2547, "ผลของการให้แสงต่อการกำจัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้ง", การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 29-30 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้า 210 -218.
ชีวิน อรรถสาสน์, วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2547, "การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งด้วยกระบวนการทางชีวภาพ", การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 29-30 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้า 201 - 209.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และนิรันดร์ สัพพวิญญู, 2546, "ไคโตซานพอรัสบีด", การประชุมไคติน-ไคโตซานแห่งประเทศไทย, 17-18 กรกฎาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, หน้า 57-59.
นิรันดร์ สัพพวิญญู และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2546, "การกำจัดความกระด้างด้วยไคโตซานพอรัสบีด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 307-314.
นิรันดร์ สัพพวิญญู และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2546, "การกำจัดโลหะหนักมาตรฐาน สังกะสี และแคดเมียม ด้วยไคโตซานพอรัสบีด", การประชุมไคติน-ไคโตซานแห่งประเทศไทย, 17-18 กรกฎาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, หน้า 54-56.
บังอร ลือภักดีสกุล, ละเอียด เพ็งโสภา และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2546, "การบำบัดน้ำล้างฟิล์มเอกซเรย์ด้วยไคโตซานพอรัสบีด", การประชุมไคติน-ไคโตซานแห่งประเทศไทย, 17-18 กรกฎาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, หน้า 51-53.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และจิรจรรย์ เชวงภูษิต, 2546, "ไคโตซานเพื่อการย่อยสลายทางชีวภาพ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์ รีสอร์ทฯ, จ.นครนายก, หน้า 6-6.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และนิรันดร์ สัพพวิญญู, 2546, "การกำจัดโลหะเงินด้วยไคโตซานพอรัสบีด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์ รีสอร์ทฯ, จ.นครนายก, หน้า 4-3.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และนิรันดร์ สัพพวิญญู, 2546, "การกำจัด นิกเกิล ทองแดง สังกะสี และแคดเมียม ด้วยไคโตซานพอรัสบีด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์ รีสอร์ทฯ, จ.นครนายก, หน้า 4-2.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, บุญส่ง เทียบพิมพ์ และรัตนา จิระรัตนานนท์, 2546, "กระบวนการนาโนฟิลเตรชันในการบำบัดน้ำทิ้งแบตเตอรี่", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์ รีสอร์ทฯ, จ.นครนายก, หน้า 4-1.
นันท์นภัส เทพสำราญ, โชคพิศิษฐ์ ชาญนันทพิพัฒน์, วิไลภรณ์ บุญญกิจจินดา และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2546, "ผลของไคโตซานในการเคลือบผิวต่ออายุการเก็บรักษาของผลมะละกอ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จังหวัดขอนแก่น, หน้า 89.
นิรันดร์ สัพพวิญญู, ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และจินต์ อโณทัย, 2545, "การกำจัดความกระด้างด้วยไคโตซานพอรัสบีด", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จังหวัดนครราชสีมา, หน้า 387-388.
ชีวิน อรรถสาสน์, วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2545, "การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งด้วยกระบวนการทางชีวภาพ", การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 18-19 พฤศจิกายน, ศูนย์ประชุมริมทะเล ระยองรีสอร์ท, จ.ระยอง, หน้า 188-197.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, 2544, "Effects of Production Conditions on Chitosan Deacetylation Yield", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 68.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, นบชนก ธนพงศธร และสุวลี จันทร์กระจ่าง, 2544, "การใช้ไคติน-ไคโตซานเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตในกุ้งกุลาดำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, กรุงเทพฯ, 5-7 กุมภาพันธ์, หน้า 30-37.
สุวลี จันทร์กระจ่าง, Anal, A.K., How, Ng C., Stevens, W.F., กอบธัม สถิรกุล และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2543, "การวิจัยและพัฒนาการใช้สารไคติน/ไคโตซานในการทำแผ่นเยื่อบางเพื่อการกรองแยกสารสำหรับประยุกต์ใช้ทางคลีนิก", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 1, 19-20 กรกฎาคม, โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท, กรุงเทพฯ, หน้า 68-71.
สุวลี จันทร์กระจ่าง, Anal, A.K., How, Ng C., Stevens, W.F., และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2543, "การแยกชีวโมเลกุลด้วยแผ่นเยื่อบางไคโตซานในอุปกรณ์การแยกแบบต่อเนื่อง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 18-20 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2543, "การใช้ไคติน-ไคโตซานเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตในสุกร", การประชุมสัมมนาพร้อมนิทรรศการ : เกษตรยุคใหม่กับไคติน-ไคโตซาน, 9-10 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และสุวลี จันทร์กระจ่าง, 2543, "การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารในไก่เนื้อโดยใช้ไคโตซาน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 18-20 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2543, "ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ไคติน-ไคโตซานในการเลี้ยงสุกร", การประชุมสัมมนาพร้อมนิทรรศการ : เกษตรยุคใหม่กับไคติน-ไคโตซาน, 9-10 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Wanichpongpan, P. and Chandrkrachang, S., 1999, "Development of Chitosan Membrane for Bioseparation", The 1st Academic Seminar on the Cooperation of Government and Non-Government for Fully Encirclement of Development of Manufacturing and Application of Chitin and Chitosan, April 2-3, Ranong, Thailand, pp. 28-59
Wanichpongpan, P., Annachhatre, A.P., and Chandrkrachang, S., 1999, "The Agricultural Application of Chitin and Chitosan for Increase in Germinated Rate of Plant Seed", Proceedings the 25th Congress Science Technology Thailand.
Chandrkrachang, S., Anal, A. K., Ng C. H., Stevens, W. F., Satirakul, K., and Wanichpongpan, P., 1999, "Research and Development of Chitin and Chitosan Membrane for Bioseparation Techniques for Clinical Application", Proceedings the 25th Congress Science Technology Thailand.
Annachhatre, A. P., Chandrkrachang, S., and Wanichpongpan, P., 1999, "The Application of Chitosan Coagulation of Protein from Cheese Whey", Proceedings the 25th Congress Science Technology Thailand.

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
- Outstanding Award of Naval War College Course Paper, Title: Chitin-Chitosan for Thailand Economics Development, from The Institute of Advanced Naval Studies, Thailand (September 18, 2003)
- Executive of The Year 2003 from The Foundation for Thai Society, Thailand (July 29, 2003)
- Outstanding Person of The Year 2002 from The Foundation for Thai Society, Thailand (October 31, 2002)
- Man of The Year 2002 from The Foundation for Thai Society, Thailand (March 7, 2002)

return topic