รศ.ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์
รศ.ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์
Poj Tangamchit. (Assoc.Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9094 โทรสาร 0-2470-9092
E-mail Address :
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2546 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical and Computer Engineering - Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา
2540 ปริญญาโท M.S. Electrical Computer and System Engineering - Rensselaer Polytechnic Institute สหรัฐอเมริกา
2538 ปริญญาตรี วศ.บ.
เกียรตินิยม (1)
วิศวกรรมไฟฟ้า - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Robotics
   - Machine Learning/Robot Learning
   - Multirobot Systems
   - Artificial Intelligence
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การเปรียบเทียบระหว่างการเรียนรู้ของหุ่นยนต์โดยใช้ heuristics ในรูปแบบของรางวัลและรูปแบบของตัวช่วยการสำรวจ (ระยะที่ 1-2) [มจธ.46-47รอบ1] 2550 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Wongsuwan, T., Tangamchit, P., Prapanavarat, C., and Pussayanon, M., 2006, "Motor Misalignment Detection Based on Hidden Markov Model", International Symposium on Communications and Information Technologies 2006 (ISCIT2006), October 18-20, Bangkok, Thailand, pp. 422-427.
Chankaew, N. and Tangamchit, P., 2006, "A Comparison Study of Static and Dynamic Walking Model of a Biped Robot", The 21st International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC2006), July 10-13, Chiang Mai, Thailand, pp. 77-80.
Buthong, S. and Tangamchit, P., 2006, "Map Generation from Thai Dialogue for Geographic Intelligence", The 21st International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC2006), July 10-13, Chiang Mai, Thailand, pp. 65-68.
Kittivarasarn, S. and Tangamchit, P., 2006, "Robot Arm for Feeding Disabled Patient based on Features Based Visual Servoing", The 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubonburi Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 845-848.
Wanitchaikit, S., Tangamchit, P., and Maneewarn, T., 2006, "Self-Organizing Approach for Robot's Behavior Imitation", The 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2006), May 15-19, Hilton in the Walt Disney World Resort, Orlando, Florida, USA.
Tangamchit, P., 2005, "Reinforcement Learning with Biased Exploration", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand, p. 685.
Tangamchit, P., Dolan, J.M., and Khosla. P.K., 2003, "Crucial Factors Affecting Decentralized Multirobot Learning in an Object Manipulation Task", ACM/SIGART Workshop on Agent Swarm Programming 2003 (WASP'03), October 3-4, Cleveland, USA. [*USA]
Tangamchit, P., Dolan, J.M., and Khosla. P.K., 2003, "Crucial Factors Affecting Cooperative Multirobot Learning", IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS'03), October 27-31, Bally's Las Vegas Hotel, Las Vegas, USA. [*USA]
Tangamchit, P., Dolan, J.M., and Khosla. P.K., 2002, "The Necessity of Average Rewards in Cooperative Multirobot Learning", IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2002), May 12-18, Washington DC, pp. 1296-1301. [*USA]
Tangamchit, P., Dolan, J.M., and Khosla. P.K., 2000, "Dynamic Task Selection: A Simple Structure for Multirobot System", The 5th International Symposium on Distributed Autonomous Robotic Systems (DARS 2000), October 4-6, Knoxville, Tennessee, USA, pp. 483-484. [*USA]
Tangamchit, P., Dolan, J.M., and Khosla. P.K., 2000, "Learning-Based Task Allocation in Decentralized Multirobot System", The 5th International Symposium on Distributed Autonomous Robotic Systems (DARS 2000), October 4-6, Knoxville, Tennessee, USA, pp. 381-390. [*USA]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
นาเซส พัชณีย์, พจน์ ตั้งงามจิตต์ และพนิดา พงษ์ไพบูลย์, 2549, "การประเมินสภาพจราจรจากข้อมูล GPS โดยการใช้ Fuzzy Logic", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9-10 พฤศจิกายน, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 1081-1084.
ประพัทธ์ สีจันลี, ภาณุทัต บุญประมุข และพจน์ ตั้งงามจิตต์, 2548, "ระบบวิเคราะห์หาตำแหน่งสัญญาณเสียง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, 20-21 ตุลาคม, โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ, จ.ภูเก็ต, หน้า 901.
พจน์ ตั้งงามจิตต์, 2548, "การเรียนรู้โดยมีอคติในระบบหุ่นยนต์หลายตัว", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, 20-21 ตุลาคม, โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ, จ.ภูเก็ต, หน้า 45-48.
สาธิต วณิชชัยกิจ, พจน์ ตั้งงามจิตต์ และถวิดา มณีวรรณ์, 2548, "Behavior Imitation by Self Organizing Approach", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, 20-21 ตุลาคม, โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ, จ.ภูเก็ต, หน้า 49-52.


return topic

© 2004 by Research and Intellectual Property Promotion Center.