ผศ.สุริยงค์ เลิศกุลวณิชย์
Suriyong Lertkulvanich (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-8568-9, 8500 โทรสาร 0-2470-8500
E-mail Address : suriyong.ler@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2536 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2532 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    - วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การสร้างสถานการณ์จำลองการขี่จักรยาน 2545 ที่ปรึกษา
การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนพร้อมชุดฝึกทักษะ เรื่อง "ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลเบสิกแสตมป์ รุ่นทูเอสเอ็กซ์" 2545 ที่ปรึกษา
การสร้างห้องเรียนเสมือนด้วยเทคนิคการสร้างภาพเสมือนจริง [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การวิจัยวิธีการเรียนทาง อี-เลินนิ่ง ด้วยกระบวนการบริหารความรู้ (ระยะที่ 1) [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Sombunsukho, S., Lertkulvanich, S., Sritawong, S., Lapsombudsiri, S., and Nadnapadong, V., 2005, "The Development of a Thai Sign Language Dictionary Program for Pocket PCs", World Transactions on Engineering and Technology Education, Vol. 4, No. 2, pp. 297-300.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Tungpantong, C. and Lertkulvanit, S., 2011, "A Development of Computer Assisted Instruction for Electrical Circuit Course", The 2nd WIETE Annual Conference on Engineering and Technology Education, January 25-28, Seri Place Hotel, Chonburi, Thailand.
Sakphet, N., Lertkulvanit, S., and Sombunsukho, S., 2008, “A Study of Using Information System Demand of Staffs of Sub District Administrstive Organization, Songkla Province on Sub District Internet Network”, The 6th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Technologies for Education (ERTE 2008), August 7-8, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 21-25.
Lertkulvanit, S., Tawara, W., Sombunsukho, S., Yuenyongphisit, N., Siwamit, N., and Ruengtorwong, T., 2008, "Constructing Oil Based Clay Stop Motion Animation Titled Butterfly Life Cycle Embeacing Constructionism Approach to the Study of the Life Cycle of Butterfly”, International Conference on Educational Leadership in Cultural Diversity and Globalization (ICFE 2008), April 8-10, Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand.
Lertkulvanit, S., Buranajant, N., and Sombunsukho, S., 2008, “A Creation of Virtual Classroom for Teaching and Learning Management with E-Learning”, Asia-Pacific Educational Research Association (APERA) Conference 2008, November 26-28, National Institute of Education, Singapore, p. 45.
Lertkulvanit, S., Buranajant, N., and Sombunsukho, S., 2008, “Virtual Classroom Development Based on Virtual Image”, Asia-Pacific Educational Research Association (APERA) Conference 2008, November 26-28, National Institute of Education, Singapore.
Tongpoo, T., Lertkulvanit, S., and Sombunsukho, S., 2008, "The Development of Computer Instruction Package on Leadership", The 6th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Technologies for Education (ERTE 2008), August 7-8, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 132-136.
Rungparuksuporn, V., Lertkulvanit, S., and Sombunsukho, S., 2008, "Development of Computer Instruction Package on Buddhism for High School Education Grade12", The 6th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Technologies for Education (ERTE 2008), August 7-8, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 102-106.
Saksing, C., Lertkulvanit, S., and Sombunsukho, S., 2008, "A Study of Trend of Bachelor of Science Program (Electronic Computer) during 2008-2012", The 6th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Technologies for Education (ERTE 2008), August 7-8, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 95-101.
Sombunsukho, S., Lertkulvanich, S., and Buranajant, N., 2007, “A Study of Designing Virtual Classroom that Used Virtual Reality Technique in Construction”, The 14th International Conference on Learning (Learning Conference 2007), June 26-29, The University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
Sombunsukho, D., Lertkulvanich, S., Siripreugpong, N., Chamachaiyothin, T., and Para, R., 2007, “A 3D Animation Entitled Royal Rainmaking”, The 5th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Education Reform through Educational Standards, August 2-3, Faculty of Industrial Education, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 308-313.
Lertkulvanich, S., Penvagekun, R., Jiewjaroen, W., and Sukwattanajaroon, S., 2007, “The Development of Learning Virtual 3D Brick Blocks Programs Using Open GL”, The 5th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Education Reform through Educational Standards, August 2-3, Faculty of Industrial Education, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 330-332.
Sombunsukho, S., Lertkulvanich, S., Cheungsamo, J., Paiboonpalayoy, N., and Wimonsrisupap, S., 2006, "Multimedia Development for Website Promoting Thai Herb Learning", The IADIS International Conference e-Society 2006, July 13-16, Dublin, Ireland, p. 110.
Lertkulvanich, S., Sutdharuk, S., Swangtong, S., and Srisuwan, S., 2006, "3D Model of Historical Sanctuary Case Study: Pimai Historical Sanctuary", The 4th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Education Reform through Performance-Based Learning (ERPL 2006), July 13-14, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand, pp. 382-388.
Sombunsukho, S., Lertkulvanich, S., Pinijjindasap, P., and Pornchuen, A., 2006, "Virtual Museum for Butterfiles in Thailand", The 4th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Education Reform through Performance-Based Learning (ERPL 2006), July 13-14, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand, pp. 389-393.
Songsriwittaya, A., Lertkulvanich, S., Anutarachote, K., and Srisode, P., 2006, "Virtual Reality Lighting Application Center", The 4th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Education Reform through Performance-Based Learning (ERPL 2006), July 13-14, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand, pp. 180-184.
Sinsevi, N., Wisuma, W., Chanthosot, R., Lertkulvanich, S., Saitum, W., and Sombunsukho, S., 2005, "The Interactive Panorama Short Film", The 19th International Conference, "Learning Organization in a Learning World" (ICLORD 2005), April 18-22, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, pp. 413-419.
Sombunsukho, S., Lertkulvanich, S., Luangusakul, C., Puttipolsotorn, Y., and Ruangtaweekun, W., 2005, "The Pocket PC Game Development by Using GPS Technology", The 20th International Conference of AIAER (EDUCON 2005), December 28-30, Punjabi University, Patiala, India, p. 24.
Lertkulvanich, S., 2004, "The Prototype Development of Virtual Car Driving Simulation", The 17th Annual Conference of the All India Association for Educational Research, January 10-12, Rajkot, India.
Lertkulvanich, S., Sombunsukho, S., Permpool, T., Saitum, W., Petchpathomchol, K., Taechamaluangkul, S., and Salanon, A., 2004, "The Measurement of pH Value and Water Temperature for Feeding Black Tiger Prawns via a Cell Phone", The 4th Global Congress on Engineering Education, July 5-9, Menam Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 177-180.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุวัฒนา ใจบุญ, ศักดิ์ กองสุวรรณ, สุวรรณา สมบุญสุโข และสุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์, 2550, “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”, การประชุมสัมมนาการวิจัยทางการศึกษา “ความเคลื่อนไหวทางการปฏิรูปการศึกษา: นวัตกรรมทางเทคโนโลยีศึกษาและมุมมองด้านการเรียนการสอน”, 14-15 กันยายน, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 337-344.
ยุพิน อุยะพิตัง, ศักดิ์ กองสุวรรณ, สุวรรณา สมบุญสุโข และสุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์, 2550, “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น”, การประชุมสัมมนาการวิจัยทางการศึกษา “ความเคลื่อนไหวทางการปฏิรูปการศึกษา: นวัตกรรมทางเทคโนโลยีศึกษาและมุมมองด้านการเรียนการสอน”, 14-15 กันยายน, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 345-352.
อลิสา ทรงศรีวิทยา, สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์, กุลชลี เฮงเจริญรุ่งเรือง และปิยะพร บุญปลอด, 2549, "สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กออทิสติก", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2, 19-20 พฤษภาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ, หน้า 139.
สุวรรณา สมบุญสุโข, สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์, และเพชรไพลิน วิริยะเจริญสุนทร, 2549, "การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมศิลปะมวยไทยสามมิติแบบเชื่อมตรงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาในรูปแบบของเกม Puzzle", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2, 19-20 พฤษภาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ, หน้า 36.
สุวรรณา สมบุญสุโข, สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์, ฐัศแก้ว ศรีสด, ณัฐวุฒิ กิตติกรกมนต์, พุทธิพร เหล่าประดิษฐ์ และชนาทิพย์ สนเปี่ยม, 2549, "ระบบสารสนเทศเพื่อการเลือกซื้ออุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2, 19-20 พฤษภาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ, หน้า 40-41.
ไพบูลย์ เกียรติโกมล, สุวรรณา สมบุญสุขโข, สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์ และภีย์โย เหลืองดิลก, นราวัลย์ สุจริต และรัชนิดา ทองคำ, 2547, "การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศการบริการสั่งอาหารบนรถไฟโดยใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ด้านการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และการออกแบบ, 14 พฤษภาคม, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพฯ, หน้า 19.
กันยารัตน์ ปุ่นสุข, ธิดารัตน์ พร้อมฤกษ์, มยุรี ใจบุญสวัสดิ์, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และสุริยงค์ เลิศกุลวณิชย์, 2546, "The Prototype Development of Nanoworld Simulation", การประชุมวิชาการ มกค. R&DID : แก่นสมรรถนะของไทยในการแข่งขันระดับโลก ด้านธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม วิจัยพัฒนา นวตกรรม ออกแบบ, 23 พฤษภาคม, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพฯ.

return topic