ค้นหาครุภัณฑ์  

1. อุปกรณ์ชุดเหนี่ยวนำการเรืองแสงด้วยเลเซอร์
(Laser Induced Fluorescence - LIF)
คุณสมบัติ
  - Nd:YAG Laser, Quantel, Brilliant (180 mJ@532 ,10 Hz)
  - Tunable Dye Laser, Quantel, TDL 90 (8mJ @ 281 nm)
  - ICCD camera, Hammatsu
  - Light sheet optics for UV-applications


Revised: 2008/10:48:28
Copyright @2008 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center