รศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข
รศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข
Kornkanok Aryusuk (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ / ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีชีวเคมี
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-7758 โทรสาร 0-2452-3479
E-mail Address : kornkanok.ary@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2546 ปริญญาเอก Ph.D. Biochemical Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2542 ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีชีวเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2534 ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - แก๊สโครมาโตกราฟี, ลิควิดโครมาโตกราฟี
   - ไขมัน และเทคโนโลยีของไขมัน
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การสกัดและแยกโพลิโคซานอลจากไขรำข้าวให้บริสุทธิ์และการศึกษาผลกระทบที่มีต่อการสูญเสียน้ำมัน [มจธ 48-49รอบ 2] 2551 หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยขององค์ประกอบในน้ำมันรำข้าวดิบที่มีต่อการสูญเสียน้ำมันในกระบวนการรีไฟน์น้ำมันด้วยด่าง [ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว 48-50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การเตรียมไขรำข้าวบริสุทธิ์ และไบโอดีเซลจากไขรำข้าวด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน [ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. 52-54] 2554 หัวหน้าโครงการ
การศึกษากระบวนการรีไฟน์น้ำมันรำข้าวด้วยด่าง และการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากกระบวนการรีไฟน์น้ำมันรำข้าวในอุตสาหกรรม 2557 หัวหน้าโครงการ
การผลิตเอทิลไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องโดยไม่ใช้ความร้อนและกลีเซอรอลบริสุทธิ์ 2557 ผู้ร่วมโครงการ
การวิเคราะห์ไอโซเมอร์ของกรดไขมันลิโนเล-อิกคอนจูเกตด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี 2558 หัวหน้าโครงการ
การผลิตแกมม่า-โอไรซานอลบริสุทธิ์จากแอซิดออยล์ที่ได้จากโรงงานรีไฟน์น้ำมันรำข้าว 2558 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การเตรียมและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากลิปิด หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานทางเทคนิค
กรณ์กนก อายุสุข, สุพัตรา จิ่มอาษา และคณิต กฤษณังกูร, 2549, "การหาปริมาณเอทานอลในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งละลายและเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 389-403.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Phakahan, P., Aryusuk, K., Lilitchan, S., and Krisnangkura, K., 2016, “In Situ Trans-Esterification of Residual Oils in Spent Bleaching Clays from Vegetable Oil Refineries”, Journal of Technology Innovations in Renewable Energy, Vol. 5, No. 2, pp. 1-9.
Phankosol, S., Sudaprasert, K., Lilitchan, S., Aryusuk, K., and Krisnangkura, K., 2015, "An Empirical Equation for Estimation of Kinematic Viscosity of Fatty Acid Methyl Esters and Biodiesel", Journal of the American Oil Chemists' Society, Vol. 92, pp. 1051-1061. Impact factor: 1.541
Phankosol, S., Sudaprasert, K., Lilitchan, S., Aryusuk, K., and Krisnangkura, K., 2014, "Estimation of surface tension of fatty acid methyl ester and biodiesel at different temperatures", Fuel, Vol. 126, pp. 162-168. Impact factor: 3.357
Phankosol, S., Sudaprasert, K., Lilitchan, S., Aryusuk, K., and Krisnangkura, K., 2014, "Estimation of Density of Biodiesel", Energy & Fuels, Vol. 28, pp. 4633-4641. Impact factor: 2.835
Chumsantea, S., Aryusuk, K., Lilitchan, S., Jeyashoke, N., and Krisnangkura, K., 2012, “Reducing Oil Losses in Alkali Refining”, Journal of the American Oil Chemists' Society, Vol. 89, pp. 1913-1919.
Aryusuk, K., Chumsantea, S., Sombatsuwan, P., Lilitchan, S., and Krisnangkura, K., 2011, “Separation and Determination of Wax Content Using 100-? Phenogel Colum”, Journal of the American Oil Chemists' Society, Vol. 88, No. 10, pp.1497-1501.
Aryusuk, K., Chumsantea, S., Sombatsuwan, P., Lilitchan, S., and Krisnangkura, K., 2011, "Separation and Determination of Wax Content Using 100-? Phenogel Column", Journal of the American Oil Chemists' Society, Vol. 88, No. 10, October, pp. 1497-1501.
Krisnangkura, K., Sansa-ard, C., Aryusuk, K., Lilitchan, S., and Kittiratanapiboon, K., 2010, “An Empirical Approach for Predicting Kinematic Viscosities of Biodiesel Blends”, Fuel, Vol. 89, No. 10, October, pp. 2775-2780.
Kaewkool, P., Kittiratanapiboon, K., Aryusuk, K., and Krisnangkura, K., 2009, “Micro-Reactor for Transesterification of Plant Seed Oils”, European Journal of Lipid Science and Technology, Vol. 111, No. 5, May, pp. 474-480.
Lertsathapornsuk, V., Pairintra, R., Aryusuk, K., and Krisnangkura, K., 2008, "Microwave Assisted in Continuous Biodiesel Production from Waste Frying Palm Oil and Its Performance in a 100 kw Diesel Generator", Fuel Processing Technology, Vol. 89, No. 12, December, pp. 1330-1336.
Aryusuk, K., Puengtham, J., Lilitchan, S., Jeyashoke, N., and Krisnangkura, K., 2008, "Effects of Crude Rice Bran Oil Components on Alkali-Refining Loss", Journal of the American Oil Chemists' Society, Vol. 85, No. 5, May, pp. 475-479.
Lilitchan, S., Tangprawat, C., Aryusuk, K., Krisnangkura, S., Chokmoh, S., and Krisnangkura, K., 2008, "Partial Extraction Method for the Rapid Analysis of Total Lipids and Y-oryzanol Contents in Rice Bran", Food Chemistry, Vol.106, No. 2, pp. 752-759. (January 15)
Srisaipet, A., Aryusuk, K., Lilitchan, S., and Krisnangkura, K., 2007, "The Relationship between Vapour Pressure, Vaporization Enthalpy, and Enthalpy of Transfer from Solution to Gas: An Extension of the Martin Equation", The Journal of Chemical Thermodynamics, Vol. 39, No. 7, July, pp. 1077-1084.
Katsuwon, K., Aryusuk, K., and Krisnangkura, K., 2006, "Prediction of Gas Chromatographic Retention Times of Esters of Long Chain Alcohols and Fatty Acids", Journal of Chromatographic Science, Vol. 44, No. 3, March, pp. 148-154.
Marriott, P., Aryusuk, K., Shellie, R., Ryan, D., Krisnangkura, K., Schurig, V., and Trapp, O., 2004, "Molecular Interconversion Behaviour in Comprehensive Two-dimensional Gas Chromatography", Journal of Chromatography A, Vol. 1033, No. 1, April, pp. 135-143.
Aryusuk, K., Yensruang, D., and Krisnangkura, K., 2004, "An Alternative Approach for the Estimation of Equivalent Temperature in Gas Chromatography", Journal of Chromatographic Science, Vol. 42, No. 7, August , pp. 371-377.
Aryusuk, K. and Krisnangkura, K., 2003, "Prediction of Gas Chromatographic Retention Times of Capillary Columns of Different Inside Diameters", Journal of Separation Science, Vol. 26, No. 18, pp. 1688-1692.
วารสารระดับประเทศ
กรุณา เกษร์สุวรรณ, กิตติพงศ์ ตันพันธ์, กรณ์กนก อายุสุข และคณิต กฤษณังกูร, 2551, "การจำแนกสภาพขั้วของคอลัมน์แคพิลลารีที่ต่อกันในลักษณะอนุกรมโดยใช้ค่าพลังงานอิสระของการถ่ายโอนจากสารละลายไปเป็นแก๊สของสารนอร์มัลอัลเคน", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 781-796.
สุภัทรา ลิลิตชาญ และกรณ์กนก อายุสุข, 2551, "ประโยชน์ด้านสุขภาพและกระบวนการผลิตโพลิโคซานอลจากไขรำข้าว", วารสารสาธารณสุขศาสตร์, ปีที่ 38 ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 457-464.
จิราภรณ์ พึ่งธรรม, กรณ์กนก อายุสุข, คณิศา กิตติรัตนไพบูลย์, นฤมล จียโชค และคณิต กฤษณังกูร, 2551, "การสกัด การทำให้บริสุทธิ์และการวิเคราะห์องค์ประกอบของโพลิโคซานอลจากไขรำข้าวของไทย", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 305-317.
กรุณา เกษร์สุวรรณ, กรณ์กนก อายุสุข และคณิต กฤษณังกูร, 2551, "การทำนายค่าเวลาคงค้างของกรดไขมันเมทิลเอสเทอร์และสารนอร์มัลอัลเคนด้วยแก๊ซโครมาโตกราฟีที่สภาวะอุณหภูมิคงที่ที่ใช้คอลัมน์แคพิลลารีสองชนิดซึ่งต่อกันในลักษณะอนุกรม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 75-92.
อนรรฆอร ศรีไสยเพชร, กรณ์กนก อายุสุข, คณิต กฤษณังกูร และสุภัทรา ลิลิตชาญ, 2550, "ความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอ เอนทัลปีของการกลายเป็นไอและเอนทัลปีของการเปลี่ยนสภาพจากสารละลายเป็นแก๊ส", วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, หน้า 56-72.
วสุพร ตันติกุลวรชัย, กรณ์กนก อายุสุข และคณิต กฤษณังกูร, 2550, "ค่าคงที่ของแอลกอฮอล์บนคอลัมน์คาร์โบแวกซ์ 35000", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 113-126.
กิตติพงศ์ ตั้นพันธ์, กรณ์กนก อายุสุข และคณิต กฤษณังกูร, 2548, "การทำนายค่าเวลาคงค้างของสารนอร์มัลอัลเคนด้วยแก๊สโครมาโตกราฟีที่ใช้คอมลัมน์แคพิลลารีสองชนิดซึ่ต่อกันแบบอนุกรม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 369-388.
กรณ์กนก อายุสุข, สุภัทรา ลิลิตชาญ และคณิต กฤษณังกูร, 2548, "การทำนายค่าเอนทัลปีของการละลาย และเอนทัลปีของการกลายเป็นไอของสารในแก๊สโครมาโตรกราฟี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 389-408.
กรณ์กนก อายุสุข, ดารารัตน์ เย็นทรวง และคณิต กฤษณังกูร, 2546, "วิธีที่แม่นยำในการทำนายค่าอุณหภูมิเทียบเท่าของอุณหภูมิโปรแกรมแก๊สโครมาโตกราฟี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 429-446.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Aryusuk, K., Numthongkum, P., Sombatsuwan, P., Chumsantea, S., Lilitchan, S., Jeyashoke, N., and Krisnangkura, K., 2011, “Production of Value Added Products from Thai Rice Bran Wax", World Conference on Oilseed Processing, Fats & Oils Processing, Biofuels & Applications, June 21-23, Hilton Izmir, Izmir, Turkey. (poster)
Aryusuk, K., Piraporn Sombatsuwan, Lilitchan, S., Jeyashoke, N., Krisnangkura, K., 2010, "Comparison of Policosanol from Rice Bran Wax prepared by Saponification and Transesterification", The 42nd APACPH International Conference, November 24-27, Bali International Conference Centre, Bali, Indonesia. (Poster).
Chumsantea, S., Aryusuk, K., Lilitchan, S., Jeyashoke, N., and Krisnangkura, K., 2010, "Effect of Salts on Demulsification in Chemical Refining of Edible Oil", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI 2010), November 19-20, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. (Poster)
Sawetavong, C., Lilitchan, S., Aryusuk, K., and Krisnangkura, K., 2010, "The Determination of Bioactive Compounds in Different Rice Brans", The 28th International Rice Research Conference (IRRC 28), November 8-12, The National Convention Center, Hanoi, Vietnam. (Poster).
Aryusuk, K., Numtongkhum, P., and Krisnangkura, K., 2010, “Purification of Rice Bran Wax by Simple Transesterification", The 4th South East Asian technical University Consortium (SEATUC) Symposium, February 25-26, Shibaura Campus, Shibaura Institute of Technology, Tokyo, Japan, pp. 107-110.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุรีดา บือราเฮง, กรณ์กนก อายุสุข และคณิต กฤษณังกูร, 2553, "การพิสูจน์เอกลักษณ์กรดไขมันเมทิลเอสเทอร์โดยใช้คอลัมน์สองชนิดที่ต่อกันแบบอนุกรม", การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 3, 20-21 พฤษภาคม, โรงแรม พัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท, จ.ระยอง, หน้า 224-231.
ชลันธร เศวตวงศ์, สุภัทรา ลิลิตชาญ, พัชราณี ภวัตกุล, กรณ์กนก อายุสุข และคณิต กฤษณังกูร, 2553, “Partial Extraction Method for Quantifying Ferulic Acid in Rice Bran”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3-5 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 530-537.
ปัทมา น้ำทองคำ, กรณ์กนก อายุสุข และคณิต กฤษณังกูร, 2552, "การเตรียมกรดไขมันเอทิลเอสเทอร์จากไขรำข้าวดิบ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6, 8-9 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ.นครปฐม, หน้า 317-324.
ยุวธิดา ครองทรัพย์, นฤมล จียโชค, กรณ์กนก อายุสุข, คณิต กฤษณังกูร และสักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2552, “ผลของปริมาณกรดไขมันอิสระเริ่มต้นในน้ามันร้าข้าวดิบต่อปริมาณแกมมา-โอไรซานอลคงเหลือในน้ามันร้าข้าวหลังท้าปฏิกิริยาให้เป็นกลางด้วยด่าง”, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 15-17 ตุลาคม, เดอะไทด์ รีสอร์ท, จ.ชลบุรี.
ศลิษา ชุ่มสันเทียะ, กรณ์กนก อายุสุข และคณิต กฤษนังกูร, 2552, “การลดการสูญเสียน้ามันในกระบวนการรีไฟน์น้ามันร้าข้าว”, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 15-17 ตุลาคม, เดอะไทด์ รีสอร์ท, จ.ชลบุรี.
วิมลวรรณ โกมลสุบิน, คณิต กฤษณังกูร และกรณ์กนก อายุสุข, 2552, “วิธีการอย่างง่ายเพื่อหาค่าคงที่ของแคพิลลารีคอลัมน์ส าหรับแก๊สโครมาโทกราฟี”, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 15-17 ตุลาคม, เดอะไทด์ รีสอร์ท, จ.ชลบุรี.
สาริกา เรียงแหลม, กรณ์กนก อายุสุข และคณิต กฤษณังกูร, 2551, “การเคลือบแคพิลลารีคอลัมน์สำหรับแก๊สลิควิดโครมาโตกราฟี โดยใช้คาร์โบแวกซ์ 35000 เป็นวัฏภาคนิ่ง”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 8-9 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ.นครปฐม, หน้า 915-926.
กชพร ธรรมนิยม, กรณ์กนก อายุสุข และคณิต กฤษณังกูร, 2551, “การพัฒนาวิธีวิเคราะห์การสูญเสียน้ำมันโดยวิธีปั่นเหวี่ยงแบบแคพิลลารี”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 8-9 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ.นครปฐม, หน้า 935-944.
ศิริรัตน์ มัชฉิมวงศ์, กรณ์กนก อายุสุข และ คณิต กฤษณังกูร, 2551, “การจำลองกระบวนการกำจัดกลิ่นของน้ำมันรำข้าวด้วยแก๊สโครมาโตกราฟีโดยใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สตัวพา”, การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม, 28-29 กรกฎาคม, อาคารคณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 76.
ดุษฎี กิตติยวัฒน์, กรณ์กนก อายุสุข และคณิต กฤษณังกูร, 2549, "การทำให้บริสุทธิ์และการจำแนกองค์ประกอบของโพลิโคซานอลจากไขรำข้าว", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 32, 10-12 ตุลาคม, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 126-127.
อนรรฆอร ศรีไสยเพชร, นฤมล จียโชค, กรณ์กนก อายุสุข และคณิต กฤษณังกูร, 2548, "ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างความร้อนของการเผาไหม้และความร้อนของการละลายของกรดไขมันเมทิลเอสเทอร์ กรดไขมันแอลกอฮอล์และนอร์มัลฟาราฟิน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 139.
กรณ์กนก อายุสุข, นฤมล จียโชค และคณิต กฤษณังกูร, 2542, "คุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสจากเชื้อ Aspergillus niger ที่ตรึงบนขี้เถ้าแกลบในไอโซออกเทน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมอมรินทร์ลากูน, จ.พิษณุโลก.
บทความที่ได้รับรางวัล
รางวัลคุณภาพงานวิจัย ระดับชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม - สาริกา เรียงแหลม, กรณ์กนก อายุสุข และคณิต กฤษณังกูร, 2551, “การเคลือบแคพิลลารีคอลัมน์สำหรับแก๊สลิควิดโครมาโตกราฟี โดยใช้คาร์โบแวกซ์ 35000 เป็นวัฏภาคนิ่ง”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 8-9 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ.นครปฐม, หน้า 915-926.
return topic