รศ.ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
รศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
Nutta Laohakunjit (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-7752
E-mail Address : nutta.lao@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2546 ปริญญาเอก Ph.D. Postharvest and Food Process Engineering - สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ไทย
2539 ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2531 ปริญญาตรี วท.บ. พันธุศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - เทคโนโลยีทางอาหารและกลิ่นรส
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ สถานภาพ
การศึกษาและทดสอบระบบเกษตรกรรมทางเลือก : การผลิตพืชโดยใช้วิทยาการทดแทนสารเคมีในการผลิตพืชผักตระกูลกะหล่ำปลี [หมวดเงินอุดหนุน43] 2543 ผู้ร่วมโครงการ
การใช้สารสกัดลิโมนอยด์จากเมล็ดส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata Blanco)ในการป้องกันกำจัดหนอนหนังเหนียว (Spodoptera exigua) [หมวดเงินอุดหนุน43] 2543 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสรีรวิทยาของพืชผักบางชนิดภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อมในสารละลาย hydroponic [หมวดเงินอุดหนุน44] 2544 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวในจังหวัดราชบุรี ต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนโดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ [มจธ.42] 2544 ผู้ร่วมโครงการ
การใช้สารสกัดลิโมนอยด์จากเมล็ดส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata Blanco) ในการป้องกันกำจัดหนอนหนังเหนียว (Spodoptera exigua) [มจธ.42] 2544 หัวหน้าโครงการ
การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากธัญพืช [หมวดเงินอุดหนุน44] 2544 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชไร้ดินโดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำตาล [หมวดเงินอุดหนุน45] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การลดปริมาณสารพิษจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว(Cyanobacteria) โดยใช้เปลือกไข่ [หมวดเงินอุดหนุน44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของสารประกอบซัลเฟอร์ต่อการลดปริมาณการผลิตก๊าซมีเทนของดินนา [หมวดเงินอุดหนุน46] 2546 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาความสามารถในการควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อราและการสร้างแอฟลาทอกซิน B1 ในข้าวกล้อง 5 พันธุ์โดยการรมด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 หัวหน้าโครงการ
อิทธิพลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิคในโรงเรือนพลาสติก [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การสกัดโปรตีนไฮโดรไลเซสเป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสที่มีสาร 3 -MCPD ต่ำ [หมวดเงินอุดหนุน48] 2549 หัวหน้าโครงการ
อิทธิพลของสารป้องกันความเครียดจากความร้อนสูง ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของส้มเขียวหวาน (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของรังสีแกมมาต่อสารอนุมูลอิสระและคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพในการรับประทานของผลมะม่วงน้ำดอกไม้ [หมวดเงินอุดหนุน48] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
สารสกัดลิโมนอยด์จากเมล็ดส้มที่ปนเปื้อนเชื้อราต่อการกำจัดหนอนกระทู้หอม (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาสารปรุงแต่งกลิ่นรสโปรตีนไฮโดรไลเซสจากกากถั่วเขียวด้วยเอนไซม์โปรติเอส (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] 2550 หัวหน้าโครงการ
การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวเหนียว 3 สายพันธุ์ต่อคุณภาพสุราพื้นบ้าน (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาชนิดและปริมาณของสารที่มีในน้ำมันหอมระเหยของพืชตระกูลขิง (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน50-51] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
สารถนอมอาหารจากขิงสกัดเพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันพืชและสารต้านแบคทีเรีย (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน50-51] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การแยกกรดแลคติกให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีเอสเทอร์ริฟิเคชั่น [หมวดเงินอุดหนุน49] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกซ่อนกลิ่น [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
การจัดการดิน น้ำ และสารเคมี กำจัดแมลงศัตรูส้มโอ [สกอ.47] หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดเขตปลูกส้มเพื่อควบคุมการระบาดของโรคและแมลงผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวของประเทศไทย : กรณีศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมโครงการ
การลดต้นทุนการผลิตพืช (low input technology) ผู้ร่วมโครงการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของผักกาดเชียวปลีดองเค็ม หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Kaisangsri, N., Kerdchoechuen, O., and Laohakunjit, N., "Biodegradable Foam Tray from Cassava starch blended with Natural Fiber and Chitosan", Industrial Crops and Products, Article in Press.
Boonsong, P., Laohakunjit, N., Kerdchoechuen, O., and Matta, F.B., 2011, "Detection of Pigments and Natural Colorants from Thai Herbal Plants for Possible Use as Coloring Dyes", HortScience, Vol. 46, No. 2, February, pp. 265-272.
Sonklin, C., Laohakunjit, N., and Kerdchoechuen, O, 2011, "Physicochemical and Flavor Characteristics of Flavoring Agent from Mungbean Protein Hydrolyzed by Bromelain", Journal of Agricultural and Food Chemistry, Vol. 59, No. 15, August, pp. 8475-8483.
Laohakunjit, N., Kerdchoechuen, O., Matta, F.B., Silva, J.L., and Holmes, W.E., 2007, "Postharvest Servey of Volatile Compounds in Five Tropical Fruits using Headspace-solid Phase microextraction (HS-SPME)", HortScience, Vol. 42, No. 2, April, pp. 309-314.
Laohakunjit, N. and Kerdchoechuen, O., 2007, "Aroma Enrichment and the Change during Storage of Non-aromatic Milled Rice Coated with Extracted Natural Flavor", Food Chemistry, Vol. 101, No. 1, pp. 339-344.
Laohakunjit, N. and Noomhorm, A., 2004, "Supercritical Carbon Dioxide Extraction of 2-acetyl-1-pyrroline and Volatile Components from Pandan Leaves", Flavour and Fragrance Journal, Vol. 19, No. 3, pp. 251-259. [*AIT]
Laohakunjit, N. and Noomhorm, A., 2004, "Effect of Plasticizers on Mechanical and Barrier Properties of Rice Starch Film", Starch - Stärke, Vol. 56, No. 8, August, pp. 348-356. [*AIT]
วารสารระดับประเทศ
อรัญญา นิพนธ์ศักดิ์, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2557, "ผลของอุณหภูมิของต่อการเปลี่ยนแปลงสารหอมระเหยและคุณภาพทางกายภาพ - เคมีของส้มโอตัดแต่งสดระหว่างการเก็บรักษา", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน, หน้า 331-345.
วทันยา ลิมปพยอม, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, ภรณ์ทิพย์ ดุษฎีลาวัณย์ และเกษรา วามะศิริ, 2557, "องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยขิง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน, หน้า 297-311.
อรพิน เกิดชูชื่น ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และมณฑกาญจน์ ชนะภัย, “คุณลักษณะสารสกัดจากพืชวงศ์ Apiaceae และ Piperaceae จำนวน 4 ชนิด”, วารสารวิจัย มสด., ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, (In Press).
ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, ไพลิน เพ็ชรทวีพรเดช, อรพิน เกิดชูชื่น และกนก รัตนะกนกชัย, 2554, "การผลิตสารปรุงแต่งกลิ่นรสจากกากถั่วเขียวโดยใช้เอนไซม์โปรติเอสทางการค้า", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 129-146.
กษิดิศ อิ่มประไพ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "การพัฒนาฟิล์มบริโภคได้ที่มีคุณสมบัติป้องกันไอน้าเพื่อเป็นสารเคลือบผลิตภัณฑ์บิสกิต", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 605-608.
กษิดิศ อิ่มประไพ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "การศึกษาคุณสมบัติทางกลและกายภาพของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสำปะหลัง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 609-612.
ชนิกานต์ ซ่อนกลิ่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2553, "อิทธิพลของภาวะการทำแห้งที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพ-เคมี ของผงปรุงรสไก่", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 601-604.
ชนิกานต์ ซ่อนกลิ่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2553, "เทคนิคการเอนแคปซูเลชั่นกลิ่นรสไก่จากโปรตีนไฮโดรไลเซต", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 629-632.
ณัฐพล ไข่แสงศรี, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, 2553, "การพัฒนาถาดโฟม จากแป้งมันสำปะหลังในการบรรจุส้มโอตัดแต่งสด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 669-672.
ดวงฤดี หวั้นหนู, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป, 2553, "องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของน้ามันหอมระเหย 5 ชนิด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 633-636.
ดวงฤดี หวั้นหนู, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป, 2553, "ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากชะคราม (Suaeda maritima)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 637-640.
ธีระพงษ์ ขันทเจริญ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "สารประกอบฟีนอลิคจากสารสกัดเปลือกและเมล็ดขององุ่นพันธุ์ไวท์มะละกา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 613-616.
ธีระพงษ์ ขันทเจริญ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "ประสิทธิภาพการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดเปลือกและเมล็ดขององุ่นพันธุ์คาร์ดินัล", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 617-620.
นภาภรณ์ แซ่ลี้, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณสาร catechins ของชาอัสสัมที่ได้รับสารโซเดียมซีลีเนตและอะลูมิเนียมซัลเฟต", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 645-648.
นภาภรณ์ แซ่ลี้, อัครเดช นครเสด็จ, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์ และบุญญา สุดาทิศ, 2553, "ผลของสาร TINT-1, การฉายรังสี และกรดแอสคอร์บิกต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของมังคุด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 673-676.
นริศา เหละดุหวิ, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และโศรดา วัลภา, 2553, "การเพอร์แวบเพอเรชันสารหอมระเหยของสารสกัดใบเตย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 653-656.
ปานทิพย์ บุญส่ง, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2553, "การวิเคราะห์รงควัตถุของสารสกัดจากพืชท้องถิ่นของไทย 3 ชนิด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 657-660.
ภัสจนันท์ หิรัญ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "การยับยั้งเชื้อรา Aspergillus spp. โดยน้ามันหอมระเหยกานพลูและอบเชย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 21-24.
ภูริสา ทัศวิล, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "คุณสมบัติของฟิล์มประกอบ Biopolymer จากแป้งและเพคติน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 597-600.
ภูริสา ทัศวิล, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "อิทธิพลของ Y-คาร์ราจีแนน ต่อคุณสมบัติทางเชิงกลและการซึมผ่านไอน้าของฟิล์มแป้ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 593-596.
รัชฎาภรณ์ คะประสบ, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2553, "คุณลักษณะของโปรตีนไฮโดรไลเซทกากงาที่ได้จากการย่อยสลายด้วยเอนไซม์โปรติเอส", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 685-688.
รัชฎาภรณ์ คะประสบ, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2553, "ผลของความเข้มข้นและเวลาในการย่อยสลายด้วยกรดต่อคุณสมบัติทางกายภาพ - เคมี และสารหอมระเหยของโปรตีนไฮโดรไลเซทกากงา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 689-692.
วรัมพร วงศ์สุดิน, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2553, "การเปลี่ยนแปลงสารอาหารของธัญพืชหมักด้วยเชื้อ Lactobacillus plantarum", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 705-708.
วรัมพร วงศ์สุดิน, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2553, "การประเมินประสิทธิภาพการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของธัญพืชหมักด้วยเชื้อแลคติค", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 701-704.
วริศรา ชื่นอารมย์, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป, 2553, "การใช้น้ามันหอมระเหยเพื่อยับยั้งเชื้อราที่เจริญบนวัสดุที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบสูง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 625-628.
วาริช ศรีละออง, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "การสำรวจการยอมรับมะม่วงพันธุ์น้าดอกไม้ # 4 ฉายรังสีของชาวอเมริกัน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 569-572.
อรทัย ขำค้า, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "อิทธิพลของปุ๋ยยูเรียต่อเปลี่ยนแปลงสารชีวเคมีในต้นอ่อนข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 649-652.
อรพรรณ เสลามาศสกุล, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และปนิดา บรรจงสินศิริ, 2553, "คุณลักษณะทางกายภาพเคมีและสารหอมระเหยของโปรตีนไฮโดรไลเซทสาหร่ายที่ได้จากการย่อยสลายด้วยเอนไซม์โปรติเอส", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 693-696.
อาภาพรรณ ชัฏไพศาล, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2553, "การวิเคราะห์องค์ประกอบของ Michelia alba DC. ด้วยเทคนิค Solid-Phase Micro Extraction Head Space Gas Chromatography Mass Spectrometry", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 641-644.
อัครเดช นครเสด็จ, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และโศรดา วัลภา, 2553, "ผลของพีเอชและเวลาการสกัดต่อไบโอพอลิเมอร์จากสาหร่าย Gracilaria spp.", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 661-664.
อัครเดช นครเสด็จ, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และโศรดา วัลภา, 2553, "สมบัติทางกายภาพของไบโอพอลิเมอร์จากสาหร่าย Gracilaria spp.", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 665-668.
ชนิกานต์ ซ่อนกลิ่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2552, “ผลของเอนไซม์โปรติเอสในการย่อยสลายโปรตีนไอโซเลตจากกากถั่ว”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 349-352.
อิงฟ้า คำแพง, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2552, “การเปลี่ยนแปลงสารอาหารของข้าวและธัญพืชในระหว่างการงอก”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 341-344.
มญชุภา กลิ่นสุคนธ์, พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2552, “การสกัดและองค์ประกอบทางเคมีของกัมจากเมล็ดสำรอง”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 333-336.
แพรวไพลิน ตันติบุตร, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และปนิดา บรรจงสินศิริ, 2552, “คุณลักษณะของโปรตีนไฮโดรไลเซทเห็ดที่ได้จากการไฮโดรไลซ์ด้วยน้ำร้อนสำหรับใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรส”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 233-236.
นภาภรณ์ แซ่ลี้, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2552, “อิทธิพลของไคโตซาน (Chitosan) ต่อสารออกฤทธิ์ Catechin และอนุพันธ์สูง”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 209-212.
ภูริสา ทัศวิล, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2552, ”อิทธิพลของน้ำตาลซูโครสต่อการซึมผ่านไอน้ำและคุณสมบัติทางเชิงกลของฟิล์มแป้งมัน”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 117-120.
ณัติฐพล ไข่แสงศรี, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, 2552, “การพัฒนาโฟมจากแป้งมันสำปะหลังโดยการเติมสารเติมแต่ง”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 113-116.
แพรวไพลิน ตันติบุตร, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และปนิดา บรรจงสินศิริ, 2552, “คุณสมบัติของการย่อยสลายเห็ดด้วยเอนไซม์โบรมิเลนสำหรับใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรส”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 101-104.
อิงฟ้า คำแพง, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2552, “การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสาร phytochemical ในข้าวและธัญพืช 4 ชนิด”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 93-96.
อรทัย ขำค้า, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2552, “ผลของอุณหภูมิและพีเอช ที่มีผลต่อการงอกและคุณภาพของข้าวเจ้างอกและธัญพืชงอก 4 ชนิด”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 77-80.
อรทัย ขำค้า, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2552, “การเปลี่ยนแปลงปริมาณวิตามินบี 1 แกมมาอะมิโนบิวทาริค และสารฟีนอลิคของข้าวเจ้างอกและธัญพืชงอก 4 ชนิด”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 73-76.
ณัติฐพล ไข่แสงศรี, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, 2552, “อิทธิพลของเส้นใยต่อคุณสมบัติทางกลและการต้านทานน้ำของโฟมแป้งมันสำปะหลัง”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 61-64.
มัลลิกา ธนสุคนธ์, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และปนิดา บรรจงสินศิริ, 2552, “คุณลักษณะทางเคมี-กายภาพ และสารหอมระเหยของไฮโดรไลเซทเห็ดย่อยสลายด้วยปาเปน”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 57-60.
ภัสจนันท์ หิรัญ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2552, “ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหย 4 ชนิดต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus spp.”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 45-48.
สมนึก ยิ้มย่อง, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, นวลฉวี เวชประสิทธิ์ ณ, นพชัย ชาญศิลป์ และเฉลิมชัย วงษ์อารี, 2552, “ความสามารถต้านทานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในสารสกัดจากกลีบดอกบัวสุธาสิโนบล”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 41-44.
มัลลิกา ธนสุคนธ์, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และปนิดา บรรจงสินศิริ, 2552, “ผลของการย่อยสลายโปรตีนเห็ดด้วยกรดต่อคุณภาพเคมีกายภาพ และสารหอมระเหย”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 37-40.
ภัสจนันท์ หิรัญ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2552, “อิทธิพลของน้ำมันหอมระเหยต่อการยับยั้งเชื้อรา Rhizopus stolonifer, Cladosporium herbarum และ Penicillium sp.”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 29-32.
อรพรรณ เสลามาศสกุล, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2552, “คุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจาก Gracilaria fisheri”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 25-28.
ปานทิพย์ บุญส่ง, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2552, “การวิเคราะห์สารประกอบ polyphenolics และสารให้สีจากใบ Tiliacora triandra (Diels)”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 13-16.
นภาภรณ์ แซ่ลี้, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2552, “ปริมาณสาร Epigallocatechin Gallate (EGCG) และอนุพันธ์ของ Catechins ในชาจีนและชาอัสสัม” วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 9-12.
ภักดี เครือคล้าย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น, รัชฎาวรรณ นิ่มนวล และสุชปา เนตรประดิษฐ์, 2552, “คุณสมบัติทางกาย-ทางกลและประสิทธิภาพการป้องกันการทำลายของปลวกของกระดาษผสมเยื่อแฝก”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม-เมษายน, หน้า 87-90.
วศิน ถิตย์สถาน,ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, รัชฎาวรรณ นิ่มนวล, สุชปา เนตรประดิษฐ์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2552, “คุณสมบัติของไคโตซานในการป้องกันเชื้อราสำหรับกระดาษพิมพ์”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม-เมษายน, หน้า 63-66.
ศุภจิต ผ่องใส, สุชปา เนตรประดิษฐ์, รัชฎาวรรณ นิ่มนวล, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2552, “การใช้น้ำมันหอมระเหยสำหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติป้องกันการทำลายของด้วงงวงข้าวโพด”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม-เมษายน, หน้า 43-46.
จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, รัชฎาวรรณ นิ่มนวล และสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, 2552, “ผลของเทคนิคทำแห้งต่อฟิล์มแป้งมันสำปะหลังผสมไคโตแซน”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 245-248.
จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, รัชฎาวรรณ นิ่มนวล และสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, 2552, “การศึกษาเทคนิคทำแห้งต่อคุณสมบัติฟิล์มแป้งข้าวเจ้าผสมไคโตแซน”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน–ธันวาคม, หน้า 109-112.
ศศธร สิงขรอาจ, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และพรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์, 2550, “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืช 5 ชนิดต่อการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 295-298.
ศศิกานต์ เกิดแสงสุริยงค์, กนกกร ศรีอนันต์, ทิพสุคนธ์ บุญรอด, วรัญญา วรรณคุณ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2550, “อิทธิพลของสารเคลือบต่อการยับยั้งการเกิด browning ในลิ้นจี่พันธุ์พันทิพย์”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 160-163.
ศศิกานต์ เกิดแสงสุริยงค์, อรพิน เกิดชูชื่น และ ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2550, “การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของดินในระบบเกษตรอินทรีย์”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 99-102.
อมรรัตน์ ตั้งสกุล, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2550, “การสกัดและการวิเคราะห์สารให้กลิ่นรสของโอลีโอเรซินจากหอมหัวใหญ่ (Allium cepa L.)”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 143-146.
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และอุบลรัตน์ กล่ำศรี, 2550, “การตอบสนองของข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 1 และสายพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ในสภาวะขาดน้ำ”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 322-325.
ณภัทร พิมพ์ผะกา, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2550, “องค์ประกอบของน้ำมันระเหยจากทำมัง (Litsea petiotala)”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 181-184.
ทิพย์สุคนธ์ บุญรอด, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และเพ็ญศรี ศรประสิทธิ์, 2550, “อิทธิพลของพืชอาหารสัตว์ต่อกลิ่นของน้ำนมแพะ”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 147-150.
ทิพย์สุคนธ์ บุญรอด, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และ เพ็ญศรี ศรประสิทธิ์, 2550, “ความสัมพันธ์ของพืชอาหารสัตว์ต่อคุณค่าทางอาหารของน้ำนมแพะ”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 177-180.
ปิยะรัตน์ ปัทม์แก้ว, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2550, “การศึกษาชนิดพืชที่ทนต่อมลภาวะทางอากาศ (ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์) จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบหลายปัจจัย”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 33-36.
วรัญญา วรรณคุณ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2550, “อิทธิพลของพืชพื้นบ้านบดผง 10 ชนิดต่อการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais)”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 267-270.
ขวัญฤทัย คล้ายมุข, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และพัชราภรณ์ ตรีเพ็ชร์, 2550, “การวิเคราะห์สารสกัดลิโมนอยด์จากเมล็ดส้มเขียวหวานที่ปนเปื้อนเชื้อรา”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 58-61.
กนกกร ศรีอนันต์, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป, 2550, “อิทธิพลของกรดอะซิติก ซิตริก แลคติก และมาลิกต่อคุณสมบัติทางกลของฟิล์มที่ผลิตจากแป้งข้าวเจ้าผสมไคโตแซน”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 83-86.
อรพิน เกิดชูชื่น, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และ ฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อปริมาณ carotenoids, vitamin C และ total phenols ในผลแก้วมังกร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 247-250.
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "คุณภาพและสีผิวของผลแก้วมังกรที่เปลี่ยนแปลงจากการฉายรังสีแกมมา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 239-242.
บัณฑิต คันธา, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2550, "ผลการยับยั้งของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ขิง 5 ชนิด ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ Asperillus flavus", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 26-32.
ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, อรพิน เกิดชูชื่น, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "อิทธิพลของ combined treatment ต่อปริมาณ carotenoids, vitamin C และ phenols ในผลแก้วมังกรฉายรังสีในระหว่างการเก็บรักษา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 251-254.
วัฒนา วัชรอาภาไพบูลย์, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2550, "ผลของ พีเอช อุณหภูมิ และเวลาการแช่ข้าวต่อคุณภาพของข้าวกล้องงอก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 169-172.
ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของแก้วมังกร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 275-278.
ปานทิพย์ บุญส่ง, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2550, "การพัฒนาสารตรึงกลิ่นบุหงาและดอกไม้แห้งโดยใช้ฟิล์มแป้งมันสำปะหลังร่วมกับน้ำมันหอมระเหยจากพืช 5 ชนิด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 329-343.
พรรรณนิภา สืบราช, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2549, "อิทธิพลของการลดความชื้นต่อปริมาณ 2-acetyl-1-pyrroline ในข้าวหอมพันธุ์ปทุมธานี 1", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มีนาคม-เมษายน, หน้า 174-177.
กฤติกา นรจิตร, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2549, "ประสิทธิภาพการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชวงค์ขิง 5 ชนิด", วารสารอาหาร, ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน, หน้า 265-280.
กฤษฎา งามทับ, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2549, "การวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ มะกรูด และกระเพรา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 427-430.
กฤติกา นรจิตร, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2549, "การเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรไทยในน้ำมันทานตะวัน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 439-442.
ปานทิพย์ บุญส่ง, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2549, "ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยเป็นสารตรึงกลิ่นในบุหงาและดอกไม้แห้ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 841-844.
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และพัชราภรณ์ ตรีเพ็ชร์, 2549, “สารหอมระเหยในทุเรียนพันธุ์หมอนทอง”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 745-748.
รัชนี ธนะวดี, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2549, “การศึกษาความทนเค็มของส้มเขียวหวาน ลิ้นจี่ และชมพู่”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 533-536.
มณฑกาญจน์ ชนะภัย, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, 2549, “อิทธิพลของสารสกัดพืชสมุนไพร 5 ชนิดต่อหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua)”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 397-400.
อาภาพรรณ ชัฏไพศาล, นฤมล จียโชค, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และสุชาดา ไชยสวัสดิ์, 2549, "การวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากดอกซ่อนกลิ่น (Polianthes tuberose L.) โดยใช้เทคนิค Headspace", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 817-820.
ปานทิพย์ บุญส่ง, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2548, "องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากกระวาน อบเชย และขิงโดยใช้วิธีการสกัด 2 วิธี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 5-6 (พิเศษ), หน้า 1223-1226.
ยุทธนา รศมนตรี, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2548, "อิทธิพลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรทของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิคแบบท่อ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 5-6 (พิเศษ), หน้า 1114-1117.
บัววรุณ จุ้ยเพ็ชร, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2548, "การศึกษาปริมาณสารตกค้างในผลส้มโอพันธุ์ทองดี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 5-6 (พิเศษ), หน้า 465-468.
ปิยะวรรณ นิลภูมิ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2548, "อิทธิพลของดินเหนียวคาโอลินต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 5-6 (พิเศษ), หน้า 342-345.
อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2546, "การใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบหลายปัจจัยเพื่อประเมินการปลดปล่อยก๊าซมีเทนของข้าว 6 พันธุ์", วารสารเกษตรนเรศวร, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2545 - มีนาคม 2546, หน้า 33-46.
ฟองจันทร์ ชลอกลาง, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, ฐิตาภา สมิตินนท์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2545, "ผลของเกลือต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผักกาดเขียวปลีดองเค็ม", วารสารอาหาร, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 42-53.
อรพิณ เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า และสุภัทร์ จันทร์วรชัยกุล, 2545, "การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากธัญพืช", วารสารอาหาร, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน, หน้า 200-212.
น้องนุช เจริญกูล, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และดุษฎี อุตภาพ, 2545, "การผลิตเจลปรับอากาศโดยใช้สารที่สกัดได้จากใบเตยหอม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 185-201.
ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2544, "การศึกษาเบื้องต้นของแป้งธัญพืช 5 ชนิด เพื่อใช้ผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนม", ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน, หน้า 157-165.
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และฐิติพันธ์ ขำภู่, 2544, "อิทธิพลของแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเกี่ยวคื่นช่ายที่ปลูกในระบบพืชไร้ดิน", วารสารอาหาร, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน, หน้า 119-134.
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า และสุภัทร์ จันทร์วรชัยกุล, 2544, "การศึกษาเบื้องต้นของแป้งธัญพืช 5 ชนิดเพื่อใช้ผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนม", อาหาร, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน, หน้า 187-200.
ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, ปราณี อ่านเปรื่อง และสุหร่าย สายศร. 2540, "การลดความขมจากลิโมนินในน้ำส้มเขียวหวานโดยเปลือกไข่", วารสารอาหาร, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, หน้า 26-33.
ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, ปราณี อ่านเปรื่อง และสุหร่าย สายศร. 2540,"การลดรสขมและรสเปรี้ยวในน้ำส้มเขียวหวานโดยใช้เปลือกไข่ ", วารสารอาหาร, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, หน้า 175-191.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Boonsong, P., Laohakunjit, N., and Kerdchoechuen, O., 2010, “Natural Pigments and Colorants Rxtraction from Tiliacora triandra Diels for Hair Coloring”, The 4th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, February 25-26, Shibaura Campus, Shibaura Institute of Technology, Tokyo, Japan.
Kerdchoechuen, O., Laohakunjit, N., and Khumpu, T., 2000, "Quality and Production Cost of Celery and 4 Lettuces under Controlled Environment in Hydroponic Culture", Presented Poster at The International Conference on Tropical Agriculture Technology for Better Health and Environment, November 29 - December 2, The University Center Building, Kasetsart University, Nakorn Pathom, Thailand, pp.47.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และนภาภรณ์ แซ่ลี้, 2553, “อิทธิพลของเซเลเนียมและอลูมิเนียมต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสาร catechin และอนุพันธ์ในชาอัสสัม”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 107. (poster)
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และภัสนนันท์ หิรัญ, 2553, “การใช้น้ำมันหอมระเหยอบเชย กานพลู ตะไคร้หอม และมะกรูดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา 8 ชนิด”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 227. (โปสเตอร์)
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และภัสนนันท์ หิรัญ, 2553, “ประสิทธิภาพของสารสกัดของพืชวงศ์ส้ม 3 ชนิดในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อ Escherichia coli”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 97. (poster)
จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, รัชฎาวรรณ นิ่มนวล และสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง”, 2552, “ผลของเทคนิคทำแห้งต่อฟิล์มแป้งมันสำปะหลังผสมไคโตแซน”, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 3, 3-4 กันยายน, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 96. (poster)
จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, รัชฎาวรรณ นิ่มนวล และสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง”, 2552, “การศึกษาเทคนิคทำแห้งต่อคุณสมบัติฟิล์มแป้งข้าวเจ้าผสมไคโตแซน”, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 3, 3-4 กันยายน, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 56. (poster)
วศิน ถินย์สถาน, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, รัชฏาวรรณ นิ่มนวล และสุชปา เนตรประดิษฐ์, 2551, "คุณสมบัติของไคโตซานในการป้องกันเชื้อราสำหรับกระดาษพิมพ์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกิ่งร้อน ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 68.
ภักดี เครือคล้าย, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น, รัชฏาวรรณ นิ่มนวล และสุชปา เนตรประดิษฐ์, 2551, "คุณสมบัติทางกายภาพ-ทางกลและประสิทธิภาพการป้องกันการทำลายของปลวกของกระดาษผสมเยื่อแฝก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกิ่งร้อน ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 77.
วรรณี สีลิ้นจี่, เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, กนกวรรณ พุ่มพุทรา, วศิมน เรืองเล็ก, แสงชัย เอกประทุมชัย และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2548, "Optimization for Production L(+)-lactic Acid from Lactococcus lactis IO-1", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 176.
สาคร นันทะวิชัย, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย และอรพิน เกิดชูชื่น, 2548, "ผลของพีเอช ชนิดกรดและระยะเวลาในการแช่ข้าวเปลือกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวนึ่งพันธุ์สุพรรณบุรี 1", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 275.
บัววรุณ จุ้ยเพ็ชร, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2548, "การศึกษาปริมาณสารตกค้างในผลส้มโอพันธุ์ทองดี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 228.
ปิยะวรรณ นิลภูมิ, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2548, "อิทธิพลของดินเหนียวคาโอลินต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 207.
ปานทิพย์ บุญส่ง, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2548, "องค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากกระวาน อบเชย และขิงโดยใช้วิธีการสกัด 2 วิธี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 178.
ยุทธนา รสมนตรี, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2548, "อิทธิพลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรทของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิคแบบท่อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 26-29 เมษายน, โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 158.
ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2542, "การกำจัดตะกั่วในน้ำทิ้งจากโรงงานเปลือกไข่", Poster presentation on Biotechnology for a Self-sufficient Economy, 25-27 November 1998, Sol Twin Towers Hotel, Bangkok,Thailand. pp52.
ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, เรณู รวยรื่น อรพิน เกิดชูชื่น และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2542, "การใช้สารสกัดลิดมนอยด์จากเมล็ดส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata Blanco) ในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua Hubner)", เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 15 เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร, 2-3 ธันวาคม 2542 ณ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม, หน้า 153-163.
บทความที่ได้รับรางวัล
- รางวัลการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับดี สาขาไม้ผล/ไม้ยืนต้น - อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และภัสนนันท์ หิรัญ, 2553, “ประสิทธิภาพของสารสกัดของพืชวงศ์ส้ม 3 ชนิดในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อ Escherichia coli”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 97.

return topic