รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
Werasak Surareungchai (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-7474 โทรสาร 0-2452-3455
E-mail Address : werasak.sur@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2539 ปริญญาเอก Ph.D. Electroanalysis - Cranfield University อังกฤษ
2530 ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2526 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี-ชีววิทยา - มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Biosensors
   - Electrochemical Sensors
   - Electrochemistry of Microelectrodes
   - Organic Phase Bioelectrochemistry
   - Sensor Technology
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รุ่นที่ 4) [สวทช.45] 2545 หัวหน้าโครงการ
การใช้คอปเปอร์อิเล็กโทรดในการเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า [หมวดเงินอุดหนุน42] 2546 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเซนเซอร์วัดแบบ Generator Dectector Voltammetry สำหรับวัดสารอินทรีย์เฮไลด์ [MTEC44,46] 2546 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาอิเลคโทรดเซนเซอร์เพื่อการวัดประมาณ tetracyclines ในเนื้อสัตว์ 2546 หัวหน้าโครงการ
Synthesis and Electrochemical Characterization of Novel Redox-active Biocompatible Polymer Membranes for Use in Clinical Biosensors 2546 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รุ่นที่ 5) [สวทช.46] 2546 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหัววัดค่าบีโอดีที่ว่องไวจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ Bacillus cereus : การย่อยสลายสารอินทรีย์โดยคลื่นไมโครเวฟ [หมวดเงินอุดหนุน48] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้าของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสที่ถูกตรึงบนอนุภาคลาเทค ร่วมกับอนุพันธ์ฟีนอล (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การรวมกันของอนุภาคโลหะเงินและคาร์บอนนาโนทูบในระดับนาโนมิเตอร์เพื่อใช้ตรวจวัดเชิงเคมีไฟฟ้า [หมวดเงินอุดหนุน51] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 10 [สวทช.50] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 8 [สวทช.49] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รุ่นที่ 6) [สวทช.47] หัวหน้าโครงการ
Enzyme Biosensors for Phenol Detection หัวหน้าโครงการ
การสร้างหัววัดน้ำตาลกลูโคสโดยเทคนิคการพิมพ์สกรีน ผู้ร่วมโครงการ
Detection of Organohalides at Dual Working Electrodes using Step Potential Techniques and Stripping Analysis หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาเซนเซอร์วัดค่าบีโอดีโดยหัววัดจุลินทรีย์ [สกว.45-47] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
Book Chapter
Somasundrum, M. and Surareungchai, W., 2012, Amperometric Detection for Simultaneous Assays of Glucose and Fructose, pp. 454-502, in ed. V. Preedy, Dietary Sugars: Chemistry, Analysis, Function and Effects, the Royal Society of Chemistry, London.
Somasundrum, M. and Surareungchai, W., 2012, Electrochemical Detection of DNA Hybridization: Use of Latex to Construct Metal Nanoparticle Labels, pp. 245-290, in ed. M. Ozsoz, Electrochemical DNA Biosensors, PanStanford Pub. Singapore.
Somasundrum, M. and Surareungchai, W., 2008, “Electroanalysis of Organohalides”, pp. 227-242, in K. Hayashi (Ed.) Electroanalytical Chemistry Research Trends, NovoScience Pub., NewYork (ISBN: 978-1-60456-278-1).
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Sreeramareddygari, M., Sarawut, C., Lertanantawong, B., Ramakrishnappa, T., Doddahalli, H.N., Surareungchai, W., Geetha, R.B., and Ramakrishna, R.K., "Graphene oxide Cu(II) composite electrode for nonenzymatic determination of hydrogen peroxide", (Ms. No.: JELECHEM-D-16-00652R1, Accepted at Journal of Electroanalytical Chemistry, June 2016).
Lertanantawong, B., Surareungchai, W., and O'Mullane A.P., "Utilising solution dispersed platinum nanoparticles to direct the growth of electrodeposited platinum nanostructures and its influence on the electrocatalytic oxidation of small organic molecules", Journal of Electroanalytical Chemistry, In Press, Available online 19 April 2016
Vijian, D., Chinni, S.V., Yin, L.S., Lertanantawong, B., and Surareungchai, W., 2016, “Simultaneous Multiple Detection of Pathogens using Quantum Dots Mediated Electrochemical Detection”, Biosensors and Bioelectronics, Vol. 77, 15 March 2016, pp. 805-811.
Liew, P.S., Lertanantawong, B., Yin, L.S., Manickam, R., Lee, Y.H., and Surareungchai, W., 2015, “Electrochemical Genosensor Assay Using Lyophilized Gold Nanoparticles/Latex Microsphere Label for Detection of Vibrio cholera”, Talanta, Vol. 139, 6 March 2015, pp. 167-173.
Guan, G.C., Liew, P.S., Rijiravanich, P., Yin, L.S., Marimuthu, K., Lertanantawong, B., Ravichandran, M., and Surareungchai, W., 2013, “Development of an ultrasensitive genosensor based on multi-layer latex-gold nanoparticles for detection of fish pathogen, Aphanomyces invadans”, Talanta, Vol. 117, 15 December 2013, pp. 312-317.
De la Escosura-Muniz, A., Chunglok, W., Surareungchai, W., Merkoci, A., 2013, "Nanochannels for Diagnostic of Thrombin-related Diseases in Human Blood", Biosensors and Bioelectronics, Vol. 40, No. 1, pp. 24-31. (February 15)
Krissanaprasit, A., Guajardo, C., Somasundrum, M., Surareungchai, W., 2013, "Thermodynamically unfavorable DNA hybridizations can be made to occur by a water to ice phase", Cryobiology, Cryobiology, Vol. 66, No. 1, February, pp. 81-84.
Low, K-F., Chuenrangsikul, K., Rijiravanich, P., Surareungchai, W., and Chan, Y.Y., 2012, “Electrochemical Genosensor for Specific Detection of Food-Borne Pathogen, Vibrio cholera”, World Journal of Microbiology and Biotechnology, Vol. 28, No. 4, April, pp. 1699-1706.
Fatt, L.K., Chuenrangsikul, K., Rijiravanich, P., Surareungchai, W., and Yean, C.Y., 2012, "Preparation and Performance Test of a Simplified Screen-Printed Carbon Electrode for Use as a Chronoamperometric Transducer in Genosensor", Chiang Mai Journal of Science, Vol. 39, No. 4, October, pp. 610-622.
Amaro, M., Oaew, S., and Surareungchai, W., 2012, “Scano-magneto Immunoassay Based on Carbon Nanotubes/Gold Nanoparticles Nanocomposite for Salmonella enterica serovar Typhimurium Detection”, Biosensors and Bioelectronics, Vol. 38, No. 1, October–December, pp. 157-162.
Wongkaew, N., Kirschbaum, S.E.K., Surareungchai, W., Durst, R.A., Baeumner, J., 2012, “A Novel Three-Electrode System Fabricated on Polymethyl Methacrylate for On-Chip Electrochemical Detection”, Electroanalysis, Vol. 24, No. 10, October, pp. 1903-1908.
Pinijsuwan, S., Shipovskov, S., Surareungchai, W., Ferapontova, E.E., and Gothelf, K.V., 2011, "Development of a Lipase-based Optical Assay for Detection of DNA", Organic & Biomolecular Chemistry, Vol. 9, No. 18, pp. 6352-6356.
Pakapongpan, S., Palangsuntikul, R., and Surareungchai, W., 2011, "Electrochemical Sensors for Hemoglobin and Myoglobin Detection Based on Methylene Blue-multiwalled Carbon Nanotubes Nanohybrid-modified Glassy Carbon Electrode", Electrochimica Acta, Vol. 56, No. 19, pp. 6831-6836.
Wongkaew, N., Guajardo, C., Rijiravanich, P., Somasundrum, M., and Surareungchai, W., 2011, "Use of 3-D Plots to Avoid Mutual Interference in Bianalyte ASV Determinations: Application to Cadmium and Lead Detection", Talanta, Vol. 85, No. 2, pp. 1225-1228. (August 15)
Chunglok, W., Kaonarumit, P., Rijiravanich, P., Somasundrum, M., and Surareungchai, W., 2011, "Electrochemical Immunoassay Platform for High Sensitivity Protein Detection Based on Redox-modified Carbon Nanotubes Labels", Analyst, Vol. 136, No. 14, pp. 2969-2974. (July 21)
Chunglok, W., Wuragil, D.K., Oaew, S., Somasundrum, M., and Surareungchai, W., 2011, "Immunoassay based on Carbon Nanotubes-enhanced ELISA for Salmonella enteric seravar Typhimurium", Biosensors and Bioelectronics, Vol. 26, pp. 3584-3589.
Dau, H.A., Cheunrungsikul, K., Wichitwechkarn, J., Surareungchai, W., 2011, "A Colorimetric Assay for Determination of Methyl Parathion Using Recombinant Methylparathion Hydrolase", Biotechnology Journal, Vol. 6, pp. 565-571.
Krissanaprasit, A., Somasundrum, M., Surareungchai, W., 2011, "RGB Colour Coding of Y-shaped DNA for Simultaneous Trianalyte Solid Phase Hybridization Detection", Biosensors and Bioelectronics, Vol. 26, No. 5, pp. 2183-2187. (January 15)
Palangsuntikul, R., Somasundrum, M., and Surareungchai, W., 2010, “Kinetic and Analytical Comparison of Horseradish peroxidase on Bare and Redox-modified Single Walled Carbon Nanotubes”, Electrochim. Acta, Vol. 56, No. 1, pp. 470-475. (December 15)
Pinijsuwan, S., Rijiravanich, P., Somasundrum, M., and Surareungchai, W., 2010, "Attomolar Electrochemical Detection of DNA Hybridization Based on Enhanced Latex/Gold Nanoparticles", Advanced Engineering Materials, Vol. 12, No. 11, November, pp. B649-B653.
Oaew, S., Karoonuthaisiri, N., and Surareungchai, W., 2009, "Sensitivity Enhancement in DNA Hybridization Assay using Gold Nanoparticle-labeled Two Reporting Probes", Biosensors and Bioelectronics, Vol. 25, No. 2, pp. 435-441. (October 15)
Laothanachareon, T., Champreda, V., Sritongkham, P., Somasundrum, M., and Surareungchai, W., 2008, "Cross-linked Enzyme Crystals of Organophosphate Hydrolase for Electrochemical Detection of Organophosphorus Compounds", World Journal of Microbiology and Biotechnology, Vol. 24, No. 12, December, pp. 3049-3055.
Pinijsuwan, S., Rijiravanich, P., Somasundrum, M., and Surareungchai, W. 2008, "Sub-Femtomolar Electrochemical Detection of DNA Hybridization Based on Latex/Gold Nanoparticle-Assisted Signal Amplification", Analytical Chemistry, Vol. 80, No. 17, pp. 6779-6784.
Lertanantawong, B., O'Mullane, A.P., Zhang, J., Surareungchai, W., Somasundrum, M., and Bond, A.M., 2008, "Investigation of Mediated Oxidation of Ascorbic Acid by Ferrocenemethanol Using Large-Amplitude Fourier Transformed ac Voltammetry under Quasi-Reversible Electron-Transfer Conditions at an Indium Tin Oxide Electrode", Analytical Chemistry, Vol. 80, No. 17, pp. 6515-6525.
Rijiravanich, P., Somasundrum, M., and Surareungchai, W., 2008, "Femtomolar Electrochemical Detection of DNA Hybridization Using Hollow Polyelectrolyte Shells Bearing Silver Nanoparticles", Analytical Chemistry, Vol. 80, No. 10, pp. 3904-3909.
Punbusayakul, N., Ci., L., N., Talapatra, S., Surareungchai, W., and Ajayan, P.M., 2008, "Ultralong Aligned Multi-Walled Carbon Nanotube for Electrochemical Sensing", Journal of Nanoscience and Nanotechnololgy, Vol. 8, No. 4, April, pp. 2085-2090.
Lert-Anantawong, B., O'Mullane, A.P., Surareungchai, W., Somasundrum, M., Declan Burke, L., and Bond, A.M., 2008, "A Study of the Underlying Electrochemistry of Polycrystalline Gold Electrodes in Aqueous Solution and Electrocatalysis by Large Amplitude Fourier Transformed Alternating Current Voltammetry", Langmuir, Vol. 24, No. 6, pp. 2856-2868.
Punbusayakul, N., Talapatra, S., Ci, L., Surareungchai, W., and Ajayan, P.M., 2007, "Double-walled Carbon Nanotube Electrodes for Electrochemical Sensing", Electrochemical and Solid State Letters, Vol. 10, No. 5, pp. F13-F17.
Rijiravanich, P., Aoki, K., Chen, J., Surareungchai, W., and Somasundrum, M., 2006, "Micro-cylinder Biosensors for Phenol and Catechol Based on Layer-by-layer Immobilization of Tyrosinase on Latex Particles: Theory and Experiment", Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol. 589, No. 2 , pp. 249-258.
Wiyaratn, W., Hrapovic, S., Liu, Y., Surareungchai, W., and Luong, J.H.T., 2005, "Light-Assisted Synthesis of Pt-Zn Porphyrin Nanocomposites and Their Use for Electrochemical Detection of Organohalides", Analytical Chemistry, Vol. 77, No. 17, pp. 5742-5749.
Wiyaratn, W., Somasundrum, M., and Surareungchai, W., 2005, "Voltammetric Detection of Organohalides by Redox Catalysis: Improved Sensitivity by Immobilisation within a Cubic Phase Liquid Crystal", Analyst, Vol. 130, No. 5, pp. 626-631.
Wiyaratn, W., Somasundrum, M., and Surareungchai, W., 2004, "Voltammetric Sensor for General Purpose Organohalide Detection at Picogram per Liter Concentrations Based on a Simple Collector-Generator Method", Analytical Chemistry, Vol. 76, No.3, pp. 859-862.
Lertanantawong, B., Suracheep, C., Somasundrum, M., and Surareungchai, W., 2004, "Electrocatalytic Tetracycline Oxidation at a Mixed-Valent Ruthenium Cyanide-Modified Glassy Carbon Electrode and Determination of Tetracyclines by Liquid Chromatography with Electrochemical Detection", Analytical Chemistry, Vol. 76, No.8, pp. 2266-2272.
Ngamchana, S. and Surareungchai, W., 2004, "Sub-millimolar Determination of Formalin by Pulsed Amperometric Detection" Analytical Chimica Acta, Vol. 510, No. 2, pp. 195-201.
Rijiravanich, P., Aoki, K., Chen, J., Surareungchai, W., and Somasundrum, M., 2004, "Electrode Reactions of Catechol at Tyrosinase-immobilized Latex Suspensions" Electroanalysis, Vol.16, No. 8, pp. 605-611.
Wiyaratn, W., Somasundrum, M., and Surareungchai, W., 2003, "Electrochemical Reduction of Monochlorinated Hydrocarbons at a Hydrophobic Zn/PTFE Composite-Electroplated Zn Electrode in a Water-Acetonitrile Mixture", Electroanalysis, Vol. 15, No. 21, November, pp. 1719-1722.
Na Nakorn, P., Suphantharika, M., Udomsopagit, S., and Surareungchai, W, 2003, "Poly(Vinylferrocene)-Poly(Ethylene Glycol) Glutamate Oxidase Electrode for Determination of L-Glutamate in Commercial Soy Sauces", World Journal of Microbiology and Biotechnology, Vol. 19, No. 5, July, pp. 479-485.
Suriyawattanakul, L., Surareungchai, W., Sritongkam, P., Tanticharoen, M., and Kirtikara, K., 2002, "The Use of Co-immobilization of Trichosporon cutaneum and Bacillus licheniformis for a BOD sensor", Applied Microbiology Biotechnology, Vol. 59, No. 1, pp. 40-44.
Surareungchai, W., Deepunya, W., and Tasakorn, P., 2001, "Quadruple-pulsed Amperometric Detection for Simultaneous Flow Injection Determination of Glucose and Fructose", Analytica Chimica Acta, Vol. 448, No. 1-2, December, pp. 215-220.
Surareungchai, W. and Kasiwat, D., 2000, "Electroanalysis of tert-Butylhydroquinone in Edible Oil at a Nafion-Coated Probe", Electroanalysis, Vol. 12, No. 14, pp. 1124-1129.
Surareungchai, W., Worasing, S., Sritongkum, P., Tanticharoen, M., Kirtikara, K., 1999, "Dual Electrode Signal-subtracted Biosensor for Simultaneous Flow Injection Determination of of Sucrose and Glucose", Analytica Chimica Acta, Vol. 380, pp. 7-15.
วารสารระดับประเทศ
สิริมาลย์ งามชนะ, เลอพงษ์ พิศนุย, วชิรา ชัยวรณ์, ณัชนิชา แพอ่อน, รัตนา เมืองมนตรี, ชัยวัตน์ งาสาร และวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, 2554, "การพัฒนาเครื่องวัดน้ำตาลซูโครสด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรมน้ำตาล", วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 33-39.
กฤษณพร ชื่นรังสิกุล, พรพิมล ศรีทองคำ และวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, 2546, "โมดิฟายด์อิเล็กโทรดโดยอนุภาคโรเดียม สำหรับตรวจวัดน้ำตาลกลูโคส", วารสารวิชาการเนคเทค, ปีที่ 4, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม-ตุลาคม, หน้า 463-470.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Lertanantawong, B., Surareungchai, W., and O'Mullane, A.P., 2016, "Influence of Nanoparticle-Electrode Collisions on the Electrodeposition of Pt Nanostructures and their Electrocatalytic Properties", The 19th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry, April 17-20, The University of Auckland, New Zealand.
Vijian, D., Lertanantawong, B., and Surareungchai, W., 2014, "Simultaneous Multiple Detection Of Pathogens Using Quantum Dots Mediated Electrochemical Detection", The 8th SEATUC Symposium, March 4-5, M-Suites Hotel, Johor Bahru, Malaysia.
Vijian, D., Lertanantawong, B., and Surareungchai, W., 2013, “Characterization Study of Quantum Dots And Multiplex Electrochemical Detection of Enteric Pathogens.”, Aseanplus2013, December 11-13, Mae Fah Luang University, Chiangrai, Thailand.
Sheng, L.P., Yin, L.S., Lertanantawong, B., and Surareungchai, W., 2013, “Optimization Study of Dry Reagent Gold Nanoparticles-Based DNA Biosensor for the Detection of Vibrio cholera.”, Aseanplus2013, December 11-13, Mae Fah Luang University, Chiangrai, Thailand.
Guan, G.C., Yin, L.S., Rijiravanich, P., Lertanantawong, B., and Surareungchai, W., 2011, “Electrochemical Genosensor based on Colloidal Gold Nanoparticles for the Detection Etiological Agent of Epizootic Ulcerative Syndrome (EUS) in Fish.”, The 14th Asian Chemical Congress 2011, September 5-8, The Queen Sirikit National Convention Centre (QSNCC), Bangkok, Thailand.
Pakapongpan, S., Surareungchai, W., and Palangsuntikul, R., 2011, "Electrochemical Study of Methylene Blue-carbon Nanotubes Nanohybrid Modified Glassy Carbon Electrode and its Application for Myoglobin Detection", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2011), January 5-7, Miracle grand hotel, Bangkok, Thailand, pp. 406-408.
Pakapongpan, S., Surareungchai, W., and Palangsuntikul, R., 2010, "Direct Electrochemistry of Methylene Blue-carbon Nanotubes Nanohybrid Modified Glassy Carbon Electrode for Hemoglobin Detection", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2010), January 21-23, Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubonratchathani, Thailand, pp. 530-532.
Palangsuntikul, R., Somasundrum, M., and Surareungchai, W., 2008, “Electrochemical and Electrocatalytic behavior of Methylene blue/horseradish Peroxidase-carbon Nanotubes Nanocomposite and Electrode Modification toward Hydrogen Peroxide”, The 1stRegional Electrochemistry Meeting of South-East Asia 2008 (REMSEA 2008), August 5-7, National University of Singapore, Singapore.
Lertanantawong, B., O'Mullane, A.P., Zhang, J., Surareungchai, W., Somasundrum, M., and Bond, A.M., 2008, “Mediated Oxidation Of Ascorbic Acid Using Planar Gold And Gold Nanoparticles.”, Pure and Applied Chemistry Conference 2008, January 30 - February 1, Sofitel Centara Grand Bangkok, Bangkok, Thailand.
Cheuanrangsikul, K., Lertanantawong, B., Rijiravanich, P., Khownarumit, P., Srithongkham, P., Somasundrum, M., and Surareungchai, W., 2008, “A Disposable glucose biosensor based on screen-printed carbon electrodes mediated with ferrocene methanol-GOD on latex mixture.”, Pure and Applied Chemistry Conference 2008, January 30 - February 1, Sofitel Centara Grand Bangkok, Bangkok, Thailand.
Lertanantawong, B., Surareungchai, W., and Somasundrum, M., 2005, “Redox-Mediated Oxidation of Ethylene in Liquid and Gas Phase Using Ferrocene Derivatives.”, The 208th Meeting of the Electrochemical Society, October 16-21, Los Angeles, California.
Rijiravanich, P., Somasundrum, M., and Surareungchai, W., 2005, "Dual Biosensor for the Total Concentration Determination of Phenols", The International Conference on Bionanotechnology : A New Chapter of Life (BioThailand 2005), November 2-4, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 23.
Chaiyavorn, W., Rachdawong, S., Vichitsoonthonkul, T., Sritongkham, P., and Surareungchai, W., 2005, "Microbial Sensor for Detection of Biochemical Oxygen Demand", The International Conference on Bionanotechnology : A New Chapter of Life (BioThailand 2005), November 2-4, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 25.
Rijiravanich, P., Aoki, K., Chen, J., Surareungchai, W., and Somasundrum, M., 2003, "Electrochemical Reaction of Tyrosinase-immobilized Latex Suspensions", The 203rd Meeting of The Electrochemical Society Inc., April 27-May 2, Paris, France.
Suracheep, C. and Surareungchai, W., 2003, "Liquid Chromatographic Determination of Tetracyclines by Mixed-valent Ruthenium Oxide-ruthenium Cyanide Film Coated Glassy Carbon Electrodes", The Regional Mini-symposium and Workshop on Biosensors and Chemical Sensors Technology, June 17-19, Bangkok, p. 15.
Ngarmchana, S. and Surareungchai, W., 2003, "Determination of Formalin by Pulsed Amperometric Detection", The Regional Mini-symposium and Workshop on Biosensors and Chemical Sensors Technology, June 17-19, Bangkok, Thailand, p. 18.
Arnamwong, S., Surareungchai, W., and Vichitsoonthonkul, T., 2003, "Study of BOD Biosensor using Bacteria Isolated from Saline Soil", The Regional Mini-symposium and Workshop on Biosensors and Chemical Sensors Technology, June 17-19, Bangkok, p. 12.
Surareungchai, W., 2002, "Study of Nafion-Coated Electrods in Non-aqueous Media", The 2nd International Fiber Symposium, September 12-13, Fukui University, Fukui, Japan, pp. 64-69.
Surareungchai, W., Ruenglertpanyakul, W., Sombatsompop, S., and Kirtikara, K., 2002, "In Search of Thai Talented Youths in Science and Mentoring", The 7th Asia-Pacific Conference on Giftedness, August 12-16, Bangkok.
Susomrith, P., Surareungchai, W., and Chaisawat, A., 2002, "Interpretation of Voltammetric Data by Neural Networks for Simultaneous Determination of Glucose, Fructose, and Ascorbic Acid", The 2002 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 269-272.
Surareungchai, W., Turner, A.P.F., and Saini, S., 1997, "Ionically Modified Microelectrodes in Resistive Organic Samples", The 7th Beijing Conference and Exhibition on Instrumental Analysis. October 14-17, Peking University Press, Beijing, pp. f145.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
วิลานี จุ้งลก, รุ่งทิวา พลังสันติกุล, สุกัญญา เอี๋ยว, พรทิพย์ โค้วนฤมิตร และวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, 2549, "Synthesis and Characteristic of Redox Polymer Poly (Allylamine) Ferrocene-Swcnts Nanohybrid", The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology Biotechnology : Benefits & Bioethics, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมมนเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 220.
ธนพร เล้าฐานะเจริญ, พรพิมล ศรีทองคำ, วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร และวีระวัฒน์ แช่มปรีดา, 2549, "การหาสภาวะที่เหมาะสมในการแสดงออกของเอนไซม์ออร์กาโนฟอสเฟตไฮโดรเลสที่เชื่อมต่อกับไทโอรีดอกซิน / และ DS-Red ใน Escherichia coli", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 32, 10-12 ตุลาคม, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 115.
ณัฐพล ผานิตเลิศอำไพ, วรนันต์ นาคบรรพต, ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ และวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, 2546, "The Exploration of Zinc-hyperaccumulative Plants from Mining Area of Tak Province in Thailand", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 20-22 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น.
สิริมาลย์ งามชนะ และวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, 2546, "Determination of Formalin by Pulsed Amperometric Detection", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 293.
จตุพร พานทอง, วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย และมิทราน โซมาซันดรัม, 2545, "Synthesis and Electrochemical Characterization of Redox-active Biocompatible Polymer Membranes for Use in Clinical Biosensor", The 2nd National meeting on Biomedical Engineering, 15-16 สิงหาคม, โรงแรมอมารี วอร์เตอร์เกท, กรุงเทพฯ, หน้า 19.
สุธีรา อานามวงษ์, วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, บุษยา บุนนาค และศัสนลักษณ์ รัชฎาวงษ์, 2545, "Use of Salt-tolerant Bacteria for Development of BOD Biosensor", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 55.
สิริมาลย์ งามชนะ และวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, 2545, "แอมเพอโรเมตตรีโดยสัญญาณพัลส์เพื่อการวัดฟอร์มาลิน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 52.
ชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์, สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ และวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, 2544, "การศึกษาการสร้างฟิล์มบางของทองโดยเทคนิคดีซี สปัตเตอริง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า 773.
วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย และจตุพร พานทอง, 2544, "Electroactive-redox Polymer Membranes for Use in Clinical Biosensors", The 1st National Meeting on Biomedical Engineering, 13-14 กันยายน, กรุงเทพฯ.
เบญจพร เลิศอนันตวงศ์, พรทิพย์ ทัศคร และวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, 2544, "การศึกษาการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยขั้วไฟฟ้าคาร์บอนกลาสซีที่โมดิฟายด์ด้วยโลหะออกไซด์ผสมรูธีเนี่ยมในสารละลายกรด", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า 115.
วิศิษฎ์ศรี วิยะรัตน์, พรทิพย์ ทัศคร และวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, 2544, "ปฏิกิริยารีดักชันของสารโมโนคลอริเนทเตตไฮโดรคาร์บอนโดยขั้วไฟฟ้าคอมโพสิต Zn/PTFE", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า 46.
บังอร แซ่ตั้ง, พรพิมล ศรีทองคำ, และวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, 2544, "การพัฒนาแอมเพอโรเมตริกกลูโคสไบโอเซนเซอร์โดยเทคนิคพิมพ์สกรีน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า 720.
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจด
   Electrochemical Detection of Capsaicinoid Compounds in a Sample. PCT/TH2012/000014
   เครื่องมือและกระบวนการตรวจวัดความเผ็ดด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้าที่สามารถบ่งชี้ระดับความเผ็ด No. 1101000475
   กรรมวิธีการตรวจหาดีเอ็นเอที่ต้องการตรวจสอบโดยใช้อนุภาคนาโนของทองแบบสองโพรบ No. 0901002999
   กรรมวิธีการตรวจวัดสารเมทธิลพาราไทออนโดยแผ่นทดสอบสีที่ใช้ปฏิกิริยาของเอนไซม์เมททิลพาราไทออนไฮโดรเลสกับสารอินดิเคเตอร์ No. 1001000863
   กรรมวิธีตรวจวัดสารเมททิลพาราไทออนผ่านการเปลี่ยนแปลงสีจากการรวมตัวกันของอนุภาคทองนาโนโดยการเกิดปฏิกิริยาร่วมกับเอนไซม์เมททิลพาราไทออนไฮโดรเลส No. 1103000782
   ระบบตรวจวัดน้ำตาลซูโครสด้วยเทคนิคการวัดแบบพัลส์แอมเพอโรเมตรีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล No. 6127

return topic