รศ.ดร.ศิริชัย เทพา
รศ.ดร.ศิริชัย เทพา
Sirichai Thepa (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-9762, 0-2470-8695-9 ต่อ 113 โทรสาร 0-2427-9062
E-mail Address : sirichai.the(at)kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2541 ปริญญาเอก วท.ด. เทคโนโลยี
พลังงาน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2526 ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยี
พลังงาน
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2522 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์)
- มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Solar Radiation Assessment
   - Thermal Application of Solar Energy
   - Photovoltatic
   - Energy conservation and Passive Cooling
   - Energy and Engineering in Agriculture
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
ระบบแสงอาทิตย์เทียม (2526-2531) 2531 ผู้ร่วมวิจัย
การวิจัยพัฒนาอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ประกอบระบบโซล่าเซลล์เชิงพาณิชย์ 2534 ผู้ร่วมวิจัย
การออกแบบระบบอบแห้งผลไม้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานเสริม (2534-2535) 2535 ผู้ร่วมวิจัย
ระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้โซล่าเซลล์ 2538 ผู้ร่วมวิจัย
ระบบต้นแบบการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานสำหรับหมู่บ้านชนบท (ระยะที่ 1) 2538 ผู้ร่วมวิจัย
ระบบทดสอบแผงโซล่าเซลล์ภายใต้แสงอาทิตย์เทียม และภายใต้แสงธรรมชาติ (ระยะที่ 1-3) 2538 หัวหน้าโครงการ
ความเป็นไปได้ของการทำความเย็นแบบระเหย สำหรับโรงเรือนเพาะเห็ดหอม 2539 หัวหน้าโครงการ
การประเมินความเหมาะสมทางเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม ของระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ระยะที่ 1-3) [หมวดเงินอุดหนุน41] 2542 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบหลังคาแสงอาทิตย์ประยุกต์สำหรับสภาพอากาศของประเทศไทยโดยยึดแบบบ้านทรงไทย [หมวดเงินอุดหนุน41] 2542 ผู้ร่วมโครงการ
การประเมินความเหมาะสมทางเทคนิคเศรษฐกิจ และสังคมของระบบประจุแบตเตอรี่ 2544 หัวหน้าโครงการ
ระบบต้นแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้าระบบสายส่ง (ระยะที่ 1) [หมวดเงินอุดหนุน 42] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
ระบบต้นแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้าระบบสายส่ง (ระยะที่ 2) [หมวดเงินอุดหนุน 43] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
โรงเรือนพลาสติกสำหรับการปลูกไม้ดอกในระบบไฮโดรโปนิค (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน46-47] 2547ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบรมควันยางแผ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานเสริม [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบเพื่อเกษตรกรรายย่อยและอุตสาหกรรมชนบท (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] หัวหน้าโครงการ
การฆ่าเชื้อในดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ [หมวดเงินอุดหนุน47]หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทำความเย็นแบบระเหยในโรงเรือนเลี้ยงไก่ [หมวดเงินอุดหนุน45] หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาเครื่องปรับอากาศที่ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ในขั้นแก้ไขสุดท้าย [สกว.46] ผู้ร่วมโครงการ
การวิจัยและพัฒนาเครื่องปรับอากาศที่ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (ระยะที่ 3) [สกว.] ผู้ร่วมโครงการ
ระบบทดสอบแบตเตอรี่ (ระยะที่ 3) [หมวดเงินอุดหนุน42] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
หนังสือ / ตำรา
S. Thepa, J. Kongkiattikajorn and R. Songprakorp, Effect of Solar Concentrator System onDisinfection of Soil-Borne Pathogens and Tomato Seedling Growth, in: D. Rugescu (Eds.), Solar Power, INTECH, 2012, pp. 343-366. (ISBN: 978-953-51-0014-0)
รายงานทางเทคนิค
ศิริวรรณ กล้าหาญ, ศิริชัย เทพา, รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ และสงบ ขำโสภา, 2549, "การทดสอบตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก. 899 - 2532) ภายใต้ระบบแสงอาทิตย์เทียม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 405-417.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Phitthayarachasak, T., Thepa, S., and Kongkiattikajorn, J., 2009, "Solar Energy System reduces Time taken to inhibit Microbial Growth in Soil", Renewable Energy, Vol. 34, No. 11, November, pp. 2467-2473.
Sarntichartsak, P., Monyakul, V., and Thepa, S., 2007, "Modeling and Experimental Study on Performance of Inverter Air Conditioner with Variation of Capillary Tube using R-22 and R-407C", Energy Conversion and Management, Vol. 48, No. 2, February, pp. 344-354.
Nathakaranakule, S., Rakwichian, W., Dandamrongrak, R., and Thepa, S., 2006, "Equilibrium Moisture of Thai Red Chillies", International Journal of Renewable Energy, Vol. 1, No. 2, July, pp. 23-29.
Sarntichartsak, P., Monyakul, V., Thepa, S., and Nathakaranakule, A., 2006, "Simulation and Experimental Evaluation of the Effects of Oil Circulation in an Inverter Air Condition System Using R-22 and R-407C", Applied Thermal Engineering, Vol. 26, No. 14-15, October, pp. 1481-1491.
Tuntiwaranuruk, U., Thepa, S., Tia, S., and Bhumiratana, S., 2006, "Modeling of Soil Temperature and Moisture with and without Rice Husks in an Agriculture Greenhouse", Renewable Energy, Vol. 31, No. 12, October, pp. 1934-1949.
Tunlasakun, K., Kirtikara, K., Thepa, S., and Monyakul, V., 2005, "FPGA-Based Islanding Detection for Grid Connected Inverter in Photovoltaic System", GESTS International Transactions on Computer Science and Engineering, Vol. 23, No. 1, November, pp. 1-10.
Khedari, J., Permchart, W., Pratinthong, N., Thepa, S., and Hirunlabh, J., 2001, "Field Study using the Ground as A Heat Sink for the Condensing Unit of An Air Conditioner in Thailand", Energy, Vol. 26, No.8, August, pp. 797-810.
Kaunmuang, P., Kirtikara, K., Songprakorb, R., Thepa, S., and Suwannakum, T., 2001, "Assessment of Photovoltaic Pumping Systems in Thailand-One Decade Experience", Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 67, No.1-4, March, pp. 529-534.
Khedari, J., Waewsak, J., Thepa, S., and Hirunlabh, J., 2000, "Field Investigation of Night Radiation Cooling under Tropical Climate", Renewable Energy, Vol. 20, pp. 183-193.
Thepa, S., Kumsopa, S., Namprakai, P. and Kirtikara, K., 1999, "Solar Earth-Water Still in High Salinity area for Watering Young Plants", Ambient Energy, Vol. 20, No. 2, April, pp. 79-84.
Thepa, S., Kirtikara, K., Hirunlabh, J. and Khedari, J., 1999, "Improving Indoor Conditions of a Thai-Style Mushroom House by Means of an Evaporative Cooler and Continuous Ventilation", Renewable Energy, Vol. 17, pp. 359-369.
Soponronnarit, S., Dussadee, N., Hirunlabh, J., Namprakai, P., and Thepa, S., 1992, "Computer Simulation of Solar-Assisted Fruit Cabinet Dryer", Reric International Energy Journal, Vol. 14, No. 1.
วารสารระดับประเทศ
อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์, ศิริชัย เทพา, สุวิทย์ เตีย และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2548, "การส่งผ่านรังสีอาทิตย์ของโรงเรือนพืชแบบซาแรนในประเทศไทย", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 38-46.
ชาตรี บ้านเกาะ, วีระพล โมนยะกุล, ศิริชัย เทพา และสุกิจ นิตินัย, 2548, "การประหยัดพลังงานในเครื่องปรับอากาศทั่วไปด้วยอินเวอร์เตอร์เฟสเดี่ยว", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 29-42.
นิพนธ์ เกตุจ้อย, ศิริชัย เทพา และรุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ, 2547, "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเลี้ยงไก่", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, หน้า 48-60.
อดิศักดิ์ หวังหนับ และศิริชัย เทพา, 2547, "การศึกษาแนวทางการปรับอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไหมด้วยกระบวนการระเหย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 5-6, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 159-165.
กฤช ตราชู และศิริชัย เทพา, 2546, "การใช้สารดูดความชื้น (ซิลิกาเจล) ในระบบการทำความเย็นแบบระเหย", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม, หน้า 275-285.
อภิญญา หล้าเตจา, จงจิตร์ หิรัญลาภ, ศิริชัย เทพา, โจเซฟ เคดารี และJean Khedari, 2544, "การศึกษาการวัดสมบัติทางความร้อนของวัสดุอาคาร", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 43-55.
ศิริชัย เทพา และเดชะ ตันมีสุข, 2543, "การวิเคราะห์สมรรถนะของเตาเผาเหล็ก", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท., ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, หน้า 67-79.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Ubolsook, P., Thepa, S., Kasayapanand, N., and Sudaprasert, K., 2008, “Investigation of the Trends of Temperature and Heat Transfer through a Closed Greenhouse”, Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 88-93.
Tunlasakun, K., Kirtikara, K., Thepa, S., and Monyakul, V., 2008, "PLDs Implementation of Islanding Detection for Grid connected Inverter", International Conference on Control, and Automation Systems 2008 (ICCAS 2008), October 14-17, COEX (Convention & Exhibition), Seoul, Korea, pp. 1499-1502.
Mongkon, S., Thepa, S., Namprakai, P., and Pratinthong,N., 2008, “Mathematical Model of Natural Ventilation Rated in Floriculture Greenhouse withEvaporative Cooling Pad”, Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 168.
Jitjack, K., Thepa, S., Sudaprasert, K., and Namprakai, P., 2008, “A Study of Greenhouse Potential for Drying Rubber Together with Smoking System”, Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 38-42.
Jitjack, K., Thepa, S., Sudaprasert, K., and Namprakai, P., 2008, “A Comparative Study of Fungi Growth and Quality of Rubber Sheet Drying Process Using Solar Energy, Smoking, and Integrated Method”, Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 43-46.
Sookchaiya, T., Monyakul, V., and Thepa, S., 2008, "Experimental Studies of a Temperature and Relative Humidity Control System Using Inverter Air-Conditioning System", The 3rd GMSARN International Conference 2008, November 12-14, Uchoice Hotel, Kunming, China.
Noothongpoon, P., Monyakul, V., and Thepa, S., 2008, "Experimental Studies of a New Variable Air Volume System Using Variable Speed Fan Diffuser", The 3rd GMSARN International Conference 2008, November 12-14, Uchoice Hotel, Kunming, China.
Thawichsri, K., Thepa, S., Wetchakama, S., and Sudaprasert, K., 2008, "Hot Water Production Using Waste Heat Recovery from Air Conditioning Incorporated with Solar Hot Water System", The 3rd GMSARN International Conference 2008, November 12-14, Uchoice Hotel, Kunming, China.
Tanwanichkul, B., Thepa, S., and Rordprapat, W., 2008, "Drying Kinetics of Natural-Rubber Slab in a Convective Hot-Air Dryer", The 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), January 28-29, Hotel Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand, pp. 337-342.
Ratsame, C., Tanitteeapan, T., Thepa, S., Mungkung, N., and Boonyaroonate, I., 2008, "An Improved Algorithm Fpr Mppt of Photovoltaic System by Zero-Voltage Switching Technique", The 4th IASTED International Conference POWER AND ENERGY SYSTEMS (PES 2008), April 2-4, Langkawi, Malaysia, pp. 309-315.
Tunlasakun, K., Kirtikara, K., Thepa, S., and Monyakul, V., 2007, "Comparison Between FPGA-Based and dsPIC-Based Islanding Detection for Grid Connected Inverter in a Photovoltaic System", 2007 International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2007), October 17-20, COEX (Convention & Exhibition), Seoul, Korea, pp. 416-419.
Neamtang, P., Pejaranonda, B., and Thepa, S., 2006, "Pathway of Air Conditons in Positive Pressure Shiitake Mushroom by Evaporative System",The 2ndJoint International Conference on "Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)", November 21-23, Swissôtel Nai Lert Park, Bangkok Thailand, pp. 950-953.
Kongkiattikajorn, J., Pithayarathsak, T., and Thepa, S., 2006, "Increased Tomato Yields by Treatment of Soil with High Temperature", The 2ndJoint International Conference on "Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)", November 21-23, Swissôtel Nai Lert Park, Bangkok Thailand, pp. 796-799.
Kongkiattikajorn, J. and Thepa, S., 2006, "Heat Treatment on the Bacterial Wilt Pathogen, Ralstonia solanacearum, in Soil", The 2ndJoint International Conference on "Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)", November 21-23, Swissôtel Nai Lert Park, Bangkok Thailand, pp. 785-789.
Tunlasakun, K., Kirtikara, K., Thepa, S., and Monyakul, V., 2006, "dsPIC-Based Islanding Detection for a Grid Connected Inverter in a Photovoltaic System", The 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, September 4-8, Dresden, Germany, pp. 2782-2784.
Trashoo, K., Thepa, S., and Pairintra, R., 2005, "Effect of Airflow Temperature in a Plastic Greenhouse on PV-Fans Ventilator", International Agricultural Engineering Conference, December 6-9, Miracle Grand Convention, Bangkok, Thailand.
Tuntiwaranuruk, U., Thepa, S., Tia, S., and Bhumiratana, S., 2005, "Comparison between Measured and Predicted Ventilation Rates in a Naturally Ventilated Greenhouse", International Symposium on Supply Chain Management, July 19-23, Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand.
Tunlasakun, K., Kirtikara, K., Thepa, S. and Monyakul, V., 2005, "PSoC-Based Islanding Detection for Photovoltaic Grid Connected Inverter", The 15th International Photovoltaic Science & Engineering Conference (PVSEC-15), October 10-15, Shanghai, China, pp. 285-286.
Thepa, S., Songprakorb, R., Pratinthong, N., and Lertasathapornsuk, V., 2004, "Investigation of 10 Litre PV-thermoelectric Vaccine Refrigerator", The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), January 26-30, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, pp. 811-812.
Sarntichartsak, P., Monyakul, V., and Thepa, S., 2004, "Modeling of an Inverter Air Conditioning System using R -22 and R-407C", The 1st KMITL International Conference on Integration of Science & Technology for Sustainable Development, August 25-26, Bangkok, Thailand, pp. 89-92.
Sarntichartsak, P., Monyakul, V., and Thepa, S., 2004, "Modeling for Evaluation of the Effects of Lubricant Circulation in an Inverter Air Conditioner having R-22 and Zeotropic Mixture as Working Fluid", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Hua Hin, Thailand, pp. 470 - 475.
Sarntichartsak, P., Monyakul, V., and Thepa, S., 2004, "Simulation of the Effects of Lubrication Oil Circulation in an Inverter Air Conditioning System using R-22 and R-407C", The 1st KMITL International Conference on Integration of Science & Technology for Sustainable Development, August 25-26, Bangkok, Thailand, pp. 85-88.
Rewthong, O., Haruthaitanason, B., Sangpanich, U., Thepa, S., Namprakai, P., and Kirtikara, K., 2004, "Photovoltaic and Solar Thermal Hybrid System using Compound Parabolic Concentrator", The 14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), January 26-30, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, pp. 947-948.
Peawkhaw, K., Namprakai, P., Thepa, S., Suwanakhum, T., Chenvidhya, D., and Janjai, S., 2004, "How Accurate is the Measurement of Solar Terrestirial Radiation using a Sensor-based Silicon Photovoltaic Pyranometer", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Hua Hin, Thailand, pp. 36-37.
Peawkhaw, K., Namprakai, P., Thepa, S., Suwanakhum, T., and Chenvidhya, D., 2004, "The Most Popular Silicon Photovoltaic Pyranometer in Thailand", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Hua Hin, Thailand, pp. 33-35.
Pongtornkulpanich, A., Thepa, S., and Amornkitbamrung, M., 2004, "Energy Analysis: Absorption Heat Transformer Cycle with a Combining Ejector using Lithium Bromide/Water as Working Fluid", International Conference on Renewable Energy and Power Quality (ICREPQ 2004), March 31 - April 2, Barcelona, Spain, pp. 235-237.
Tunlasakun, K., Kirtikara, K., Thepa, S. and Monyakul, V., 2004, "CPLD-Based Islanding Detection for Mini Grid Connected Inverter in Renewable Energy", IEEE TENCON 2004, November, 21-24, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand, pp. 175-178.
Tunlasakun, K., Kirtikara, K., and Thepa, S., 2004, "A Microcontroller Based Islanding Detection for Grid Connected Inverter", The 47th IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS 2004), July 25-28, Hiroshima, Japan, pp. III-267 to III-269.
Tunlasakun, K., Kirtikara, K., Thepa, S., and Monyakul, V., 2004, "FPGA-Base Isianding Detection for Grid Connected Inverter", The 30th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society (IECON'04), November 2-6, Paradise Hotel, Busan, Korea.
Tunlasakun, K., Kirtikara, K., Thepa, S. and Monyakul, V., 2004, "MCS51-Based Islanding Detection for Mini Grid Connected Inverter in Renewable Energy", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Hua Hin, Thailand, pp. 73-76.
Udomsakdigool, C. and Thepa, S., 2003, "Solar Assisted Egg Incubator", The 1st International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA 2003), October 8-10, Bangkok, Thailand, pp. SE182-185.
Pongtornkulpanich, A., Thepa, S., and Amornkitbamrung, M., 2002, "Analysis of Ejector Dimensions on Performance Evaluation of Ejector-Absorber Cycle with Using LiBr/H2O as a Working Fluid", The International Conference on Village Power from Renewable Energy in Asia, November 11-14, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand, pp. 219-224.
Songprakorp, R., Somsak, T., Thepa, S., and Kirtikara, K., 2001, "Assessment of Centralized, Rural-Based Photovoltaic Battery Charging Stations in Thailand", Technical Digest of the 12th International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC), June 11-15, Jeju, Korea, pp. 779-780.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร และศิริชัย เทพา, 2553, “ผลของการใช้ความร้อนต่อดินเพื่อควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในดิน”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 183. (โปสเตอร์)
จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร, ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ และศิริชัย เทพา, 2551, “ผลของอุณหภูมิต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเหี่ยว Ralstonia solanacearum ในดิน”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร และศิริชัย เทพา, 2551, “การเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศโดยการให้ความร้อนเพื่อควบคุมเชื้อ Ralstonia solanacearum ในดิน”, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ชัยณรงค์ ธรรมกูล, รัตนชัย ไพรินทร์ และศิริชัย เทพา, 2551, "การกำจัดมูลนกพิราบโดยใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพ”, การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 11-12 กันยายน, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, จ.นนทบุรี.
คมธมารินทร์ ดีสุรกุล, รัตนชัย ไพรินทร์ และศิริชัย เทพา, 2551, "การศึกษาการเผาไหม้หยดน้ำมันมะรุม”, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกิ่งร้อน ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 14.
นวพรรษ คำไส, รัตนชัย ไพรินทร์ และศิริชัย เทพา, เทพา, 2551, "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดสำโรงโดยการทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันในไมโครเวฟ", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 14-15 พฤษภาคม, โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์, สวนสามพราน, จ.นครปฐม, หน้า 225-229.
กฤตติกา เอี่ยมจันทร์, รัตนชัย ไพรินทร์ และศิริชัย เทพา, 2551, "การศึกษาประเด็นปัญหาจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในระดับเพื่อการพาณิชย์และชุมชนในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 14-15 พฤษภาคม, โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์, สวนสามพราน, จ.นครปฐม, หน้า 200-204.
พิศิษฐ์ แซ่ตั่น, นริส ประทินทอง และศิริชัย เทพา, 2551, "กระบวนการทำความเย็นแบบสุญญากาศของแครอท", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 14-15 พฤษภาคม, โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์, สวนสามพราน, จ.นครปฐม, หน้า 615-619.
ปองพล รักการงาน, ศิริชัย เทพา, ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ และเก้ากันยา สุดประเสริฐ, 2551, "การพัฒนาการวัดการส่งผ่านของแสงอาทิตย์สำหรับวัสดุคลุมโรงเรือน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, จ.เชียงใหม่.
ธนเทพ พิทยราชศักดิ์, ศิริชัย เทพา และจิรศักดิ์ คงเกียรติขจร, 2551, “การศึกษาประสิทธิภาพของตัวรับรังสีอาทิตย์รูปประกอบพาราโบลาแบบไม่สมมาตรต่อการเจริญของ Ralstonia solanacearum”, การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม, 28-29 กรกฎาคม, อาคารคณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 21.
จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร และศิริชัย เทพา, 2550, “การเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศโดยการให้ความร้อนเพื่อควบคุมเชื้อ Ralstonia solanacearum ในดิน”, การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร, ธนเทพ ทิพยราชศักดิ์ และศิริชัย เทพา, 2550, “ผลของอุณหภูมิต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเหี่ยว”, การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
วัฒนา บัวภูมิ, ศิริชัย เทพา และเก้ากันยา สุดประเสริฐ, 2550, “การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยในการผลิตไบโอดีเซล”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 58.
พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น, ศิริชัย เทพา และพิชัย นามประกาย, 2550, “เปรียบเทียบการอบแห้งยางพาราแผ่นด้วยการรมควันและอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 57.
น้ำฝน โอวศิริกุล, ศิริชัย เทพา และเก้ากันยา สุดประเสริฐ, 2550 “การพัฒนาโมดูลโฟโตโวลทาอิกร่วมกับรางรวมแสงแบบรูปพาราโบลา”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 22.
ปองพล รักการงาน, ศิริชัย เทพา และณัฏฐ์ กาศยปนันทน์, 2549, "การทดลองและวิเคราะห์สมบัติการส่งผ่านของวัสดุคลุมโรงเรือน", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 13-14 ตุลาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ศุภวรรณ สงวนรัตน์, นริส ประทินทอง และศิริชัย เทพา, 2549, "การเติมอากาศในบ่อเลี้ยงปลาโดยใช้อีเจคเตอร์", การประชุมผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม, ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 120-130.
ศุภวรรณ สงวนรัตน์, นริส ประทินทอง และศิริชัย เทพา, 2549, "การทดลองศึกษาหาสมรรถนะการถ่ายเทออกซิเจนในกระบวนการเติมอากาศโดยใช้อีเจคเตอร์", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 5, 6-7 เมษายน, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 76-81.
องอาจ วิเศษสุข, ธนิต สวัสดิ์เสวี, ศิริชัย เทพา, ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2549, "การศึกษารูปแบบการไหลและการกระจายอุณหภูมิอากาศในโรงเรือนเพาะปลูก", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 5, 6-7 เมษายน, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 106-111.
ฉัตรณรงค์ ยลสวัสดิ์, ศิริชัย เทพา และพิชัย นามประกาย, 2549,"การศึกษาสมรรถนะของหลังคาทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ฟังก์ชันการใช้ประโยชน์", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 27-29 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา.
อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์, ศิริชัย เทพา และสุวิทย์ เตีย, 2548, "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรงเรืยนพืช", การสัมมนาวิชาการกลุ่มวิจัยระบบพลังงานสะอาด ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 53-54.
จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร และศิริชัย เทพา, 2548, "ผลของเวลาและอุณหภูมิต่อการยับยั้งการเจริญของ RALSTONIA SOLANACEARUM", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 121-122.
นฤบดี ศรีสังข์, เพชรรัตน์ คุณาพนรัตน์, ศิริชัย เทพา, พิชัย นามประกาย และรัตนชัย ไพรินทร์, 2547, "เครื่องกกลูกไก่พลังงานแสงอาทิตย์", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 455-461.
กฤช ตราชู และศิริชัย เทพา, 2547, "การใช้พัดลมระบายอากาศแบบต่อตรงกับเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนพลาสติกใส", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 448-454.
วีรชัย เลิศสถาพรสุข, ศิริชัย เทพา และรุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ, 2544, "การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเลคทริคสำหรับระบบตู้แช่วัคซีนพลังงานแสงอาทิตย์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), กรุงเทพฯ, หน้า EM-45 ถึง EM-49.
จอมภพ แววศักดิ์, ศิริชัย เทพา, จงจิตร์ หิรัญลาภ, โจเซฟ เคดารี, 2542, "การศึกษาความเป็นไปได้ของการทำความเย็นโดยใช้หลักการแผ่รังสีในเวลากลางคืนในประเทศไทย (ส่วนที่ 1: การทดลอง)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37, 3-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน้า 107-112.
วัชระ เพิ่มชาติ, นริส ประทินทอง, ศิริชัย เทพา และโจเซฟ เคดารี, 2542,การศึกษาความเหาะสมในการใช้ดินเป็นตัวระบายความร้อนทิ้งของเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37, 3-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน้า 292-296.

return renergy topic