l Site map |ระบบสืบค้นความเชี่ยวชาญ / ระบบสืบค้นข้อมูลนักวิจัย / ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย / ระบบสืบค้นข้อมูลบทความ - วารสาร / ระบบสืบค้นข้อมูลบทความ - การประชุมวิชาการ / ระบบสืบค้นข้อมูลสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ / ระบบสืบค้นข้อมูลลิขสิทธิ์ / สืบค้นข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
     วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562
     วารสารข่าวทรัพย์สินทางปัญญา ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2561
     ภาพข่าว : โครงการ สวนพ. สัญจร
     Stategic Research themes ณ 28 6 59
     ภาพข่าว การเยี่ยมชมงานวิจัยของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ มจธ.บางขุนเทียน
     ภาพข่าว พิธีลงนามความร่วมมือ มจธ.– ชไนเดอร์ อิเล็คทริค
     เครื่องวิเคราะห์การทรงท่าของทารก ฝีมือนักวิจัย มจธ.รายแรกของไทย
     แผนปฏิบัติการการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ ปี 2555-2559 (ฉบับปรังปรุง ณ มีนาคม 2556)
     รายชื่อวารสาร High Quality Publications (Q1) โดย SCImago Journal Ranking
     ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลบทความวิจัย ประจำปี 2559-2560
     ไฟล์สรุปการบรรยายสัญจร เรื่องระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาฯ [pdf file]
     ไฟล์เอกสารขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลบทความวิจัย ประจำปี 2560
          - แบบฟอร์มข้อมูลบทความวิจัยโดยละเอียด (เพิ่มเติม)
          - คู่มือระบบงานวิจัยเฉพาะการกรอกบทความวิจัยเข้าระบบ
          - การแก้ปัญหา IE (ตั้งแต่เวอร์ชั่น 9+) ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
     ยุทธศาสตร์วิจัย มจธ. รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
     ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2554
     โครงการการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาและทรัพย์สินทางปัญญา
     คู่มือระบบ NRPM ฉบับสมบูรณ์
     ข้อกำหนดสำหรับโครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว.1)
      ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ภายใน 31 ส.ค.]
      ขอประกาศ เรื่อง รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 รอบที่ 2 [ภายใน 25 ก.ค.]
      ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2563 (FY2020) [ภายใน 26 ส.ค.]
     ขอความร่วมมือใช้เกณฑ์การบริหารโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายของประเทศไทย 4.0 และแนวทางบริหารของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
     ชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการทุนหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว.1) ปีงบประมาณ 2560
     ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย (รายงานความก้าวหน้า) (ทุน ว.1)
     การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และการเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS สู่สาธารณะ
     คู่มือขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
     สัญญาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม จากสวทช.
      โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2562 [ภายใน 31 ก.ค.]
      ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับกรรมการ รุ่นที่ 2/2562 [จัด 15 ส.ค.]
      ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน รุ่นที่ 2/2562 [จัด 16 ส.ค.]
      รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
      โครงการ Research Zone (2019) : Phase 147
      ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12 [จัด พ.ย.]
      ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) [ภายใน 1 ส.ค.]
      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562 [ภายใน 20 ก.ค.]
      ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย
      ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง" [ภายใน 27 พ.ค.]
      ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์ " รุ่นที่ 4 [ภายใน 31 พ.ค.]
      KMUTT's Special Talk : The Importance of Responsible Conduct in Fostering a Vibrant Research Culture [ภายใน 7 มิ.ย.]
      ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างเครื่องมือการวิจัย รุ่นที่ 2" [จัด ก.ค.]
      ขอความอนุเคราะห์อนุมัติบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง " Tobacco and Lung Health " [ภายใน 31 พ.ค.]
      ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference "Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education" [ภายใน 30 ก.ย.]
      ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช "Healthy Urban Living in the AI Era" [ภายใน 31 พ.ค.]
      ขอเชิญเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2562 [ภายใน 31 พ.ค.]
      ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 [ภายใน 21 มิ.ย.]
      ประชาสัมพันธ์ ส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMS 2019 [ภายใน 20 พ.ค.]
      ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 [ภายใน 30 มิ.ย.]
      ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 [ภายใน 17 พ.ค.]
      การประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 4 สถาบันประจำปีการศึกษา 2562 (4 BAS National Conference 2019 [ภายใน 15 พ.ค.]
      ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 [ภายใน 30 พ.ค.]
      งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2562 [ภายใน 10 พ.ค.]
      ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2561 [ภายใน 10 พ.ค.]
      ขอขยายเวลาการรับสมัครผลงานประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15" (The 15th Mahasarakham University Research Conference) ในหัวข้อ "51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน" [ภายใน 24 พ.ค.]
      การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13 [ภายใน 15 พ.ค.]
      ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 [ภายใน 27 พ.ค.]
      โครงการ Research Zone (2019) : Phase 144
      ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 1 [ภายใน 31 พ.ค.]
      ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตรการประเมินคาร์อบนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 11 (Carbon Footprint for Organization : CFO11)"
      ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11
      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 [ภายใน 6 พ.ค.]
      ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (17th International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2019 - IEEE Conference) [ภายใน 30 มิ.ย.]
      เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ISET 2019 [ภายใน 15 พ.ค.]
      OPEN CALL: FI Food Talks #5 “Insects as Food and Feed: Bugging the Market Right”
      ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเผยแพร่ในการแสดงนิทรรศการ Innovation and Universal Design for Inclusive society โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 [ภายใน 22 เม.ย.]
      ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการงานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 เปลี่ยนแปลงเป็น 23-24 พฤษภาคม2562 [ภายใน 19 เม.ย.]
      ขอชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 [ภายใน 22 เม.ย.]
      เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดและขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 "Innovative Research and Education beyond the Future"
      ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ 7th International Conference on Creative Technology
      ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019
      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 [ภายใน 15 พ.ค.]
      ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 [ภายใน 20 เม.ย.]
      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่ 4 [ภายใน 31 มี.ค.]
      ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8 [ภายใน 10 พ.ค.]
      ขอเชิญส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงาน การประชุมส่งเสริมเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำปีวัน ครั้งที่ 7 ประเทศไทย (7th Thailand Bike and Walk Forum) [ภายใน 10 เม.ย.]
      ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดุมศึกษา ครั้งที่ 11 [ภายใน 15 พ.ค.]
      ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมทางวิชาการ"ม.มหาสารคามวิจัยครั้งที่ 15" [ภายใน 19 เม.ย.]
      ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (The 1 RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference) [ภายใน 30 เม.ย.]
      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 [ภายใน 19 เม.ย.]
      ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมสังคมกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยและภูมิภาคอาเซียน"
      ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 [ภายใน 20 เม.ย.]
      Open Call for submitting research manuscripts at PIM 9th National and 2nd International Conference 2019 Global Innovation for Sharing Economy [ภายใน 30 พ.ค.]
      ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (งานวิชาการรับใช้สังคม) [ภายใน 15 เม.ย.]
      ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ "International Conference on Distance Learning : Research and Innovation for a Digital Society" [จัด ส.ค.]
      ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 [จัด ก.ค.]
      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 [ภายใน 30 เม.ย.]
      ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2562 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4"
      ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 [ภายใน 1 พ.ค.]
      ขอเชิญเข้าร่วมงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" [ภายใน 31 พ.ค.]
      ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 5 (NCITE 2019) [จัด ก.ค.]
      ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "The 3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research (RERU ICET III) : Innovative Local Development" [ภายใน 31 พ.ค.]
      ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ”เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ๒๐๑๙” [จัด มิ.ย.]
      ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ (การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "ก้าวล้ำนวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ") [ภายใน 20 พ.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 [ภายใน 30 พ.ค.]
      การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (ASTC 2019) [ภายใน 30 มี.ค.]
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 [ภายใน 16 มิ.ย.]
     Open Call for Submitting research manuscripts at the RSU National and International Research Conference 2019 [ภายใน 15 ก.พ.]
      ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 [ภายใน 3 พ.ค.]
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 [ภายใน 28 ก.พ.]
     เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 4 TICC International Conference [ภายใน 21 เม.ย.]
     ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 (The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research) [จัด ก.ค.]

     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่วารสารสาระคาม
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
     สำนักงาน กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ฯ
เข้าระบบโดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เช่นเดียวกับผู้ใช้งานระบบอินทราเน็ต
เจ้าหน้าที่ หรืออาจารย์ที่มีสิทธิในการดูข้อมูลของระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา หากไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ กรุณาติดต่อ 0-2470-9689 หรือ แจ้งที่ research@kmutt.ac.th เพื่อดำเนินการ

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม
<< August 2019>>
อา
พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Copyright @2010 Designed & Developed by Research Promotion and Administration Unit