ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
(Post-doctoral Fellowship)

แหล่งทุน
ทุนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนงานวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2564) กำหนดเป้าหมายให้เพิ่มสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศจาก 6.5 คนต่อประชากร 10,000 คน เป็น 15 คน ต่อประชากร 10,000 คน ภายใน 10 ปี

ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงสามารถเป็นสถานบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ในรูปแบบของการวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Research) สำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากนี้การส่งเสริมการวิจัยหลังปริญญาเอกยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการวิจัยหรือกลุ่มวิจัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างผลงานวิชาการจากการวิจัยในเชิงลึกมากขึ้น และในกรณีที่นักวิจัยหลังปริญญาเอกเป็นชาวต่างชาติยังจะช่วยสนับสนุนพันธกิจด้านการพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยด้วย มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนให้มีการจัดสรรทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพ มีทักษะการวิจัยในเชิงลึก
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบวิจัยของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเพิ่มผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะในสาขาการวิจัยที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น
ระยะเวลา
1. ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตลอดปีงบประมาณ
2. ระยะเวลาโครงการวิจัยไม่เกิน 12 เดือน และอาจขอสนับสนุนทุนวิจัยต่อไปอีกหากมีเหตุผลความจำเป็นหรือมีผลการประเมินที่ดีมาก แต่รวมระยะเวลาแล้วต้องไม่เกิน 24 เดือน
คุณสมบัติ
1. นักวิจัยหลังปริญญาเอก
 • เป็นนักวิจัยชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • มีผลงานตีพิมพ์ (เป็นชื่อแรกของบทความที่ตีพิมพ์) ในวารสารวิชาการนานาชาติย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร อย่างน้อย 1 เรื่อง
 • • สามารถทำงานวิจัยตามแผนงานร่วมกับของบุคลากรมหาวิทยาลัยตลอดช่วงเวลาการรับทุนอย่างเต็มเวลา ณ มจธ. และต้องไม่รับทุนวิจัยอื่นใดพร้อมกัน เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจาก มจธ. ก่อน กรณีที่มีประวัติการรับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยมาก่อน ต้องแจ้งแหล่งทุน จำนวนเงิน และระยะเวลาการรับทุนในแบบฟอร์มใบสมัครด้วย
 • หากเป็นนักวิจัยในสาขาที่มีความขาดแคลนสูง หรือสาขาที่อยู่ในทิศทางการวิจัยหลักของมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากเป็นผู้ที่ทำงานแล้ว ต้องมีหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตให้ลาทำวิจัยได้เต็มเวลาและตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุนจากหน่วยงานของนักวิจัยก่อนทำสัญญารับทุน

2. อาจารย์ที่ปรึกษา
 • เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยดีเยี่ยม โดยมีประวัติผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือการจดสิทธิบัตรย้อนหลัง 5 ปี อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 • เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพสูงในการสร้างทีมและเครือข่ายในการวิจัย
 • เป็นผู้ที่มีเงินทุนวิจัยสนับสนุนอยู่แล้ว และครอบคลุมช่วงระยะเวลาการปฏิบัติการของนักวิจัยหลังปริญญาเอก ทั้งทุนวิจัยในประเทศ เช่น ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. หรือทุนวิจัยจากต่างประเทศ เพราะทุนนี้จะสนับสนุนเฉพาะค่าตอบแทนและค่าเดินทางของนักวิจัยหลังปริญญาเอกเท่านั้น
 • ต้องมีเวลาให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยตลอดเวลาของโครงการ
 • กรณีของนักวิจัยหลังปริญญาเอกเป็นชาวต่างประเทศ นักวิจัยและอาจารย์พี่เลี้ยงใน มจธ. จะต้องยื่นข้อเสนอโครงการทุนดังกล่าวที่สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วันเพื่อปฏิบัติตามระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550 และจะต้องแจ้งให้นักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวต่างประเทศปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวด้วย
 • อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบในกรณีที่นักวิจัยหลังปริญญาเอกไม่สามารถตีพิมพ์บทความวิจัยได้ตามเงื่อนไข โดยมหาวิทยาลัยจะระงับการสนับสนุนทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกในครั้งต่อไป
งบประมาณ
1. สนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัยหลังปริญญาเอก อ้างอิงตามอัตราเงินเดือนนักวิจัยวุฒิปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในกรณีที่นักวิจัยหลังปริญญาเอกมีเงินเดือนประจำอยู่แล้ว จะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นผลต่างของเงินเดือน
2. ค่าเดินทางไป-กลับ

 • กรณีนักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวต่างประเทศที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย จะสนับสนุนค่าเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ ระหว่างภูมิลำเนาและมจธ. จำนวน 1 เที่ยว ตามที่จ่ายจริง หรือคนละไม่เกิน 70,000 บาท
 • กรณีนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดที่มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ เกิน 600 กิโลเมตร จะสนับสนุนค่าเครื่องบินภายในประเทศ ไป-กลับ ระหว่างภูมิลำเนาและมหาวิทยาลัย จำนวน 1 เที่ยว ตามที่จ่ายจริง
สวัสดิการ
1. การเข้าใช้บริการและยืมคืนหนังสือที่สำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ)
2. การใช้บริการอินเตอร์เน็ตและอีเมลของมหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ)
3. การใช้บริการรถของมหาวิทยาลัยไปบางขุนเทียน ราชบุรี หรือ KX
4. การใช้บริการงานพยาบาลของมหาวิทยาลัย

การติดตามประเมินผล
1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย ทุก 6 เดือน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ)
2. กรณีที่ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จจะต้องจัดส่งเอกสารดังนี้

 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม พร้อมซีดีไฟล์รายงาน จำนวน 1 แผ่น
 • แบบประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (เอกสารแนบ)
 • สรุปผลการปฏิบัติงาน
 • บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และหรือ ระดับนานาชาติ
การสมัครรับทุน
จัดส่งแบบสมัครขอรับทุนพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เอกสารในส่วนของนักวิจัยหลังปริญญาเอก
 • แบบสมัครขอรับทุน (เอกสารแนบ)
 • สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 • สำเนาบทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • รายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการ (เอกสารแนบ)
2. เอกสารในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา
 • แบบสมัครขอรับทุน (เอกสารแนบ)
 • รายละเอียดผลงานวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี
โดยจัดส่งเอกสารทั้งหมดผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสนอผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบและลงนาม ก่อนจัดส่งเอกสารมายังศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา
หมายเหตุ
1. ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตลอดปีงบประมาณ
2. การจัดส่งเอกสารเพื่อขอใช้บริการและยืมคืนหนังสือที่สำนักหอสมุด และการขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตและอีเมลของมหาวิทยาลัย จะต้องแนบสำเนาสัญญาจ้างและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หน่วยงานที่ติดต่อ
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 0-2470-9687-8
1. แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวต่างประเทศ
แบบสมัครขอรับทุนสำหรับนักวิจัยพี่เลี้ยงใน มจธ.
2. โครงการวิจัยทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวต่างประเทศเสนอโดยอาจารย์/นักวิจัยพี่เลี้ยงใน มจธ.
3. สัญญารับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
4. Post-doctoral Fellowship Application Form (For Foreign Researcher)
5. Agreement for Post-doctoral Fellowship of Foreign Researcher
*************************************************************************************************************************
(ส่วนของ วช.)
1. ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทยพ.ศ. 2550
2. REGULATIONS ON THE PERMISSION FOR FOREIGN RESEARCHERS
TO CONDUCT RESEARCH IN THAILAND B.E. 2550

3. ขั้นตอนการขออนุญาตทำการวิจัยในประเทศไทย
4. APPLICATION FORM FOR PERMISSION TO CONDUCT RESEARCH IN THAILAND


Revised: 1 December 2016/11:50:28
Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center