เกณฑ์คุณภาพการตีพิมพ์บทความ

  บันทึกข้อความที่ ศธ 5801.2/ส.198 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555
  บันทึกข้อความที่ ศธ 5801.2/ส.218 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555
  Beall’s List of Predatory Publishers 2013
  การกรอกข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระบบฐานข้อมูลวิจัย (ฉบับที่ 2)
  Beall’s List of Predatory Publishers 2014
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
  Hijacked Journals [รายชื่อวารสาร ที่มีการแอบอ้าง เลียนแบบ]
Revised: 21 May 2015/11:11:28
Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center