ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ์
ผศ.ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ์
Teeranoot Chanthasopeephan (Asst.Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9288 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : teeranoot.cha@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2549 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering - Drexel University สหรัฐอเมริกา
2544 ปริญญาโท M.S. Mechanical Engineering - University of Michigan สหรัฐอเมริกา
2540 ปริญญาตรี B.S. Mechanical Engineering - University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Mechanical Behavior of Biological Tissues,
   - Computational Modeling,
   - Finite Element Analysis Medical robotics,
   - Haptics, Bio-inspired robots,
   - Micro-Nano robotics,
   - Computer-aided surgery Electromechanical design,
   - Mechatronics, Human-machine interaction
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์อัตโนมัติเพื่อช่วยในการไหลเวียนของเลือดในบริเวณบาดแผลหลังการผ่าตัด (ระยะที่ 1-2) [มจธ.49 รอบ 1และ50รอบ1] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Chanthasopeephan, T., Desai, J.P., and Lau, A.C.W., "Modeling Soft-Tissue Deformation prior to Cutting for Surgical Simulation: Finite Element Analysis and Study of Cutting Parameter", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, (Accepted).
Chanthasopeephan, T., Desai, J.P., and Lau, A.C.W., 2003, "Measuring Forces in Liver Cutting: New Equipment and Experimental Results", Annals of Biomedical Engineering, Vol. 31, No.11, December, pp. 1372-82. [*Drexel U.]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chanthasopeephan, T., Desai, J.P., and Lau, A.C.W., 2006, "Determining Fracture Characteristics in Scalpel Cutting of Soft Tissue", The 1st IEEE / RAS-EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics (Biorob2006), February 20-22, Pisa, Tuscany, Italy.
Chanthasopeephan, T., Desai, J.P., and Lau, A.C.W., 2005, "3D and 2D Finite Element Analysis in Soft Tissue Cutting for Haptic Display", The 12th International Conference on Advanced Robotics (ICAR), July 18-20, Seattle, Washington, USA.
Chanthasopeephan, T., Desai, J.P., and Lau, A.C.W., 2004, "Determining Deformation Resistance in Cutting Soft Tissue with Non-Uniform Thickness", The 26th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, San Francisco, USA.
Chanthasopeephan, T., Desai, J.P., and Lau, A.C.W., 2004, "Deformation Resistance in Soft Tissue Cutting: A Parametric Study", The 12th Symposium on Haptic Interfaces for Virtual Environment and Teleoperator Systems, March, Chicago, USA.
Chanthasopeephan, T., Desai, J.P., and Lau, A.C.W., 2004, "Study of Soft Tissue Cutting Forces and Cutting Speeds", The 12th Annual Medicine Meets Virtual Reality Conference, January 15-17, Newport Beach, USA..
Chanthasopeephan, T., Desai, J.P., and Lau, A.C.W., 2003, "Measuring Forces in Liver Cutting for Reality-Based Haptic Display", International Conference of Intelligent Robots and Systems (IROS), October 27-31, Las Vegas, Nevada, USA.
Tholey, G., Chanthasopeephan, T., Hu, T., Desai, J.P., and Lau, A.C.W., 2003, "Measuring Grasping and Cutting Forces for Reality-Based Haptic Modeling", The 17th International Congress and Exhibition, June 25-28, London U.K.

return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.