รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
Anak Khantachawana (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ / ผู้ช่วยอธิการบดีอาวุโสฝ่ายกิจการนานาชาติ
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ / หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ
โทรศัพท์ 0-2470-9116 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : anak.kha@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2546 ปริญญาเอก D.Eng. Materials Science and Engineering Shape Memory Alloys University of Tsukuba ญี่ปุ่น
2543 ปริญญาโท M.Eng. Materials Science and Engineering Shape Memory Alloys University of Tsukuba ญี่ปุ่น
2541 ปริญญาตรี B.Eng. Materials Science and Engineering Shape Memory Alloys University of Tsukuba ญี่ปุ่น
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Shape Memory Alloys
   - Martensite Transformation
   - Biomaterials
   - Microactuator
รางวัลและผลงานโดดเด่นที่ได้รับ
1. Global Young Academy (GYA2010) ; The voice of young scientists around the world
   "(อ้างอิง http://www.globalyoungacademy.net/membership/members/anak.kha )
2. UNESCO program Revisit Lab at Osaka University (2012)
3. Hitachi Research Fellowship at Kanazawa University(2012)
4. TORAY Award (January 2011) Science and Technology Research Grant
   "“The Effect of Mechanical Stimuli to Calcification Response in Tissue Engineered Bone In Vitro on Type I Collagen Scaffolds Evaluating by Non-Destructive Optical Monitoring Device”
5. The Best Doctor Thesis Award, University of Tsukuba, Japan. (March, 2003)
   "Characterization of Transformation and Shape Memory Behavior of Ti-Ni and Ti-Ni-Cu Melt-Spun Ribbons"
6. Award for Encouragement of Research in Materials Science From The Materials Research Society of Japan. (December, 2000)
   Title : Effect of Cold-Rolling on the Texture and Anisotropy of Transformation Strain in Ti-Ni-Fe Rolled Thin Plates.

7. Guest Associate Professor at Osaka University (2014-2016)
8. Kanazawa University Collaborative Professor (2015-2017)

ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
โครงการสังเคราะห์และพัฒนาวัสดุฉลาดประเภทโลหะผสมจำรูปสำหรับใช้งานทางด้านทันตกรรมจัดฟันและการแพทย์ (Fabrication and Development of Shape Memory Alloys for Orthodontics and Medical Applications [สวทช.54-56] หัวหน้าโครงการ
พัฒนาโลหะผสมจำรูปสำหรับตรวจจับความผิดปกติของวัสดุอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูงในระบบของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู [สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ54] หัวหน้าโครงการ
การขึ้นรูปและปรับปรุงผิววัสดุฝังในชนิดโลหะเพื่อเพิ่มสมบัติเชิงวิศวกรรมและการเข้ากันได้ทางชีวภาพ [วช. 52-54] ผู้อำนวยการโครงการ
การควบคุมและปรับสมบัติโลหะผสมจำรูปกลุ่ม TiNi เพื่อใช้ในงานทันตกรรมสำหรับประเทศไทย
(Property Control of TiNi Based Shape Memory Alloys for Dental Applications in Thailand) [MTEC53-54]
หัวหน้าโครงการ
ระบบสังเกตการณ์การแบบไม่ทำลายและการสร้างกระดูกใหม่ภายนอกร่างกาย
(Non-Destructive Optical Monitoring for Calcification and Culture of Tissue-Engineered Bone In Vitro) [MTEC53-54]
ผู้ร่วมโครงการ
ระบบตรวจสอบความล้าแบบออนไลน์ของโลหะจำรูปสำหรับการใช้งานเป็นวาล์วควบคุม [MTEC53] ผู้ร่วมโครงการ
การสำรวจและวิเคราะห์รูปแบบการสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์เพื่อหาแนวทางการเลือกใช้ฟิล์มเคลือบผิว [ทุนวิจัยศูนย์ร่วมเฉพาะทางด้านการผลิตขั้นสูงในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์51]
(Surveying and Analysis of Wear Behavior of Various Moving Parts in HDD Manufacturing Processes for Selection Appropriate Coating Films)
หัวหน้าโครงการ
สมบัติทางกลและการขึ้นรูปโลหะผสมไทเทเนียมสำหรับการใช้งานทางด้านการแพทย์ [ทุนวิจัยPlatform MTEC51]
( Mechanical and Forming Behaviour of Ti Alloys for Biomedical Uses)
หัวหน้าโครงการ
การผลิต และการพัฒนาคุณภาพ Nickel-Titatium Alloy ในทางทันตกรรม [หมวดเงินอุดหนุน51กับม.มหิดล]
(Efficient Production and Development of Nickel-Titanium Alloy in Dentistry)
ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษากระบวนการขัดผิวหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ [ทุนอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ Western Digital] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการดึงลวดดัดฟันโลหะผสมจำรูปหน้าตัดเหลี่ยม [หมวดเงินอุดหนุน51] ผู้ร่วมโครงการ
สมบัติทางกลของสปริงโลหะผสมจำรูปสำหรับต้นกำเนิดแรง [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการขึ้นรูปของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง [ทุนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 49]
(Forming Behavior of High Tensile Strength Steels)
หัวหน้าโครงการ
คุณสมบัติทางกลและความสามารถในการขึ้นรูปของโลหะผสมไทเทเนียมสำหรับการใช้งานทางด้านการแพทย์ [วท.48]
(Mechanical Properties and Deformation Ability of Biocompatible Titanium Alloys)
หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมในกระบวนการดึงลวดโลหะผสมจำรูป [สกอ.ร่วมสกว.48-50] หัวหน้าโครงการ
การวิจัยประสิทธิภาพของฟิล์มแข็งเคลือบผิวแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ [ทุนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 48] ผู้ร่วมโครงการ
อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาอบที่มีต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปและการจำรูปของ Ti-Ni-Cu shape memory alloys (ระยะที่ 1-2) [มจธ.46-47รอบ2] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะโดยการศึกษาด้านไตรบอโลยี [MTEC45-46] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
Book Series
Noonai, N., Khantachawana, A., Kaewtatip, P., and Kajornchaiyakul, J., “Improvement of Mechanical Properties and Transformation Behavior of NiTi Drawn Wires for Orthodontics Applications”, Advanced Materials Research, Vols. 378-379, pp 623-627.
Sungtong, W. and Khantachawana, A., 2012, “Effect of Zr Addition on Mechanical Properties of Ti-Nb-Zr Alloys for Biomedical Applications”, Advanced Materials Research, Vols. 463-464, pp. 841-844.
Phukaoluan, A., Khantachawana, A., Dechkunakorn, S., Anuwongnukroh, N., Santiwong, P., and Kajornchaiyakul, J., 2012, “Effect of Cu and Co Additions on Corrosion Behavior of NiTi Alloys for Orthodontic Applications”, Advanced Materials Research, Vols. 378-379, pp. 650-654.
E-Journal
Jongwannasiri, C., Moolsradoo, N., Khantachawana, A., Kaewtatip, P., and Watanabe, S., 2012, “The Comparison of Biocompatibility Properties between Ti Alloys and Fluorinated Diamond-Like Carbon Films”, Advances in Materials Sciences and Engineering, Volume 2012, Article ID 724126, 8 pages
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Phukaoluan, A., Khantachawana, A., Kaewtatip, P., Dechkunakorn, S., Anuwongnukroh, N., Santiwong, P., and Kajornchaiyakul, J., 2017, "Comparison of Friction Forces Between Stainless Orthodontic Steel Brackets and TiNi Wires in Wet and Dry Conditions”, International Orthodontics, Vol.15, No. 1, March, pp. 13-24.
Chintavalakorn, R., Khantachawana, A., Viravaidya-Pasuwat, K., Santiwong, P., and Surarit, R., 2017, “In vitro effects of mechanical stimulation and photobiomodulation on osteoblastic cell function: A proof of concept study”, Pediatric Dental Journal, Vol. 27, No. 1, April, pp. 29-41.
Phukaoluan, A., Khantachawana, A., Kaewtatip, P., Dechkunakorn, S., and Kajornchaiyakul, J., 2016, "Improvement of Mechanical and Biological Properties of TiNi alloys by Addition of Cu and Co to Orthodontic Wires”, International Orthodontics, Vol. 14, No. 3, pp. 295-310.
Chaichanakol, S., Tanaka, S., and Khantachawana, A., 2016, “Quantitative Detection of Calcium Using Near-Infrared Spectroscopy for Apply in Bone Densitometry”, International Journal of Mechanical and Production Engineering, Vol. 4, No. 4, April, pp. 62-64.
Sresomroeng, B., Premanond, V., Kaewtatip, P., Khantachawana, A., Kurosawa, A., and Koga, N., 2011, "Performance of CrN Radical Nitrided Tools on Deep Drawing of Advanced High Strength Steel", Surface & Coatings Technology, Vol. 205, No. 17-18, pp. 4198–4204. (May 25)
Sresomroeng, B., Premanond, V., Kaewtatip, P., Khantachawana, A., Koga, N., and Watanabe, S., 2010, “Anti-adhesion Performance of Various Nitride and DLC Films against High Strength Steel in Metal Forming Operation”, Diamond & Related Materials, Vol. 19, No. 7-9, July, pp. 833-836.
Srisomroeng, B., Lawanwong, K., Premanond, V., Hato, R., Kaewtatip, P., Khantachawana, A., and Koga, N., 2009, “Tribological Behavior of Thin Film Coatings against High Strength Steels”, International Journal of Abrasive Technology, Vol. 2, No. 3, pp 313-328.
Chiranavanit, N., Khantachawana, A., Anuwongnukroh, N., and Dechkunakorn, S., 2008, "Assessment of Mechanical Properties and Transformation Behavior of Locally-made Ni-Ti Alloys Used in Orthodontics", Advance Materials Research, Vols. 55-57, pp. 245-248.
Hiattiwongse, W., Khantachawana, A., and Santiwong, P., 2008, "Effect of Direct Electric Resistance Heat Treatment on Mechanical Properties of NiTi Orthodontic Arch Wires", Advance Materials Research, Vols. 55-57, pp. 249-252.
Xing, H., Khantachawana, A., Kim, H.Y., and Miyazaki, S., 2005, "Effect of Ni-Content on Shape Memory Behavior of Ti-rich Ti-Ni Melt-spun Ribbons", Materials Science Forum, Vol. 475-479, pp. 1925-1928. (*Japan)
Khantachawana, A., Mizubayashi, H., and Miyazaki, S., 2004, "Texture and Microstructure of Ti-Ni Melt-Spun Shape Memory Alloy Ribbons", Materials Transactions, Vol. 45, No. 2, pp. 214-218. (*Japan)
Saravanan, V., Khantachawana, A., and Miyazaki, S., 2004, "Texture Analysis and Properties of Rapidly Solidified Ti52Ni38Cu10 Shape Memory Alloys", Materials Transactions, Vol. 45, No. 2, pp. 208-213. (*Japan)
Khantachawana, A., Yamazaki, K., and Miyazaki, S., 2002, "Effect of Heat-Treatment on the Properties of Ti-25Ni-25Cu(at%) SMA Melt-Spun Ribbons", Materials Science Forum. (*Japan)
Miyazaki, S., No, V.H., Kitamura, K., Khantachawana, A., and Hosoda, H., 2000, "Texture of Ti-Ni Rolled Thin Plates and Sputter-deposited Thin Films", International Journal of Plasticity, Vol. 16, No.10-11, pp. 1135-1154. (*Japan)
Khantachawana, A., Miyazaki, S., Iwai, H., and Kohl, M., 1999, "Effect of Heat-treatment on the Texture and Anisotropy of Transformation Strain in Ti-Ni-Fe rolled thin plates", Material Science and Engineering A, Vol. 273-275, pp. 763-768. (*Japan)
วารสารระดับประเทศ
จิราพร ศรีประเสริฐ, อนรรฆ ขันธะชวนะ, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2550, "การสึกหรอของผิวคู่สัมผัสระหว่าง SKD11 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มชนิดต่างๆ กับเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304", วารสารสงขลานครินทร์ วทท., ปีที่ 29, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 1591-1598.
ณัฐ โรจน์กิตติชัย, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ และวารุณี เปรมานนท์, 2550, "การพัฒนาสารหล่อลื่นที่เหมาะสมสำหรับผิวคู่สัมผัสระหว่าง SKD 11 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304", วารสารวิจัย มข., ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2550, หน้า 33-42.
พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และอนรรฆ ขันธะชวนะ, 2548, "Influences of Heat-Treatment Temperature on Drawing Capabilities of Ti-Ni-Cu SMA Wire", Chiangmai Journal of Science, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน, หน้า 529-534.
Khantachawana, A. and Miyazaki, S., 2003, "Deformation Behavior of Melt-Spun Ti-Ni-Cu Shape Memory Alloy Ribbons with Various Cu-Contents", Transaction of the Materials Research Society of Japan, Vol. 28, No. 3, pp. 603-606. (*Japan)
Hosoda, H., Khantachawana, A., and Miyazaki, S., "Damping Properties of Ti-Ni Alloy with Large Vibration Amplitude", Transaction of Materials Research Society of Japan, Vol. 26, No. 1, pp. 343-346.
Khantachawana, A., Yamazaki, K., Hosoda, H., and Miyazaki, S., 2001, "Effect of Heat-Treatment on Deformation Behavior and Microstructure of Rapidly Solidified Ti-49.0at%Ni Shape Memory Alloy Ribbons", Transaction of Materials Research Society of Japan, Vol. 26, No. 1, pp. 193-196.
Khantachawana, A., Miyazaki, S., and Iwai, H., 2001, "Effect of Cold Rolling on the Texture and Anisotropy of Transformation Strain in Ti-Ni-Fe Rolled Thin Plates", Transaction of Materials Research Society of Japan, Vol. 26, No.1, pp. 311-314.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Jampa-ngern, S., Viravaidya-Pasuwat, K., Suvanasuthi, S., and Khantachawana, A., 2017, “Effect of Laser Diode Light Irradiation on Growth Capability of Human Hair Follicle Dermal Papilla Cells”, Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2017 39th Annual International Conference of the IEEE, July 11-15, Jeju Island, Korea.
Khemglad, P., Kajornchaiyakul, J., Kondoh, K., and Khantachawana, A., 2016, “Strengthening Effect of N-addition on Ti-Si-N Ternary Alloys Fabricated by Spark Plasma Sintering”, 2016 International Conference on Sustainable Energy, Environment and Information Engineering (SEEIE 2016), March 20-21, Bangkok, Thailand.
Khantachawana, A., 2015, "Recent Development of Shape Memory Alloys", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON 2015), January 21 - 23, Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand.
Buasri, T., Khantachawana, A., Wongsa, S., Phruksarojanakun, P., 2014, "Development of TiNiPd High Temperature Shape Memory Alloy for Sensor Application", International Nuclear Science and Technology Conference 2014 (INST2014), August 28-30, Centara Grand Hotel, Bangkok, Thailand.
Khantachawana, A., 2015, "Internationalization at KMUTT “Be ready for a Global Engineer”, International Symposium on Global Engineering Education 2015, March 20, Tokushima, Japan
Inoue, M., Sofue, I., Hasegawa, H., Yamazaki, A., and Khantachawana, A., 2015, "E-portfolio for Global Human Resource Development Program", World Engineering Conference and Convention 2015, November 29- December 2, Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan.
Inoue, M., Hasegawa, H., Mano, K., Furukawa, Y., Yamazaki, A., and Khantachawana, A., 2015, "Development of an Engineering Education Program for Innovation in Global Environment", World Engineering Conference and Convention 2015, November 29- December 2, Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan.
Imai, H., Kondoh, K., Umeda, J., and Khantachawana, A., 2015, "Wear characteristics of P/M Ti composite with high hardness obtained by insitu reaction between titanium and silicon nitride particles", The 3rd International Conference on Powder Metallurgy in Asia (APMA 2015), November 8-10, Kyoto University Clock Tower Centennial Hall, Kyoto, Japan.
Jongwannasiri, C., Khantachawana, A., and Watanabe, S., 2014, “Effects on Surface Energy of DLC Films by means of Oxygen Plasma Treatment”, The 129th Conference of The Surface Finishing Society of Japan, March 13-14, Tokyo University of Science (Noda Campus), Japan, pp. 42-43.
Khantachawana, A., Asai, S., and Nordin, Y., 2014 “STEM: Paving the Way for New Research Collaboration beyond Borders”, Asia-pacific association for International Education (APAIE)2014, March 17-21, aT Center, Seoul, Korea.
Mokdara, K., Koaykul, C., Viravaitaidya-Pasuwat, K., and Khantachawana, A., 2013, ”Effect of Light Therapy on an in vitro Alzheimer’s Disease Model”,The 3rd International Conference on Engineering and Applied Science (ICEAS)2013, November 6-8, Rihga Royal Hotel, Osaka, Japan, pp. 983-989.
James, W. and Khantachawana, A., 2013, “Thailand in Focus”, Australian International Education Conference (AIEC)2013, October 8-10, National Convention Centre, Brisbane, Australia, p. 43.
Kaewtatip, P., Premanond, V., Khantachawana, A., Boonthongchan, N., Hato, R., and Koga, N., 2010, “Surface Quality Improvement of Ironed Aluminum Cups by using Surface-modified Tools”, The 25th Aachener Stahl Kolloquium - Metal Forming 2010, March 11-12, Eurogress Aachen, Germany, pp. 608-611.
Sresomroeng, B., Premanond, V., Kaewtatip, P., Khantachawana, A., and Koga, N., 2010, “Evaluation of Ti-based Ceramic Coated Tools to Reduce Adhesion in U-channel Forming Process of High Strength Steel”, The 25th Aachener Stahl Kolloquium - Metal Forming 2010, March 11-12, Eurogress Aachen, Germany, pp. 829-832.
Lilaudomwit, T., Passaranon, P., Lekhakul, P., Wongsa, S., Koolpiruck, D., and Khantachawana, A., 2009, "Frequency Response Analysis of Fatigue Behaviour in NiTi Shape Memory Alloys", The 2nd International Conference on Smart Materials and Nanotechnology in Engineering (SMN 2009), July 8-11, Harbin Institute of Technology, Weihai, China.
Jongwannasiri, C., Khantachawana, A., Kaewtatip, P., Moolsradoo, N., and Watanabe, S., 2009, "Fluorinated Diamond-like Carbon Coatings by Plasma based Ion Implantation for Biomedical Application", The 2nd Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2009), August 13-14, Club Andaman Beach Resort, Phuket, Thailand, pp. 286-290.
Sresomroeng, B., Premanond, V., Kaewtatip, P., Khantachawana, A., Kurosawa, A., and Koga, N., 2010, “The Effectiveness of Cr-(C,N) TD treated Tool in Forming of Advanced High Strength Steel”, The 6th International Conference on Automotive Engineering (ICAE-6), March 29 - April 2, BITEC, Bangkok, Thailand.
Sresomroeng, B., Premanond, V., Kaewtatip, P., Khantachawana, A., and Koga, N., 2010, “Investigation of the Influences of Bending Die Clearance on Springback Values of High Strength Steel using FEM”, International Conference on Materials Processing Technology 2010, January 5-6, The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok, Thailand.
Kaewtatip, P., Prasitkhetkhan, N., Khantachawana, A., Premanond, V., Hato, R., Srisomroeng, B., and Koga, N., 2008, “Bendability and Forming Behavior of High Strength Steel in U Bending Operation”, International Conference on Technology of Plasticity (ICTP2008), September 7-11, Hotel Hyundai, Gyeongju, Korea, pp. 295-300.
Sresomroeng, B., Lawanwong, K., Premanond, V., and Hato, R., 2008, “Tribological Behavior of Thin Film Coatings Against High Strength Steels”, The 8th Asia-Pacific Conference on Materials Processing (8th APCMP), June 15-20, Guilin Royal Garden Hotel, Guilin-Guangzhou, China, pp. 688-693.
Muangsong, R., Koolpiruck, D., Khantachawana, A., and Niranartlawong, P., 2008, “A Particle Swarm Optimization Approach for Optimal Design of PID Controller for Position Control Using Shape Memory Alloys”, The 5th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2008), May 14-17, Maritime Park and Spa Resort, Krabi, Thailand, pp. 677-680.
Chiranavanit, K., Dechkunakorn, S., Anuwongnukroh, N., and Khantachawana, A., 2008, “Assessment of Mechanical Properties and Transformation Behavior of NI-TI Alloy Used in Orthodontics”, International Conference on Smart Materials-Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials (Smartmat-’08 & IWOFM-2), April 22-25, The Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand.
Tansalarak, R., Santiwong, P., Khantachawana, A., and Chanthasopeephan, T., 2008, “Torque Resistance Analysis of Orthodontic Mini-screw Using Finite Element Method”, Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 321.
Hiattiwongse, W., Khantachawana, A., and Santiwong, P., 2008, “Effect of Direct Electric Resistance Heat Treatment on Mechanical Properties of NiTi Orthodontic Arch Wires”, International Conference on Smart Materials-Smart/Intelligent Materials and Nanotechnology and 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials (Smartmat-’08 & IWOFM-2), April 22-25, The Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 249-252.
Kaewtatip, P., Prasitkhetkhan, N., Khantachawana, A., Premanond, V., Hato, R., Srisomroeng, B., and Koga, N., 2008, “Bendability and Forming Behavior of High Strength Steel in U Bending Operation”, International Conference on Technology of Plasticity (ICTP2008), September 7-11, Hotel Hyundai, Gyeongju, Korea, pp. 295-300.
Lawanwong, K., Premanond, V., Hato, R., Kaewtatip, P., and Khantachawana, A., 2008, “Exploring Wear Phenomenon on Tool for Blanking Hot Rolled and Cold Rolled Steel”, The 8th Asia-Pacific Conference on Materials Processing (8th APCMP), June 15-20, Guilin Royal Garden Hotel, Guilin-Guangzhou, China, pp. 75-79.
Khantachawana, A., 2005, "Effect of Rotation Speed on Microstructure of Ni-Rich Ti-Ni Shape Memory Alloys", The 8th Asian Symposium on Visualization (8ASV), May 23-27, The Empress Hotel, Chiangmai, Thailand, p. 183.
Khantachawana, A., Kim, H., Hosoda, H., and Miyazaki, S., 2004, “Deformation of Ti-Ni-Pt Shape Memory Alloys at High Temperatures”, The Conference of The Japan Institute of Metals, March, Tokyo University of Technology, Japan.
Kelly, A., Khantachawana, A., Kim, H., and Miyazaki, S., 2004, “Effect of Iron and Aluminum Addition on Shape Memory Behavior of NiMn Based Alloys”, The Conference of The Japan Institute of Metals, March, Tokyo University of Technology, Japan.
Kaewtatip, P. and Khantachawana, A., 2004, "Influences of Heat Treatment Temperature on Drawing Capabilities of Ti-Ni-Cu SMA Wire", The International Conference on Smart Materials, December 1-3, Chiangmai, Thailand.
Khantachawana, A., 2003, "Pt-content Dependence of Transformation Behavior in Ti-Ni-Pt High Temperature Shape Memory Alloys", The International Conference on Smart Materials, December 1-3, Chiangmai, Thailand.
Khantachawana, A., Kim, H., Hosoda, H., and Miyazaki, S., 2003, "Pt-content Dependence of Transformation Behavior in Ti-Ni-Pt High Temperature Shape Memory Alloys", International Union of Materials Research Societies (IUMRS2003), October 8, Sankeien Garden,Yokohama, Japan. (*Japan)
Xing, H., Khantachawana, A., Kim, H., and Miyazaki, S., 2003, "Effect of Rotation Speed on Transformation Behavior in Ti-48at%Ni Shape Memory Alloy Melt-spun Ribbons", International Union of Materials Research Societies (IUMRS2003), October 8, Sankeien Garden, Yokohama, Japan. (*Japan)
Khantachawana, A., Kim, J.I., and Miyazaki, S., 2002, "Microstructures and Mechanical Properties of Ti-Ni-Cu Shape Memory Alloy Melt-Spun Ribbons", International Conference of Martensitic Transformations (ICOMAT2002), June 10-14, Helsinki, Findland. (*Japan)
Khantachawana, A., Yamazaki, K., and Miyazaki, S., 2001, "Effect of heat-treatment on properties of Ti-25Ni-25Cu(at%) SMA melt-spun ribbons", International Conference on Shape Memory and Superelastic Technologies and Shape Memory Materials (SMST-SMM 2001), September 2-6, Kunming, China. (*Japan)
Khantachawana, A., Yamazaki, K., Hosoda, H., and Miyazaki, S., 2001, "Microstructure of Ti-Ni-10at%Cu Shape Memory Alloy Melt-Spun Ribbons with Various Ni Contents", The 4th Pacific Rim International Conference on Advanced Materials and Processing (PRICM-4), December 11-15, Honolulu, Hawaii, pp. 1533-1536. (*Japan)
Khantachawana, A., Yamazaki, K., Hosoda, H., and Miyazaki, S., 2001, "Deformation Behaviors and Microstructure of Ti-Ni and Ti-Ni-Cu Shape Memory Alloy Melt-Spun Ribbons", Proc. Fourth Pacific Rim International Conference on Advanced Materials and Processing (PRICM-4), December 11-15, Honolulu, Hawaii, pp. 1537-1540. (*Japan)
Khantachawana, A., Miyazaki, S., Iwai, H., and Kohl, M., 1998, "Effect of Heat-Treatment on the Texture and Anisotropy of Transformation Strain in Ti-Ni-Fe Rolled Thin Plates", International Conference of Martensite Transformation (ICOMAT98), December 7-11, San Carlos de Bariloche, Argentina, (*Japan)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อรรถวุฒิ ปรีชาชาญชัย, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ และวารุณี เปรมานนท์, 2552, “อิทธิพลของชนิดวัสดุและช่องว่างแม่พิมพ์ที่มีผลต่อความเที่ยงตรงของชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีลากพับขึ้นรูป”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 6, 6-7 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซด์, กรุงเทพ, หน้า 110.
อภินันท์ ภูเก้าล้วน, อนรรฆ ขันธะชวนะ, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2551, “Influences of Ironing Ratio on Phase Transformations of Ni-Ti SMAs Plate”, การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 : โลหะวิทยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 16-17 ตุลาคม, โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค, กรุงเทพฯ.
ณัฐถพงศ์ บุญทองจันทร์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ, วารุณี เปรมานนท์, และรัชนี ฮาโตะ, 2551, “การปรับปรุงคุณภาพผิวสำเร็จของชิ้นงานอลูมิเนียมที่ได้การรีดลดความหนาโดยการปรับสภาพผิวแม่พิมพ์”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 5, 7-8 มกราคม, โรงแรมนารายณ์, กรุงเทพฯ, หน้า 36-42.
นิพัฒน์ ประสิทธิ์เขตกัน, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ, วารุณี เปรมานนท์ และรัชนี ฮาโตะ, 2551, “การลดการดีดตัวกลับในการดัดขึ้นรูปเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงแบบรูปตัวยู”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 5, 7-8 มกราคม, โรงแรมนารายณ์, กรุงเทพฯ, หน้า 43-47.
ปกรณ์ ชุมรุม, ณัฐถพงศ์ บุญทองจันทร์, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ และรัชนี ฮาโตะ, 2551, “การปรับสภาพผิวแม่พิมพ์รีดลดความหนาเพื่อเพิ่มคุณภาพของผิวถ้วยอลูมิเนียม”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2551, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมบีพี สมิหลา บีช, จ.สงขลา, หน้า 664-669.
จิรศักดิ์ ศรีรัตน์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และอนรรฆ ขันธะชวนะ, 2550, "สมบัติเชิงกลและความสามารถในการขึ้นรูปโลหะไทเทเนียมที่ใช้ในทางการแพทย์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ครั้งที่ 1, 18-19 ธันวาคม,มหาวิทยาลัยรังสิต, กรุงเทพฯ.
จิราพร ศรีประเสริฐ, อนรรฆ ขันธะชวนะ, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2550, "การสึกหรอของผิวคู่สัมผัสระหว่าง SKD 11 ที่เคลือบผิวด้วยฟิลม์ชนิดต่างๆ กับเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 4, 4-5 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ.
อนรรฆ ขันธะชวนะ,พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์,ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่,คมกริช ละวรรณวงษ์ และวารุณี เปรมานนท์, 2550, "การศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนการขึ้นรูปเย็นของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ด้วยวิธีการรีดลดความหนาแผ่นชิ้นงาน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, 24-26 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลภูเก็ตซิตี้, จ.ภูเก็ต.
ณัฏฐนันท์ มูลสระดู่,อนรรฆ ขันธะชวนะ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2550, "การศึกษากระบวนการดึงลวดโลหะผสมจำรูป Ti49Ni51", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, 24-26 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลภูเก็ตซิตี้, จ.ภูเก็ต.
อนรรฆ ขันธะชวนะ, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่, คมกริช ละวรรณวงษ์ และวารุณี เปรมานนท์, 2550, "การศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนการขึ้นรูปเย็นของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ด้วยวิธีการรีดลดความหนาแผ่นชิ้นงาน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, 24-26 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลภูเก็ตซิตี้, จ.ภูเก็ต.
จินดา แสงเกียรติยุทธ, เดี่ยว กุลพิรักษ์ และอนรรฆ ขันธะชวนะ, 2549, "การศึกษาเทคนิคการควบคุมตำแหน่งโดยใช้โลหะจำรูปแบบเส้นลวดและแบบสปริง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9-10 พฤศจิกายน, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 877-880.
คมกริช ละวรรณวงษ์, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และอนรรฆ ขันธะชวนะ, 2549, "พฤติกรรมด้านไตรบอโลยีของผิวคู่สัมผัสระหว่างวัสดุทำพิมพ์และเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงโดยจำลองการทำงานด้วยวิธี Ball-on-disk", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, 17-19 ธันวาคม, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล, กรุงเทพฯ, หน้า 131.
จินดา แสงเกียรติยุทธ, เดี่ยว กุลพิรักษ์ และอนรรฆ ขันธะชวนะ, 2549, "การศึกษาเทคนิคการควบคุมตำแหน่งโดยใช้โลหะจำรูป", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
รุจิศักดิ์ เมืองสง, วุฒิชัย พลวิเศษ และอนรรฆ ขันธะชวนะ, 2549, "การพัฒนาต้นแบบมือกลสำหรับคนพิการโดยใช้โลหะจำรูป", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา, หน้า 273-274.
กฤตติกา จินตวลากร, พีรพงศ์ สันติวงศ์, ไพศาล ชัยวัฒน์ และอนรรฆ ขันธะชวนะ, 2549, "Effect of Temperature Fluctuation on Force Exerted by Superelastic Ni-Ti Closed Coil Spring", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย,จ. ปทุมธานี.
กฤตติกา จินตวลากร, พีรพงศ์ สันติวงศ์, ไพศาล ชัยวัฒน์ และอนรรฆ ขันธะชวนะ, 2548, "Effect of Short-term Temperature Changes on Force Exerted by Super-Elastic Ni-Ti Alloy Orthodontic Closed Coil Spring", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 342-346.
ณัฏฐนันท์ มูลสระดู่, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ และวารุณี เปรมานนท์, 2548, "การศึกษาพฤติกรรมด้านไตรบอโลยีของผิวคู่สัมผัสระหว่างบอลเหล็กกล้ากับผิวเคลือบ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 217-221.
อนรรฆ ขันธะชวนะ, 2547, "การพัฒนาคุณสมบัติของโลหะจำรูป Ti-Ni โดยวิธีการผลิตแบบ melt-spinning", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 63.
อนรรฆ ขันธะชวนะ, 2547, "การศึกษาอิทธิพลของความเร็วหมุนของโรลเลอร์ต่อคุณสมบัติของโลหะจำรูป Ti-Ni-Cu ผลิตโดยวิธี melt-spinning", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 124.
สิทธิบัตรที่ยื่นจด
   - อุปกรณ์ควบคุมวาล์วโดยใช้โลหะจำรูปชนิดเส้น
   - กรรมวิธีการผลิตลวดจัดฟันจากโลหะผสมจำรูปกลุ่มนิกเกิล-ไทเทเนียม, นิกเกิล-ไทเทเนียม-ทองแดง หรือนิกเกิล-ไทเทเนียม-โคบอลต์
   - วัสดุปลูกฝังทางชีวการแพทย์จากโลหะผสมไทเทเนียมอัลลอยและกรรมวิธีการผลิต
   - สเตรนเกจที่ใช้โลหะผสมจำรูป
   - ลวดจัดฟันจากโลหะผสมจำรูปกลุ่มนิกเกิล-ไทเทเนียม และกรรมวิธีการผลิต
   - วิธีการผลิตอุปกรณ์อุดผนังหัวใจห้องบนที่สร้างจากลวดโลหะผสมจำรูป
   - ขดลวดค้ำยันชนิดลากลิ่มเลือดจากโลหะผสมจำรูปสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันแบบเฉียบพลันและกรรมวิธีการผลิต
   - สเปรย์ก๊าซ 1-เมทิวไซโคลโพรเพนชนิดกระป๋องอัดแรงดันพร้อมใช้งาน

return topic