ชื่อเดิม ดร.ทวนทอง ทรงชน
ผศ.ดร.สาทิสส์ ทรงชน
Szathys Songschon. (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9286 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : songschon@fibo.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2544 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมเครื่องกล - Columbia University อเมริกา
2543 ปริญญาโท M.Phil. วิศวกรรมเครื่องกล - Columbia University อเมริกา
2541 ปริญญาโท M.S. วิศวกรรมเครื่องกล - Columbia University อเมริกา
2537 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Control Theory : learning and repetitive control, stability, filtering theory.
   - Analytical Dynamics
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การควบคุมแบบทำซ้ำตัวกรองสัญญาณแบบวัฏภาคค่าศูนย์ในเวลาจริงและเสถียรภาพ [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การแสดงเอกลักษณ์เชิงพลวัตและการควบคุมแบบทำซ้ำในเวลาจริงของการหมุนวนของอากาศข้างหลังทรงกระบอกเดี่ยว (โครงการปี 46) [สกอ.ร่วมกับสกว. 47] หัวหน้าโครงการ
การใช้การควบคุมด้วยการเรียนรู้แบบทบทวนสำหรับการติดตามวิถีของหุ่นยนต์แบบสกาล่าเพื่อความแม่นยำขั้นสุด หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Songschon, S. and Longman, R.W., 2003, "Comparison of the Stability Boundary and the Frequency Response Stability Condition in Learning and Repetitive Control", International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 13, No. 2, pp. 169-177.
Songchon, T. and Longman, R. W., 2001, "On Waterbed Effect and Repetitive Control using Zero-phase Filtering," Advances in the Astronautical Sciences, Vol.108.
Longman, R. W. and Songchon, T., 1999, "Trade-offs in Designing Learning/repetitive Controllers using Zero-phase Filtering for Long Term Stabilization," Advances in the Astronautical Sciences, Vol.102, pp.243-262.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Nilaphai, O., Songchon,S., Chollacoop, N., and Laoonual, Y., 2012, "Effects of Single and Split Injection with Biodiesel (B100) on Performance and Emission Characteristics of a Common-rail Compression Ignition (CI) Engine", The 8th International Conference on Automotive Engineering (ICAE-8), April 2-5, Impact Muang Thong Thani, Bangkok, Thailand.
Koythong, C., Nuntapap, N., Pal, A., Songchon, S., and Laoonual, Y., 2012, "Investigation of Emission Characteristics of Diesel Dual Fuel (DDF) Engine with Multi-Point Natural Gas Injection System", The 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), October 24-27, Dusit Island Resort, Chiang Rai, Thailand.
Somvitoon, P., and Songschon, S., 2004, "Real Time Zero-phase Filtering in High-order Iterative Learning Control with Application to X-Y Stage", The 1st Asia International Symposium on Mechatronics (AISM2004), September 27-30, Xi'an China, pp. 495-500
Songchon, T. and Longman, R. W., 2000, "Iterative Learning Control and Waterbed Effect," the 2000 AIAA/AAS Astrodynamics Conference, Denver, Cororado, pp.444-453.
Songchon, T. and Longman, R. W., 2000, "Comparison of the Stability Boundary and Frequency Response Stability Condition in Learning and Repetitive Control," The 2nd International Workshop on Multidimentional (nD) Systems, June 27-30, Czocha Castle, Lower Silesia, Poland, pp.121-126.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สาทิสส์ ทรงชน และสถาพร ลักษณะเจริญ, 2549, "การออกแบบและสร้างเครื่องจัดเรียงลูกแบดมินตันแบบกึ่งอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
สาทิสส์ ทรงชน และสถาพร ลักษณะเจริญ, 2548, "แขนหุ่นยนต์เลียนแบบแขนคน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 691-695.
สาทิสส์ ทรงชน, 2547, "การทดลองการใช้การควบคุมด้วยการเรียนรู้เพื่อลดความผิดพลาดในการติดตามของหุ่นยนต์สการา", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 71.
สุทธิรักษ์ ทองอรัญญิก, และสาทิสส์ ทรงชน, 2547, "เทคนิคการปรับค่าอย่างอัตโนมัติของการควบคุมแบบทำซ้ำในเวลาจริง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 72.
ปียพักตร์ สมวิทูร และสาทิสส์ ทรงชน, 2545, "การวิเคราะห์และสังเคราะห์ของการควบคุมด้วยการเรียนรู้อันดับสูงกับฟิลเตอร์ในเวลาจริง", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 284-289.
ธรรมรัตน์ นาวีเรืองรัตน์ และสาทิสส์ ทรงชน, 2545, "การใช้ฟิลเตอร์ไร้เฟสกับตัวควบคุมแบบทำซ้ำในเวลาจริง", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 290-295.


return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.