"คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการ"

 
"คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการ" เป็นคณะทำงานที่รวบรวมอาจารย์นักวิจัยที่มีประสบการณ์และได้รับรางวัลทางวิชาการในด้านต่างๆ จัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2549 ตามดำริของดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย และที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีในขณะนั้น เพื่อเป็นคณะทำงาน Feasibility ในการหากลไกส่งเสริมศักยภาพด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 5 มุ่งของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ 6+1 Flagships และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (Roadmap 2020) "คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการ" จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการก้าวกระโดดครั้งสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมการวิจัยและการประดิษฐ์ในหลากหลายสาขาวิทยาการของอาจารย์นักวิจัยใหม่ อาจารย์นักวิจัยที่มีศักยภาพ ตลอดจนนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น
การส่งเสริมชื่อเสียงทางด้านวิชาการมีหลายรูปแบบ นอกจากการได้รับรางวัลประเภทบุคคลหรือผลงานดีเด่นแล้ว ยังรวมถึงการส่งเสริมการทำวิจัย การประดิษฐ์ การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการต่างประเทศ การจดทะเบียนสิทธิบัตร และการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมหรือภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น


Copyright @2006 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center