รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง
Pornapit Darasawang (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตรจารย์ / คณบดีคณะศิลปศาสตร์
หน่วยงาน สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-8701 โทรสาร  0-2428-3375
E-mail Address : pornapit.dar@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 ปริญญาเอก Ph.D. TESOL - University of Edinburgh สหราชอาณาจักร
2539 ปริญญาโท M.A. TESOL - Heriot-Watt University สหราชอาณาจักร
2537 - Cert. TEBT - RELC สิงคโปร์
2535 - Diploma Education - Tsukuba University ญี่ปุ่น
2531 - Cert. TEFL - The Flinders University of South Australia ออสเตรเลีย
2528 ปริญญาโท M.Ed. Reading - Towson State University สหรัฐอเมริกา
2526 ปริญญาตรี B.A. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
ความเชี่ยวชาญ  -
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและนอกประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
Developing Learner Autonomy through Journal Writing 2546 ผู้ร่วมโครงการ
A Survey of KMUTT Architecture Students' Learning Styles: An Implication to Course Development and Classroom Teaching 2547 ผู้ร่วมโครงการ
Inductive and Deductive Approaches : The Process of Learning in Computer-Based Materials 2547 ผู้ร่วมโครงการ
โครงการผลิตสื่อการเรียนผ่านเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านให้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Web-Based Materials to Improve the English Reading Skills of Tertiary Students) 2552 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเพื่อเสริมในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา (ปีที่ 1) 2553 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
หนังสือระดับนานาชาติ
Darasawang, P., Chamot, A. U. and Cooker, L., The Story of a Self-Access Centre: Reflections on Challenges and Success (Chapter 8), In Andy Barfield and Natanael Delgado (eds.), Autonomy in Language Learning: Stories of Practices, United Kingdom: IATEFL Learne Autonomy SIG, 2013, pp. 87 - 96. (+online)
Reinders, H. and Darasawang, P., Diversity in learner support, In G. Stockwell (ed.), Computer-Assisted Language Learners, Cambridge: CUP, 2012, pp. 49 - 70.
Darasawang, P. and Watson Todd, R., The effect of policy on English language teaching at secondary schools in Thailand, In Louw, E.-L. and Hashim, A. (eds.), English in Southeast Asia: Features, Policy and Language in Use, xiv, Amsterdam: John Benjamins, 2012, pp. 207 - 220.
Darasawang, P., Singhasiri, W., and Keyuravong, S., Developing Student Support in Self-access Centres, in Reconstructing Autonomy in language Education, Andrew Barfield and Stephen H. Brown, Macmillan Publishers Limited, 2007, pp. 167 - 179.
Darasawang, P., English Language Teaching and Education in Thailand: A decade of Change, English in Southeast Asia: Varieties, Literacies and Literatures, Newcastle D. Prescott (ed.), Upon Type: Cambridge Scholars Publishing, October 2007, pp. 187 - 204.
วารสารวิชาการ
Darasawang, P., Looking back on 20 years of self-access: insights from King’s Mongkut’s University of Technology, Independence, Summer 2011, Issue 52, pp. 28 – 32.
สุวลี ชินกำธรวงศ์, พรนภิส ดาราสว่าง, ชฎา กองจันทร์, วิชัย กฤตประโยชน์ และ นิชาพร ยอดมณี, การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง, 50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 6: มจธ.กับนวัตกรรมการสอน วิจัย และการเรียนรู้ (2), 2553, หน้า 55 – 65.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Darasawang, P., 2011, “Becoming a Counsellor: Between Belief and Behaviour”, ASIAN EFL Journal, Vol. 13, No. 3, September, pp. 87-102.
Darasawang, P. and Reinders, H., 2010, "Encouraging Autonomy with an Online Language Support System", CALL-EJ Online, Vol. 11, No. 2, February, pp. 1–15.
Todd, R.W., Khongput, S., and Darasawang, P., 2007, "Coherence, Cohesion and Comments on Students’ Academic Essays", Assessing Writing, Vol. 12, No. 1, pp. 10-25.
Suparp, S., Watson Todd, R., and Darasawang, P., 2006, “Supporting Language Learning from a Computer Game”, CALL-EJ Online, Vol. 7, No. 2, January.
วารสารระดับประเทศ
Wenwen TIAN, ริชาร์ด วัตสัน ทอดด์ และพรนภิส ดาราสว่าง, 2555, “Scaffolding in PhD Supervisory Talk”, LITU Journal, ปีที่ 5, หน้า 30-44.
พรนภิส ดาราสว่าง, 2550, "Developing Learner Autonomy", Suranaree Journal of Social Science, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน, หน้า 89-98.
นภาภรณ์ งามวิไลพงศ์, พรนภิส ดาราสว่าง และวิลักษณา ศรีมาวิน, 2550, "Communication Strategies to Solve Lexical Problems in Writing", rEFLections (KMUTT Journal of Language Education), ปีที่ 10, มกราคม, หน้า 45-54.
พรนภิส ดาราสว่าง และวิลักษณา ศรีมาวิน, 2549, “Using a Lecture and Tutorial Approach in Teaching Large Classes", rEFLections (KMUTT Journal of Language Education), ปีที่ 9, สิงหาคม, หน้า 41-49.
วรีสิริ สิงหศิริ, พรนภิส ดาราสว่าง และวิลักษณา ศรีมาวิน, 2547, "การสำรวจหารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงรายวิชาและการเรียนการสอน", วารสารวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 131-146.
พรนภิส ดาราสว่าง, 2546, "Language Awareness Activities for English Major Students", Thoughts, April, หน้า 49–56.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Yantraprakorn, P., Darasawang, P., and Wiriyakarun, P., 2013, "Enhancing Self-efficacy Through Scaffolding", The 3rd International Conference on Foreign Language Learning and Teaching 2013 (FLLT 2013), March 15-16, The Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 284-295.
Jantori, P., Todd, R.W., and Darasawang, P., 2011, "Cultural Schemata and Reading Comprehension", The 1st International English Language and Literary Studies Conference, October 18-20, Montien Hotel, Bangkok, pp. 219-223.
Darasawang, P., 2010, "An Inductive Approach to Curriculum Design: English for Occupational Purposes", 2010 International Conference on Applied Foreign Languages (Applied English), Taiwan: National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, pp. 1 – 5.
Keyuravong, S., Sheerin, S., Darasawang, P., and Kainongsuang, S., 2005, "Self-access Learning: Problems Encountered and Solutions Proposed", The 25th Annual Thailand TESOL International Conference "Surfing the Waves of Change in ELT", January 20-22, Bangkok, Thailand, p. 127.
Darasawang, P., Srimavin,W. and Singhasiri, W., 2004, "Inductive and Inductive Approaches : The Process of Learning in Computer Based Materials", International Conference on Autonomy and Language Learning : Maintaining Control, June 14 - 15, Hong Kong.
Srimavin, W. and Darasawang , P., 2003, "Developing Learner Autonomy through Journal Writing", Independent Learning Conference, September 13-14, Melbourne, Australia, pp. 134-140.
ลิขสิทธิ์
   - โปรแกรม My English


return art topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.