ประวัติ
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานอธิการบดี (เดิมคือ ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา สวท.) ชื่อหน่วยงานเริ่มต้นคือ งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา มีหน้าที่ให้ความร่วมมือ บริการ และประสานงานโครงการวิจัยต่างๆ ตลอดจนการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูล การจัดทำคู่มือ/เอกสาร เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ นักวิจัย   ในมหาวิทยาลัยได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ส่งเสริมสถานภาพในเชิงธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในเชิงอุตสาหกรรมให้กับประเทศ ศูนย์ฯ ยังให้บริการเกี่ยวกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
ปิดท้าย

วิสัยทัศน์
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
ปิดท้าย

ภารกิจ
เป็นศูนย์กลางให้ความร่วมมือ ประสาน และ/หรือดำเนินการในด้านงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา
ปิดท้าย

วัตถุประสงค์
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานอธิการบดี (เดิมคือ ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา สวท.)  จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้บริการและประสานงานโครงการวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ความเป็นไปได้ของการจดสิทธิบัตรและการแบ่งผลประโยชน์ของงานวิจัย รวมทั้งการจัดทำเอกสารเผยแพร่/คู่มืองานวิจัยงานทรัพย์สินทางปัญญา และประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีภารกิจหลักประการหนึ่งที่จะต้องทำการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย การสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย การให้บริการและประสานงานโครงการวิจัยต่าง ๆ การพัฒนาฐานข้อมูล และการจัดทำเอกสารคู่มืองานวิจัย ตลอดจนงานทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงาน งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษาได้ยกฐานะเป็น ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งในแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) โดยมีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมและประสานงานวิจัย/งานทรัพย์สินทางปัญญา และให้ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน
ปิดท้าย
บุคลากร
1. กลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิจัย


น.ส.ผ่องศรี เวสารัช
นักทรัพย์สินทางปัญญา
โทร. 0-2470-9688
E-mail : phongsri.way@kmutt.ac.th


นายพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย
นักทรัพย์สินทางปัญญา
โทร. 0-2470-9663
E-mail : pichet.tha@kmutt.ac.th

น.ส.ประภัสสรา ทองผาสุข
นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-9686
E-mail : oprapook@kmutt.ac.th
Nalinee Phengpaen
น.ส.นลินี เพ็งแป้น
นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-9687
E-mail : nalinee.phe@kmutt.ac.th
น.ส.ญาณี นาแถมพลอย
น.ส.ญาณี นาแถมพลอย
นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-9687
E-mail : yanee.nat@kmutt.ac.th
น.ส.มลฤดี  สุคนธทรัพย์
น.ส.มลฤดี สุคนธทรัพย์
นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-9686
E-mail : monrudee.suk@kmutt.ac.th
น.ส.เกศินี ศรีรักษาสินธุ์
น.ส.เกศินี ศรีรักษาสินธุ์
นักวิทยาศาสตร์
โทร. 0-2470-8643
E-mail : kaysinee.sri@kmutt.ac.th
น.ส.ขนิฐา  สอนดา
น.ส.ขนิฐา สอนดา
นักบริหารงานทั่วไป
โทร. 0-2470-9657
E-mail : khanitha.son@kmutt.ac.th
น.ส.สุพิน  ทองอินทร์
น.ส.สุพิน ทองอินทร์
พนักงานบริการ
โทร. 0-2470-9688
E-mail : supin.tho@kmutt.ac.th

สุวิมล คำนาแซง
พนักงานบริการ
โทร. 0-2470-9688
E-mail :

2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์วิจัยและการสื่อสาร


นายบุญเลิศ แซ่อึ้ง
นักคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2470-9689
E-mail : boonlert.sae@kmutt.ac.th
น.ส.วงศิยา  เลิศไตรรักษ์
น.ส.วงศิยา เลิศไตรรักษ์
นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-9651
E-mail : wongsiya.ler@kmutt.ac.th
นางณมล  วรปรีดา
นางณมล วรปรีดา
ผู้ช่วยนักวิจัย
โทร. 0-2470-9623
E-mail : namol.vor@kmutt.ac.th

น.ส.นิลุบล แหยมอุบล
น.ส.นิลุบล แหยมอุบล
นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-9652
E-mail : nilubol.yha@kmutt.ac.th
น.ส.กัณฐิกา ประยูรรักษ์
น.ส.กัณฐิกา ประยูรรักษ์
นักบริการการศึกษา
โทร. 0-2470-9685
E-mail : kantika.pra@kmutt.ac.th
น.ส.ขนิษฐา สุขพรต
น.ส.ขนิษฐา สุขพรต
นักบริหารงานทั่วไป
โทร. 0-2470-9685
E-mail : kanitha.suk@kmutt.ac.th

น.ส.นภชนก ยะระพันธุ์
น.ส.นภชนก ยะระพันธุ์
นักบริหารงานทั่วไป
โทร. 0-2470-9657
E-mail : naphachanok.yar@kmutt.ac.th

3. กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตรนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
โทร. 0-2470-9626
E-mail :
ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์
ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์
นักวิจัย
โทร. 0-2470-9625
E-mail : papapit.ing@kmutt.ac.th
น.ส.หทัยรัตน์  ตั้งวราวุธ
น.ส.หทัยรัตน์ ตั้งวราวุธ
นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
โทร. 0-2470-9625
E-mail : hatairat.tha@kmutt.ac.th
น.ส.สุทธิพร  ตั้งเลิศธนาทรัพย์
น.ส.สุทธิพร ตั้งเลิศธนาทรัพย์
นักบริหารเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
โทร. 0-2470-9625
E-mail : suttiporn.tha@kmutt.ac.th

ปิดท้าย
ติดต่อ
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-9663, 9685-89, 9657 โทรสาร 0-2872-9083
ดูตำแหน่งหมายเลข 12 ดังใน << แผนที่ >>
ปิดท้าย