างวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น างวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 
Outstanding Scientist Award Young Scientist Award
แหล่งรางวัล
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
การสรรหา
เสนอชื่อโดยหน่วยงานหรือผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถสมัครด้วยตนเองหรือโดยการเสนอชื่อ
เกณฑ์การตัดสิน
- เป็นผลงานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- เป็นผลงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีคุณลักษณะของความคิดริเริ่ม ผลิตความรู้ใหม่
- ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- มีบุคลิกการวางตัวที่เหมาะสมและเป็นที่น่านิยม
- มีอายุไม่เกิน 35 ปี
- เป็นผลงานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- มีผลงานตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง
- ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- มีบุคลิกการวางตัวที่เหมาะสมและเป็นที่น่านิยม
รางวัล
400,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานและเกียรติบัตร 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
วันหมดเขตการสมัครหรือเสนอชื่อ
31 มกราคม ของทุกปี
วันประกาศรางวัล
ต้นเดือนสิงหาคม ของทุกปี
วันมอบรางวัล
18 สิงหาคม "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ของทุกปี
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่
ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เลขที่ 979/17-21 ชั้น 15 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ฝ่ายเลขานุการ (ชุติมา)
โทรศัพท์ 0-2 201 5968, 081 645 3335 โทรสาร 02 201 5963 E-mail: chutima_mu@hotmail.com
แบบฟอร์มเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" แบบฟอร์มเสนอชื่อหรือสมัครเพื่อขอรับรางวัล
แบบฟอร์มข้อมูลผลงานวิจัย
างวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น างวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ 
Outstanding Technologist Award Young Technologist Award
แหล่งรางวัล
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
การสรรหา
เสนอชื่อโดยหน่วยงานหรือผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถสมัครด้วยตนเองหรือโดยการเสนอชื่อ
เกณฑ์การตัดสิน
- เป็นผลงานใหม่และโดดเด่น
- เป็นผลงานมีผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชากรไทย
- เป็นผลงานมีผลกระทบทางบวกต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นำไปสู่การคิดค้น และการพัฒนาที่สำคัญต่อไป
- เป็นการปรับปรุงเทคโนโลยีใหญ่ที่ทำให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันในเวทีอุตสาหกรรม
- มีบุคลิกการวางตัวที่เหมาะสมและเป็นที่น่านิยม
- มีอายุไม่เกิน 35 ปี มีผลงานที่โดดเด่น
- เป็นผลงานที่มีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม
- เป็นผลงานที่นำไปสู่การคิดค้นใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- มีบุคลิกการวางตัวที่เหมาะสมและเป็นที่น่านิยม
รางวัล
1,000,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
หากมีมากกว่า 1 รางวัล ทางคณะกรรมการฯ
จะพิจารณารางวัลให้ตามความเหมาะสม
100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (2 รางวัล)
การส่งการเสนอชื่อ
กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งมายัง
ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา สวท. สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2551
วันหมดเขตการสมัครหรือเสนอชื่อ
30 เมษายนของทุกปี
วันประกาศรางวัล
ต้นเดือนตุลาคม ของทุกปี
วันมอบรางวัล
วันที่ 19 ตุลาคม "วันเทคโนโลยีแห่งชาติ" ของทุกปี
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่
โครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 111 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1449 (คุณสรศักดิ์ รัตนโชตินันท์) โทรสาร 0-2564-7004
เว๊บไซต์ http://www.thaitechnoaward.com
แบบฟอร์มเสนอชื่อหรือสมัครเพื่อขอรับรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น" ปี 2552 แบบฟอร์มเสนอชื่อหรือสมัครเพื่อขอรับรางวัล "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" ปี 2552

return research topic

Revised: 23 February 2009/09:01:31
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.