ระเบียบฯ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย มจธ.

  การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2552
  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2544
       แบบ วจ-3

  เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2541
  คำสั่งมจธ. ที่ 0988/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
  ประกาศ มจธ. หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนวิจัยจากรัฐ พ.ศ.2550
  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2554
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์วิจัย พ.ศ. 2552
  ประกาศ มจธ. เรื่อง รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. พ.ศ. 2558

ระเบียบฯ สภาวิจัยแห่งชาติ

  ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550
  THE NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THAILAND REGULATION ON THE PERMISSION OF FOREIGN RESEARCHERS TO CONDUCT RESEARCH IN THAILAND B.E. 2550
       Application Form for Permission to Conduct Research in Thailandระเบียบฯ ทรัพยากรชีวภาพ

  ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
       แบบคำขอรับใบอนุญาต


Revised: 5 April 2012/17:48:28
Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center