ยุทธศาสตร์งานวิจัยในภาพรวม ของ มจธ.


เป้าหมายในการสร้างผลิตผลงานวิจัย (Research Productivity) มหาวิทยาลัยจะรักษาความสมดุลทั้งด้านการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Research Excellence) ที่เน้นผลงานตีพิมพ์ และความเชื่อมโยงและประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม (Research Relevance) ซึ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยจะดำเนินการควบคู่กันไป เนื่องจากทั้งสองด้านเป็นด้านที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ด้วยระบบการบริหารจัดการต่างๆ ที่มีความคล่องตัว มีกลไกติดตามความก้าวหน้าและการประเมินงานวิจัย และตรวจสอบได้ (Research Governance)Copyright @2005-2011 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center