ดร.ธีรณี  อจลากุล
รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล
Tiranee Achalakul (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9380 โทรสาร 0-2872-5050
E-mail Address : tiranee@cpe.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - Syracuse University สหรัฐอเมริกา
2539 ปริญญาโท M.S. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - Syracuse University สหรัฐอเมริกา
2537 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Parallel and Distributed Processing
   - Multi-spectral Image Fusion and Analysis
   - Remote Sensing Application
   - Software Engineering
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
Reliability Prediction for Remote Sensing Application 2545 หัวหน้าโครงการ
Concurrent Computing for Object Detection 2545 หัวหน้าโครงการ
การผสมและวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมเชิงตัวเลขเพื่อประยุกต์ใช้กับงานด้านการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ของประเทศไทย [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การจัดการหน่วยความจำของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกล [หมวดเงินอุดหนุน51] 2551 หัวหน้าโครงการ
ศูนย์วินิจฉัยโรคเสมือน [หมวดเงินอุดหนุน52] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
Wavelet-Based Image Fusion หัวหน้าโครงการ
ระบบการแสดงข้อมูลแบบกระจายเพื่อใช้สำหรับการร่วมมือในการผสมและวิเคราะห์ข้อมูล [สกว.45-46] หัวหน้าโครงการ
Dynamic Load Balancing ที่ปรึกษา
Fault Tolerance on MPI ที่ปรึกษา
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Achalakul, T., and Wattanapongsakorn, N., 2004, "Performance and Reliabiligy Modeling for a Parallel Image Fusion System", Mathematical and Computer Modelling, Vol. 39, No. 1, January, pp. 61-73.
Achalakul, T., Sirinaovakul, B., and Nuttaworakul, N., 2004, "Virtual Laboratory: A Distributed Collaborative Environment", Computer Applications in Engineering Education, Vol. 12, No. 1, pp. 44-53.
Achalakul, T. and Taylor, S., 2003, "A Distributed Spectral-screening PCT Algorithm", Journal of Parallel and Distributed Computing, Vol. 63, No. 3, March, pp. 373-384.
Achalakul, T. and Taylor, S., 2001, "Real-time Multi-spectral Image Fusion", Journal of Concurrency and Computation : Practice and Experience, Vol. 13, No. 12, pp. 1063-1081.
Achalakul, T. and Taylor, S., 2001, "A Concurrent Spectral-Screening PCT Algorithm for Remote Sensing Applications", Journal of Information Fusion, Vol 1, No. 2, pp. 89-97.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Settapat, S., Archirapatkave, V., Achalakul, T., and Ohkura, M., 2010, "Web-Based 3D Visualization Framework for Medical Data", The 4th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, February 25-26, Shibaura Campus, Shibaura Institute of Technology, Tokyo, Japan, pp. 241-244.
Intapong, P., Settapat, S., Kaewkamnerdpong, B., and Achalakul, T., 2010, “The Design of Modular Web-Based Collaboration”, The 1st International Conference on Security-enriched Urban Computing and Smart Grid (SUComS), September 15-17, Daejeon, Korea.
Settapat, S., Achalakul, T., and Ohkura, M., 2010, “Web-based 3D Visualization and Interaction of Medical Data using Web3D”, The SICE Annual Conference 2010 (SICE 2010) An International Conference on Instrumentation, Control and Information Technology, August 18-21, Taipei, Taiwan.
Settapat, S., Ohkura, M., Archirapatkave, V., and Achalakul, T., 2010, “A Framework of Web3D-Based Medical Data Reconstruction and Visualization”, The 12th International Conference on E-Health Networking, Application & Services (Healthcom’10), July 1-3, Lyon, France.
Settapat, S., Ohkura, M., Archirapatkave, V., and Achalakul, T., 2010, “Web-based 3D Visualization Framework for Medical Data”, International Conference on 3D Systems and Applications General Academy Center (3DSA 2010), May 19-21, Tokyo, Japan.
Sunsirikul, S. and Achalakul, T., 2010, “Associative Classification Mining in the Behavior Study of Autism Spectrum Disorder”, 2010 The 2nd International Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAC2010), February 26-28, Nanyang, Singapore.
Tangmankhong, K., Charoenchaiamornkij, P., and Achalakul, T., 2008, "The Reliability Analysis of Resiliency Framework for Grid Services", The 4th IASTED International Conference on Advance in Computer Science and Technology (ACST 2008), April 2-4, The Meritus Pelangi Beach Resort & Spa, Langkawi, Malaysia.
Ratanasanya, S., Mount, D.M., Netanyahu, N.S., and Achalakul, T., 2008, “Enhancements in Robust Feature Matching”, The 2008 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2008), May 14-17, Maritime Park and Spa Resort, Krabi, Thailand, pp. 505-508.
Boonserm, P., Jitsupap, A., Thongsamrith, N. and Achalakul, T., 2008, “E-Framework for Virtual Collabortive Community”, The 2008 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2008), May 14-17, Maritime Park and Spa Resort, Krabi, Thailand, pp. 161-164.
Tangmankhong, K., Charoenchaiamornkij, P., and Achalakul, T., 2008, "The Resilient Framework for Grid Services", The 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), January 28-29, Hotel Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand, pp. 448-453.
Sophonpattanakit, S. and Achalakul, T., 2008, "Learning Portal for the Technology of Collaborative Work on Virtual Space", The International Conference on Advance Software Engineering & its Applications (ASEA 2008), December 13-15, Horizon Resort, Sanya, Hainan Island, China, pp. 178-181.
Rungruangpattana, P. and Achalakul, T., 2008, "The Software Prototype of Civil Court Case Management in Thailand", The International Conference on Advance Software Engineering & its Applications (ASEA 2008), December 13-15, Horizon Resort, Sanya, Hainan Island, China, pp. 221-225.
Tirapat, T. and Aahalakul, T., 2007, “Usability Assessment for Hyperlink Methods”, International Conference of Convergence Information Technology (2nd ICCIT 2007), Hotel Hyundai, Gyeongju, South Korea, pp. 49-54.
Rungruangpattana, P. and Achalakul, T., 2007, “The Design Framework of the Civil Court Case Management System in Thailand”, IEEE-TENCON2007, October 30 - November 2, Taipei International Convention, Taipei, Taiwan.
Achalakul, T. and Lee, J., 2006, "Resilient Image Fusion", Information (An International Interdisciplinary Journal), Vol. 9, No. 3, May, pp. 519-528.
Susantitanon, T., Silapunt, R., and Achalakul, T., 2006, "Assessing the Effectiveness of Collaborative Software Development in Virtual Workplace", The 1st International Conference on Digital Media and Learning (ICDML2006), March 13-14, Shangri-la Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 83-87.
Phumisut, Y., Siripongwutikorn, P., and Achalakul, T., 2006, "The Effectiveness of Unsupervised Online Training on the Topic of Grid Scheduling", The 1st International Conference on Digital Media and Learning (ICDML2006), March 13-14, Shangri-la Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 22-31.
Uthayopas, P. and Achalakul, T., 2006, "Collaborative E-education on Thai National Grid System", The 1st International Conference on Digital Media and Learning (ICDML2006), March 13-14, Shangri-la Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 12-16.
Srisomburananont, W. and Achalakul, T., 2005, "A Design of a JAVA Web Service Middleware (JWSM)", The 20th Commemorative International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2005), July 4-7, The Shilla Hotel, Jeju, Korea, pp. 1485-1486.
Keatkaew, T. and Achalakul, T., 2005, "Real-time, Parallel Face Recognition Using Eigenfaces", The 20th Commemorative International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2005), July 4-7, The Shilla Hotel, Jeju, Korea, p. 1149.
Threerawatsathein, K. and Achalakul, T., 2005, "The Parallel Dynamic Routing Simulation Based on Antnet", International Conference on Simulation and Modeling 2005 (SIMMOD 2005), January 17-19, The Rose Garden Aprime Rosort, Nakorn Pathom, Thailand, pp. 31-37.
Wiyarat, T. and Achalakul, T., 2004, "The Wavelet - based Fusion Model for Multi - resolution Satellite Data", The 5th ACIS International Conference on Software, Engineering, Artificial Intelligence Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD 2004), June 30 - July 2, People's palace Hotel, Beijing, China, p. 188.
Sarochawikasit, R., Wiyarat, T., and Achalakul, T., 2004, "The Distributed Wavelet-Based Fusion Algorithm", 1st International Symposium, Computational and Information Science (CIS 2004), December 16-18, Shanghai, China, pp. 38-43.
Viriyakrasarp, S., Tipapat, T., and Achalakul, T., 2004, "The Design of a Usability Evaluation Framework for E-learning Applications", The 4th Global Congress on Engineering Education, July 5-9, Menam Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 169-172.
Srinilta, C., Park, M.S., and Achalakul, T., 2003, "A Concurrent PCT for the Analysis of Multiresolution Data", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, p. 1339.
Sarochawikasit, R. and Achalakul, T., 2003, "Library Prototype for Dynamic Load Balancing on Heterogeneous Environment", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, p. 1811.
Pusanti, H. and Achalakul, T., 2003, "Color-screening Eigenface Method for Real-time Face Detection System", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, p. 1460.
Luansritisakul, Y., Achalakul, T., and Wattanapongsakorn, N., 2003, "Library Prototype for Reliable Distributed System", The European Safety and Reliability Conference (ESREL 2003), June 15-18, Maastricht, The Netherlands, pp. 1047-1052.
Nuttaworakul, N. and Achalakul, T., 2002, "Distributed, Real-Time Collaborative Environment", The 2nd International Symposium on Communications and Information Technology, October, Pattaya, Chonburi, Thailand.
Achalakul, T. and Wattanapongsakorn, 2002, "Reliability Model for Distributed Remote Sensing Application", The 2002 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 293-296.
Achalakul, T., 2002, "A Survey of Fusion Techniques for Multi-spectral Images", The 2002 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 1244-1247.
Achalakul, T. and Madarasmi, S., 2002, "A Concurrent Modified Algorithm for Generalized Hough Transform", IEEE International Conference on Industrial Technology (IEEE ICIT '02), December 11-14, Bangkok, Thailand, pp. 965-969.
Achalakul, T., Lee, J., and Taylor, S., 2000, "Resilient Image Fusion", The International Conference on Parallel Processing Workshops, August, Toronto, Canada, pp. 291-296.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ศิริวรรณ สรรค์ศิริกุล และธีรณี อจลากุล, 2552, "ศูนย์วินิจฉัยโรคเสมือน", งานสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 4-6 พฤศจิกายน, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 419-424.
Taylor, S., Achalakul, T., Lee, J., Lhee, K., and Robila, S., 2000, "Resilient Remote Sensing", National Symposium on Sensor and Data Fusion, June, San Antonio, TX.
บทความที่ได้รับรางวัล
Best Paper Award - Intapong, P., Settapat, S., Kaewkamnerdpong, B., and Achalakul, T., 2010, “The Design of Modular Web-Based Collaboration”, The 1st International Conference on Security-enriched Urban Computing and Smart Grid (SUComS), September 15-17, Daejeon, Korea.
สิทธิบัตรที่ขอ
   ระบบตรวจค้นใต้ท้องรถขณะเคลื่อนที่โดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด Petty Patent No. 3928
return topic