กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ :: Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group