วัตถุประสงค์

แนวทางของกลุ่มวิจัย P-PROF

From Science to Technology in Polymers

…to seek fundamental understandings
and to develop appropriate
technologies in polymers…